OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Vil ha omkamp om asylforliket

– Rødt tar sterk avstand fra både asylforliket på Stortinget, og instruksen om å tilbakesende 1600 somaliere til et land som nordmenn frarådes å reise til, sier partisekretær Mari Eifring.

Høsten 2015 inngikk Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet et asylforlik med regjeringen som har medført en voldsom uthuling av asylretten, mener Eifring. Hun framhever særlig enigheten mellom alle disse partiene om å frata folk flyktningstatus, og tvangsreturnere dem dersom man finner at de ikke lenger har behov for beskyttelse.

– De første som utsettes for denne nye politikken er 1600 barn, kvinner og menn med somalisk bakgrunn som regjeringen vil frata flyktningstatus og sende tilbake til Somalia. Dette er mennesker som endelig hadde fått ro til å skape en fremtid for seg og sine barn, som nå har fått tryggheten brått revet bort.

120 personer skal allerede ha fått varsel fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om at oppholdstillatelsen kan bli tilbakekalt. Aldri før har en norsk regjering gått til det skrittet at de har fratatt noen flyktningstatus. Somalierne fikk dessuten opphold før asylforliket, og fikk dermed heller ikke noe advarsel om at de kunne miste tillatelsen.

– Regjeringas iver etter å returnere somaliere er så stor at de trosser FNs høykommissær for flyktninger som fraråder Norge å ta i bruk praksisen med å frata flyktningstatus og tvangsreturnere til Somalia. Praksisen tas i bruk samtidig med at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i sør-, sentral- og nordøst-Somalia, og oppfordrer de som allerede er i et av disse områdene til å forlate det. Det er altså slik at nordmenn frarådes å reise til Somalia, mens det angivelig skal være trygt for flyktede somaliere å bli sendt tilbake. Asylretten tilsier at staten skal forsikre seg om at situasjonen i returlandet er avklart og sikker, noe som ikke er tilfelle for Somalia, sier Eifring.

– Med denne dreiningen starter regjeringen og de store opposisjonspartiene en ny praksis der ingen lenger kan være sikre på at det å få «beskyttelse» betyr at du kan være trygg. Det skaper usikkerhet også hos andre som har fått flyktningstatus, om at også deres trygghet kan være truet. Selv om flyktningkonvensjonen ikke forplikter Norge til å gi flyktninger varig opphold, er det ikke vanskelig å forstå at det å leve i konstant uvisshet om man får bli er umenneskelig. Det bryter folk ned, og fremmer ikke integrering.

– Rødt krever at regjeringen trekker tilbake politikken med å frata noen flyktningstatus. Norge har aldri tidligere fratatt grupper asylstatus, og den praksisen må også denne regjeringen holde fast ved. Det betyr at også asylforliket fra ifjor må vrakes, avslutter partisekretæren.