Rødt støtter den kvenske minoriteten

Vi står midt i en kvensk vår, med en storstilt revitalisering av kvensk språk, kultur og identitet.

Kvenene er en folkegruppe som har vandret mellom Nord-Finland, Nord-Sverige og Nord-Norge i løpet av flere hundre år. Det er usikkert hvor mange som identifiserer seg som kvener i Norge i dag, anslagene varierer fra 10.000 til at det er minst 70.000. Det er mellom 2000 og 8000 personer som har kvensk som morsmål.

Siden årtusenskiftet har kvener, sammen med jøder, skogfinner, rom og romani vært anerkjent som Norges nasjonale minoriteter. Dette er folkegrupper med århundrelange tilknytninger til landet, som har bidratt til å forme den norske kulturarven. De har selv kjempet fram denne anerkjennelsen. De nasjonale minoritetene har i løpet av historien blitt utsatt for århundrelang fornorskningspolitikk utført av stat, skoleverk og kirke – en politikk som har hatt som mål å undertrykke og utrydde folkegruppenes språk, kultur og historie.

For storsamfunnet er det viktig å øke kunnskapen om kvenenes historie, språk og kultur både i skolen og på andre arenaer. Den kvenske historien er en del av norgeshistorien.

Rødt støtter det kvenske folket i deres kamp for å synliggjøre historie, språk og kultur. Vi vil utforme politikken vår i samarbeid med kvenske grasrotorganisasjoner og kompetansesentre, og vil kjempe for at kvenene skal ha rett til å delta og bestemme i saker som angår kvener.


-> Tilbake til uttalelser fra landsmøtet 2023