OBS!

Denne saken er flere år gammel. Innholdet kan være utdatert.

Rødt er stiftet

I dag, 11. mars 2007, har Rød Valgallianse (RV) og Arbeidernes Kommunistparti (AKP) gått sammen om å lage et nytt parti: Rødt. Rød Ungdom blir partiets ungdomsorganisasjon. Rødt arbeider for et samfunn hvor frihet, økonomisk rettferdighet, internasjonal solidaritet og hensynet til naturen er satt i sentrum.

Denne samlinga på den revolusjonære venstresida er bare starten. Det er nå utformingen av det nye partiet skjer. I denne prosessen inviterer vi med alle som ønsker et nytt samfunn og som er enige i at det trengs et nytt parti som redskap i den daglige klassekampen. Vi vil skape et nytt parti fordi en annen verden er mulig og nødvendig.

I 2007 vil vi likevel gå til valg som Rød Valgallianse, på grunn av partilovens bestemmelser.

Den rødgrønne regjeringa viderefører på viktige områder den samme politikken som Bondevik-regjeringa.

Rødt står opp mot dette:

 • Vi vil være med i kampen mot at Norge deltar i okkupasjon og angrepskriger i Afghanistan, Irak eller andre steder i verden.
 • Vi vil delta i aksjoner når regjeringen fortsetter angrepene på pensjon og sykehus.
 • Vi vil stanse regjeringas videreføring av den harde linja overfor asylsøkere og flyktninger.
 • Vi vil ha handlekraft mot rasisme og annen diskriminering i arbeidslivet, boligmarkedet og samfunnslivet ellers.
 • Vi vil være med å presse på for at Norge skal legge ned veto mot EUs tjenestedirektiv for blant annet å unngå økt sosial dumping.
 • Vi vil oppheve regjeringas boikott av den palestinske regjeringa og jobbe for boikott av okkupanten Israel.
 • Vi vil støtte de fattige landene i kampen mot den nyliberale globaliseringen.
 • Vi vil ha oppfylt løftene om rett til heltidsjobber og at skift og turnus skal likestilles.
 • Vi vil reise kravet om sekstimersdagen, likelønn og kvinners økonomiske selvstendighet.
 • Vi vil slåss for en politikk som skaper arbeid, bosetting og sosial trygghet i hele landet.
 • Vi vil forsvare hjemfallsretten og si nei til privatisering, også av fiskeressursene.
 • Vi vil arbeide mot konkurranseutsetting og for velferdsstaten.
 • Vi vil kjempe for en radikal omlegging av miljøpolitikken slik at Norge kan gi sitt bidrag til å snu utviklinga mot en voksende klimakatastrofe.
 • Vi vil støtte kampen for samers og nasjonale minoriteters rettigheter
 • Vi vil arbeide for at Norge skal melde seg ut av NATO.

I dag er kapitalismen det dominerende økonomiske systemet i verden. Konkurransen om å bli størst og rikest fører til utbytting, krig og rovdrift på mennesker og miljø. Kapitalismen er et hinder for utviklingen av en rettferdig verden og en trussel mot livet på jorda.

Rødt mener at en annen verden er mulig — uten utbytting, undertrykking og nød. Vi vil arbeide for en sosialistisk forandring i Norge og i hele verden. Vi vil et samfunn hvor den økonomiske makta er i hendene på arbeidsfolk. Vi vil et demokratisk og sosialistisk samfunn som styres etter mål om økologisk balanse, individuell frihet, kvinnefrigjøring, sosial rettferdighet og avskaffing av fattigdom. Vi vil en verden som er bygd på menneskerettigheter, felleskapsløsninger, frihet, og internasjonalt samarbeid. Vi vil en verden der undertrykte mennesker gjør opprør mot overgrep og utbytting, og at menneskene blir i stand til å skape en framtid der de selv tar makta — gjør revolusjon. Vi vil bidra til å skape grunnlaget for at menneskene kan utvikle et samfunn uten undertrykte og undertrykkere: Et klasseløst samfunn, der du yter etter evne og får etter behov..

Vi trenger et feministisk arbeiderparti som er i kommunestyrer, fylkesting og på Stortinget. Vi trenger et parti som samtidig er en aktiv kraft der det viktigste skjer: på grunnplanet i fagbevegelsen, kvinnebevegelsen, bonde- og fiskarlag, miljøbevegelsen, det antirasistiske arbeidet, antikrigsarbeidet og Nei til EU.

Rødt er et parti med store mål. Vi har medlemmer med allsidig og lang erfaring fra folkevalgte organ, fra fagbevegelsen, fra kvinnebevegelsen, fra miljøkampen og internasjonalt solidaritetsarbeid. Vi har ungdommer, feminister, antirasister, innvandrere og kulturaktivister.

Vi ønsker å være et parti preget av åpenhet og gjensidig respekt, hvor uenighet verdsettes og politikk utvikles i et arbeidsfellesskap.

Bli med i arbeidet for å gjøre en ny og bedre verden mulig!