OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Nasjonalisér bankene!

Ikke kast nye 50 milliarder etter dem

Det vitner om en helt urealistisk forståelse av denne krisa når finansminister Kristin Halvorsen i dag kunne si at regjeringen ikke regner med å tape penger på den 100-milliarders-pakken som ble framlagt i dag. De 50 milliardene som er rettet mot bankenes kjernekapital får en form som gjør at de er sterkt risikoutsatt, og det er i virkeligheten en hjelpende hånd fra staten til banker som har svært risikable utsikter. Dette er selvsagt også bankenes egen vurdering; det er derfor de er så påholdne med å gi lån til næringslivet.

De 50 milliardene blir i virkeligheten en gavepakke til bankene, på toppen av de andre pakkene som hittil er gitt til banker og finansinstitusjoner. De tidligere pakkene til finanssektoren har ikke virket som forutsatt, og det kommer heller ikke denne til å gjøre. Det er en helt forfeilet politikk at staten pøser ut hundrevis av milliarder skapt av arbeidsfolk i Norge for å hjelpe dem som er medansvarlige for krisa. For forretningsbankene og de største sparebankene er profittmotivet det styrende, og med risikable markeder har de derfor ruget på pengene og vært opptatt av å sikre lederne bonuser og gi utbytte til eierne. Det er et umulig grunnlag å bygge så viktige samfunnsinstitusjoner på. Forutsetningen for at bankene skal kunne brukes som effektive virkemidler i politikken, er at de faktisk overtas av staten. Rødt mener at tida er overmoden for å nasjonalisere bankene.

Ingen tiltakspakke fra den norske staten kan hindre den økonomisk krisa i å rulle videre. Det staten faktisk kan gjøre, er å styrke offentlige oppgaver som er viktige for folk, for eksempel ved å overføre minst 20 milliarder kroner til kommunene slik at de kan droppe vedtatte budsjettkutt og i stedet styrke offentlige oppgaver som utdanning, helse, eldreomsorg, og infrastruktur som jernbane og fornybar energiproduksjon. Staten kan bevilge tiltakspakker for å ivareta arbeidsplasser og kompetanse knyttet til miljøvennlig produksjon (for eksempel kraftkrevende industri). Gjennom omfattende statlig satsing kan krisa brukes til omlegging fra miljøskadelig til bærekraftig næringsvirksomhet (for eksempel planmessig avvikling av oljeutvinning og omlegging til annen bruk av arbeidskraft og kompetanse).

Regjeringen må satse store beløp på å sette NAV i stand til å løse sine oppgaver på en måte som er tjenlig for folk, og som kan møte de svære utfordringer som en raskt voksende arbeidsløshet reiser. Nå reduseres NAVs kapasitet ved at et stort antall midlertidig ansatte må slutte og altfor få nye faste stillinger er bevilget.

Dersom en liten brøkdel av dagens bankpakke hadde blitt brukt på de arbeidsløse, kunne arbeidsløse opprettholdt full lønn (på samme måte som sykelønn fungerer) i påvente av ny jobb eller omskolering til annet yrke. En liten brøkdel av bankpakken kunne ha løftet boliggjeldsofre ut av gjeldfella og over i en ordning med langsiktige Husbanklån med lav rente.

Dagens bankpakke viser på nytt at regjeringen står på pinne for rike snyltere som har vært med på å skape denne krisa, mens arbeiderklassen presses både på lønn og levekår. Det blir ikke en gang stilt krav om at de bankene som mottar støttekapital fra staten, må la være å betale utbytte til eierne. Kravet er bare at utbyttet ikke skal økes!

- Uttalelse fra Rødts landsstyre om regjeringens bankpakke.

Kontakt:

Torstein Dahle
leder Rødt
91 58 43 83