Nytt arbeidsprogram 2025

Rødts landsmøte i 2025 skal vedta nytt arbeidsprogram. Komitéen som skal forberede en innstilling til landsmøtet er i gang med arbeidet og ledes av stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson.

Arbeidsprogrammet gjelder for fire år og skal beskrive partiets mål for perioden. Det som står i arbeidsprogrammet er viktig. Det er den politikken Rødt går til valg på.

Foto: Ihne Pedersen

Innspill fra sosiale bevegelser og organisasjoner

Rødt har som mål å være de sosiale bevegelsenes parti. Selv om vi har en bunnsolid programkomité, så er vi avhengige av innspill utenfra. Vi ser på programarbeidet som en politisk dugnad og vil spille på lag med sosiale bevegelser. Rødt vil gjerne høre fra fagforeninger, kvinnebevegelsen, miljøorganisasjoner, sykehus-aksjonister, AAP-mottakere og alle andre som brenner for et mer rettferdig samfunn.

Vi setter pris på alle innspill vi får, men blir særlig glade for helt konkrete forslag. Dersom du er usikker på hvordan du best kan formulere ditt innspill kan det være nyttig å kikke litt på det gjeldende arbeidsprogrammet: https://roedt.no/arbeidsprogram. For oss er det til stor hjelp om de som kommer med innspill følger denne "malen".

Frister og kontaktinfo til komitéen

Innspill og andre henvendelser kan sendes til programkomitéen på e-postadressen program@roedt.no

Frist for å sende innspill til programkomitéen er 1. juni 2024. Denne fristen gjelder for organisasjoner og andre utenfor Rødt.

Arbeidskomitéens mandat:

 • Komiteen skal lage forslag til arbeidsprogram for Rødt 2025-2029 i tråd med den landsmøtevedtatte strategien, som sier at “vi skal utvikle et arbeidsprogram som er systemkritisk og offensivt, og samtidig helhetlig, gjennomarbeidet og gjennomførbart”.
 • Arbeidsprogrammet er Rødts valgprogram ved stortingsvalget i 2025, og inneholder Rødts primærpolitikk for valgperioden 2025-2029. Programmet vil være det Rødt søker størst mulig gjennomslag for, vil ligge til grunn for Rødts arbeid på Stortinget i valgperioden, og skal bestå av politikk som er gjennomførbar innenfor fireårsperioden programmet vedtas for.
 • Politikken som vedtas i arbeidsprogrammet ligger til grunn for hele partiet i perioden.
 • Programmet skal bruke et klart, tydelig og inkluderende språk som formidler Rødts konkrete politikk på en lettfattelig måte, og videreføre dagens form hvor programmet består av konkrete standpunkter framfor lange analyser eller faktagjennomganger.
 • Komiteen skal søke å finne felles standpunkter så langt det er grunnlag for det, og der det er viktige uenigheter skal disse synliggjøres på en tydelig og enkel måte.
 • I sitt arbeid skal komiteen innhente innspill fra relevante organisasjoner, aksjoner og bevegelser. Det skal prioriteres særlig å innhente innspill fra og avholde møter med viktige deler av fagbevegelsen, inkludert store fagforbund.
 • Komiteen skal ta imot innspill fra Rødts lokallag, fylkeslag, folkevalgte, politiske utvalg og medlemmer.
 • Komiteen rapporterer ved behov til sentralstyret og landsstyret underveis i arbeidet.
 • Komiteen har et særlig ansvar for å sørge for at programmet får en god og sammenhengende helhet, og for å kvalitetssikre programmets innhold. I denne sammenhengen bes komiteen å søke nødvendig bistand fra stortingsgruppa og andre relevante kilder.
 • På energiområdet skal komiteen legge arbeidet i den interne energikommisjonen til grunn for sitt arbeid.
 • Komiteen skal legge fram et helhetlig forslag til debatt i partiet senest i september 2024.
 • Arbeidsprogrammet vedtas i sin helhet av landsmøtet i 2025.