OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Meklingsresultatet et svik mot AFP-kampen

Meklingsresultatet er rett og slett et svik mot alle dem som kjemper for å forsvare AFP. Det er en overgangsordning som er oppnådd, ikke en varig løsning. Og selv overgangsløsningen bygger på helt uakseptable prinsipper, om at de som går av ved 62 års alder får mye mindre pr år enn de som går av når de er 67. De som har jobbet lenge, får høyere AFP enn de som har jobbet kortere tid.

Det økonomisk mest ødeleggende for framtidas AFP-pensjonister, er nok at AFP skal gis til alle fagorganiserte, også de som går av når de er 69 år og 11 måneder. Dermed skal samme totale økonomiske omfang av AFP-ordningen fordeles på dobbelt så mange som i dag. Det betyr gjennomsnittlig halvparten på hver. Og de som går av når de er 62, får mye mindre pr år enn de som går av når de er 69. Det betyr at de som går av når de er 62, får mindre enn halvparten av dagens AFP-tillegg pr år.

Kampen dreier seg ikke om å få en overgangsordning for dem som er eldre enn 45 år. Kravet er at hver enkelt av oss skal ha en AFP-ordning som gir samme pensjon i prosent av lønn som dagens ordning gjør. Dette skal gjelde ALLE, også de som i dag er unge.

Det som er oppnådd i meklingen, er en overgangsordning som skal sukre pillen for dem som er født før 1963. Sukkerlaget er tynt for dem som er født før 1954, og så blir det stadig tynnere fram til 1962-kullet. De som er født i 1963 og senere får den nye ”AFP”-ordningen fullstendig usukret. Men AFP-kampen er ikke en kamp for at de som er eldre enn 45 år skal sikre seg selv og trekke stigen opp etter seg. Kampen for å forsvare AFP dreier seg om at også senere generasjoner skal ha like god AFP-ordning som i dag.

Det er helt uakseptabelt at meklingsresultatet bygger på å gi blaffen i de yngre arbeidstakernes framtidige skjebne.
Allerede før alle regneeksemplene foreligger, er det lett å se dette resultatet må forkastes ved uravstemningen.


Torstein Dahle
Leder Rødt
91 58 43 83