Rødt støtter Ukrainas kamp for frihet

Rødt fordømmer på det sterkeste Russlands aggressive, folkerettsstridige angrep på Ukraina. Dette er imperialisme som strider mot alt Rødt står for. Vi støtter Ukrainas selvstendighet og forsvarskamp.

Foto: Ben Masora/Unsplash

Rødt støtter dem som nå forsvarer seg mot Putins soldater og kjemper for sin frihet, for sitt lands suverenitet og for demokrati. Ansvaret for angrepskrigen og bombingen ligger ene og alene på Putin-regimet. De må umiddelbart stanse krigen og trekke seg ut av hele Ukraina. Det finnes ingen argumenter, ingen sikkerhetsinteresser, interessesfærer eller andre påskudd, som kan forsvare en folkerettsstridig angrepskrig og de enorme menneskelige lidelsene krigen medfører. Det er først og fremst befolkningen i Ukraina som rammes, men ringvirkningene av krigen forverrer også sosial nød og forskjeller i hele verden og rammer spesielt arbeiderklassen. Norge må øke sin humanitære bistand til både Ukraina og andre krigs- og kriserammede i verden.

Rødts antiimperialistiske prinsipper er tydelige. I prinsipprogrammet går vi inn for at «Norge ikke skal stille seg på noen side i kampen mellom imperialistiske stormakter», at vi «støtter folk og nasjoner som slåss mot okkupasjon og undertrykking» og «vil forsvare Folkeretten og nasjonenes rett til selvbestemmelse». Vi må stå opp for disse prinsippene i praksis, når en stormakt angriper et mindre land.

Uten våpenstøtte hadde Ukraina blitt overkjørt og underlagt et sjåvinistisk, høyrenasjonalistisk russisk regime med erklærte imperialistiske ambisjoner. Derfor er det riktig med våpenstøtte til Ukraina i kampen for selvstendighet og fred, når ukrainerne har bedt om det. Disse våpnene må ikke brukes utenfor ukrainsk territorium. Rødt forutsetter at regjeringen krever en sluttbrukererklæring av Ukrainas regjering som sikrer at norske våpen bare brukes av de regulære ukrainske styrkene innenfor Ukrainas territorium.

Rødt vil hindre en eskalering som sprer krigen til andre land og kan føre til tredje verdenskrig. Hovedansvaret for krigens eskalering ligger på russisk side.

I dag skjer våpendonasjonene direkte av Norge eller i samarbeid med andre land, ikke av NATO. Det må fortsette, for å støtte ukrainernes forsvarskamp uten å ytterligere øke faren for stormaktskrig.

Det er avgjørende med grundige vurderinger i forkant av norske donasjoner. Ingen land har gitt Ukraina alt de har bedt om. Regjeringa må informere og konsultere Stortinget om militære bidrag i forkant. Rødt støtter ikke å sende norske kampfly, stridsvogner eller soldater til Ukraina. Internasjonale konvensjoner og lover mot bruk av klasevåpen og fosforbomber må overholdes.

Det er en forutsetning for en fredsløsning at Ukraina overlever som selvstendig stat. Okkupasjon er ikke fred. Okkupasjon er undertrykkelse, massearrestasjoner, dødsdommer og terror.

Norge må bruke all vår internasjonale innflytelse og diplomatiske kapasitet til å bidra til å få slutt på krigen gjennom forhandlinger rettet mot en fredelig løsning, basert på folkeretten. Det er ingen motsetning mellom støtte til motstandskamp og fredsarbeid.

Et framtidig forhandlingsresultat avhenger også av situasjonen på bakken. Hvis angriperen får diktere fredens premisser, premieres imperialistisk aggresjon. Fram til en diplomatisk løsning er mulig, og grunnlaget for en rettferdig fred til stede, trenger Ukraina derfor våpen til å forsvare seg og stå imot invasjonen.

Rødt vil jobbe aktivt for at regjeringa styrker Norges arbeid for humanitær hjelp, langsiktig utviklingsinnsats og varig fred. Rødt vil videre jobbe for at Norge skal fremme en politikk i FN som gjør at organisasjonen blir et effektivt redskap for å skape og sikre fred, og for å stanse all våpeneksport, direkte og indirekte, til land som går til angrepskrig og bryter folkeretten.

Rødt støtter fredsbevegelsen i både Ukraina og Russland. Norge må jobbe for at det gjennomføres fredsforhandlinger i tråd med FN-pakten. Disse må skje på ukrainernes premisser.

Norge må stille opp for dissidenter og forfulgte. Rødt var tidlig ute og krevde kollektiv beskyttelse for alle ukrainske flyktninger, noe som raskt ble innført. Rødt har oppfordret regjeringen til å be russiske soldater desertere og garantere dem beskyttelse i Norge.

Rødt har stått i spissen for harde straffetiltak mot det russiske regimet og deres støttespillere. Vi ønsker sanksjoner som rammer den politiske eliten, militæret, oligarkene og finanseliten i Russland. Målet med sanksjoner må være å svekke regimet og ikke svekke fredsbevegelsen i Russland.

Rødt jobber for straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig. Rødt foreslår at Norge skal støtte Ukrainas initiativ for å opprette et spesialtribunal for aggresjonsforbrytelsen mot Ukraina, der Putin-regimet kan etterforskes og straffeforfølges for den folkerettsstridige angrepskrigen mot Ukraina.

Rødt har foreslått at Norge ratifiserer Kampala-tillegget til Roma-vedtektene som gir Den internasjonale straffedomstolen (ICC) jurisdiksjon til å straffeforfølge statsledere for folkerettsstridig angrepskrig. I tillegg må Norge arbeide for å fjerne den særskilte jurisdiksjonsbegrensningen for aggresjonsforbrytelse, som gjør at ICC i dag ikke kan etterforske Putin for beslutningen om å angripe Ukraina. Vi mener det er nødvendig for å styrke Norges rettsvern mot angrepskrig; for å bidra til å forebygge fremtidige kriger i tråd med intensjonen bak Nürenberg-oppgjøret og for at Norge skal ha troverdighet i det internasjonale arbeidet for å få til en rettsforfølgelse av Russlands aggresjonsforbrytelse mot Ukraina.

Rødt mener at Norge bør innføre egne sanksjoner som tetter smutthull som utnyttes av Putin og hans allierte. Vi ba derfor  tidlig om selvstendige norske sanksjoner for å tette smutthullene i EUs tiltak, som har tillatt lossing av metall, og utbetaling av refusjon for oljeleting til oligarker.

Rødt vil fortsette å jobbe for omfattende økonomisk og humanitær bistand til Ukraina, både så lenge krigen pågår og til gjenoppbygging. Rødt har foreslått å slette Ukrainas statsgjeld, og mener at dette må gjennomføres. Vi har støttet all humanitær hjelp, i tillegg til materiell som hjelmer, skuddsikre vester osv. til det ukrainske militæret. Rødt mener at økonomisk og humanitær støtte må trappes opp.

Det har kommet flere rapporter om ukrainere i Norge som er blitt utnytta til akrim og andre typer kriminalitet. Solidaritet med Ukraina må også føre til at ukrainere i Norge ikke blir utnytta som billig arbeidskraft eller til kriminalitet. Rødt krever at regjeringa i samarbeid med fagbevegelsen, arbeidsgiversiden og NGOer innfører konkrete tiltak for å hindre at kyniske arbeidsgivere og kriminelle i arbeidslivet profitterer på krigen i Ukraina.

Vi krever:

  • Informasjon på ukrainsk språk om rettigheter i arbeidslivet og norsk arbeidsliv
  • Tilbud om språkopplæring i norsk
  • Varslingskanaler på ukrainsk for å varsle om kriminalitet og a-krim
  • Tiltak for integrering av ukrainere i det ordinære arbeidslivet som kan kvalifisere for faglærte stillinger i arbeidslivet


-> Tilbake til uttalelser fra landsmøtet 2023