Rødt avlyser ikke kampen for sykehusene!

Makteliten i Innlandet har endelig fått sin velsignelse til rasering av sykehustilbudet – det er det egentlige innholdet i helseminister Bent Høies ja til et hovedsykehus. I enden av prosessen ligger en sterk vekst i privatisering av sykehustjenester hvis mjøssykehuset blir en realitet.

Grunnlaget for at vi sier dette så sterkt er de konsekvensene som ligger i det såkalte målbildet om et hovedsykehus ved Mjøsbrua. Vi mener at det medfører:

- En storstilt nedbygging av Sykehuset Innlandet sine tilbud for å nå det økonomiske kravet på en egenkapital på 2.600 millioner kroner.

- En rask sentralisering av flere funksjoner som vil svekke de akuttsykehusene vi har i dag

- En stor overføring av pasienter til kommunene der kommunene ikke har hverken økonomi, sengeplasser eller helsepersonell til å ta over disse pasientene

- Tusenvis av pasienter som blir kasteballer mellom et ikke-eksisterende kommunalt tilbud og korttidsopphold i sykehuskorridorene vil søke seg til private sykehus (fritt sykehusvalg)

- Den faktisk allerede pågående nedbyggingen av det psykiatriske tilbudet i Innlandet presser i dag ansatte med urimelige arbeidsbelastninger ved kommunale omsorgssentre.

- Uansvarlige kutt i barne- og ungdomspsykiatrien som rammer barn og unge som er spesielt sårbare, stikk i strid med målsettinger om tidlig intervensjon.

Rødt mener fortsatt at det beste for Sykehuset Innlandet vil være å bygge på eksisterende struktur med noe videreføring av funksjonsfordelingen og en ny løsning for sykehusene på Hamar og Elverum som i dag er sammenslått. Vi godtar ikke den splittelsen som Sykehuset Innlandet har skapt, der det nå er blitt en kamp om hvilket sykehus som skal bestå. Bygges Mjøssykehuset, så taper alle som bor i Oppland og Hedmark, og som er så uheldig å måtte trenge offentlige helsetjenester i årene fremover.

Sykehuset Innlandet trenger en massiv avbyråkratisering.

Sykehuset Innlandet trenger å få disponert avsatt kapital tiltenkt hovedsykehus på til sammen 1.600 millioner kroner til investeringer nå.

Dersom målbildet endres vil man oppnå ro i organisasjonen, sykefraværet vil gå ned og vi slipper utslitte medarbeidere som aller helst ønsker seg vekk fra en jobb de en gang var dedikert til.

Vi i Rødt vil stå sammen med alle som ikke har gitt opp kampen og vi vil stå sammen med alle de som i framtida vil reise seg til kamp mot kutt og nedbemanninger som rammer pasientene.

Pasienten i fokus – nei til hovedsykehus!