Saker i Nordstrand Bydelsutvalg

Rødt er representert i bydelsutvalget på Nordstrand. Det gjør at vi kan fremme saker vi og lokalbefolkningen er opptatt av. Erik Hollie som er Rødts representant oppsummerer bydelutvalgsmøtene og legger fram hvilke saker vi er opptatt av og fremmer forslag til i møtene.

Referat fra bydelsutvalgets møte 17.2.22

Det var to saker som var av interesse i dette møtet. For det første eventuell nedleggelse av Munkelia barnehage, og ikke minst, vår sak, kompetansen etc for tilsynsutvalgene for sykehjemmene. Det ble enstemmig vedtatt å ikke legge ned Munkelia, men i stedet legge ned 30 plasser på 5 andre barnehager, noe som tilsvarer overkapasiteten på disse barnehagene. Med andre ord. Ingen blir berørt av disse nedleggelsene.

I saken om tilsynsutvalgene ble våre 3 forslag til vedtak enstemmig vedtatt, en klar seier for oss, ikke minst takket være Tone Hoffmann som tok initiativet til saken!

Her er vedtakene:

  • Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen sørge for at kurs i tilsynsarbeid gjennomføres jevnlig og at dette blir en prioritert aktivitet.
  • Bydelsutvalget mener det er uheldig at det fortsatt benyttes en utdatert tilsynsinstruks for sykehjemmene og ber bydelsadministrasjonen holde bydelsutvalget orientert om prosessen med revisjonen av instruksen.
  • Bydelsutvalget ber bydelsadministrasjonen utarbeide konkrete rutiner for bydelsutvalgets oppfølging av tilsynsutvalgene når det gjelder gjennomføring av pålagte antall tilsyn, utarbeidelse av tilsynsrapporter og årsrapport.

Og så ble også Høyre, MdG og Venstres følgende forslag enstemmig vedtatt:

  • Bydelsutvalget minner tilsynsutvalgene om at det gjennomføres minst 4 tilsynsbesøk årlig, hvorav 2 skal være uanmeldt. Bydelsutvalget ber derfor tilsynsutvalgene gjennomføre minst 2 tilsynsbesøk første halvår 2022 og legge frem rapporter fra tilsynene senest til bydelsutvalgets møte i juni. Bydelsdirektøren bes informere tilsynsutvalgene om dette vedtaket.

Erik Hollie.


Bydelsutvalgsmøte 25.3.2021

Ekebergsletta og ungdomsklubb
På BU-møtet torsdag 25.3 forventet mange at spørsmålet om lys- og støyforurensning fra den planlagte KFUM Arena skulle behandles. MdG og Venstre foreslo å behandle saken og at BU skulle rette en henvendelse til Bymiljøetaten for å få gjort noe med det naboene frykter er støy og lysforurensning fra banen når den står ferdig. Rødt Nordstrand mener dette var for smalt og hadde et alternativt forslag klart. Der krever vi en analyse av de miljømessige konsekvensene for Ekebergslettadisse tre stor utbyggingene kommer til å få for sletta. Men flertallet i BU, anført av Ap og FrP ville ikke ha noen behandling av saken, og den ble avvist.

Det ble også reist spørsmål om de 1,5 millionene som BU har bevilger til ungdomsklubb på Sæter. Det kunne virke som om bydelsadministrasjonen hadde tenkt å spre disse pengene til ulike ungdomstiltak. Vi i Rødt sa klart fra at forutsetningen for den bevilgningen var at pengene skulle gå til ungdomsklubb i Nordstrand Kulturarena, og det var den klare meldingen bydelsadministrasjonen fikk fra et enig BU.

Bydelsutvalgsmøte 18.2.2021:

Parkering, klimaplan og rus
Det var de viktigste temaene da bydelsutvalget (BU) på Nordstrand hadde møte torsdag 18.2. Byrådet har foreslått en ny parkeringsnorm for Oslo. Kravene til å inkludere parkeringsplasser i tilknytning til nye bygg skal senkes. Hvilket betyr at utbyggere slipper å legge et visst antall p-plasser inn i sine byggeplaner. Rødt Nordstrand mener at dette vil bety at det blir økt gateparkering og en forverring av trafikksikkerheten i bydelen. I dag skal det bygges minimum 1 plass pr boenhet og 0,25 plass til gjesteparkering.

Et enstemmig bydelsutvalg vedtok en rekke punkter i denne høringen om parkeringsnormen, og gikk i mot å senke kravene til utbyggerne. Og så oppsto det en uvanlig allianse, nemlig mellom Rødt, FrP og Høyre som dannet flertall for følgende punkt, etter forslag fra FrP:

«Ved bygging av nye omsorgsboliger/sykehjem/institusjoner må det være en minimumsnorm som sikrer at behovet for bilparkering blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, særlig for ansatte og pårørende.»

Som begrunnelse for dette forslaget viste FrPs representant til at det f.eks. på nye Lambertseter sykehjem med 120 plasser for beboere er det kun satt av 13 p-plasser som skal brukes til både ansatte og besøkende, en begrunnelse undertegnede delte og derfor stemte for.

Miljø og klima

Forslag til ny miljø- og klimaplan for bydelen ble diskutert. Et enstemmig BU mente den foreslåtte planen kun var fokusert på tiltak i bydelens tjenestesteder, og ikke noe om hva beboerne i bydelen kan bidra med eller gjøre. BU vil ha en plan med konkrete tiltak for befolkningen som kan følges opp. Dermed ble planen sendt tilbake til administrasjonen som må lage en ny plan innen første halvår i år.

Værested for rusmisbrukere

BU skulle også uttale seg i en høring om det skal etableres et skjermet værested for rusmisbrukere i Oslo. Byrådet anbefaler ikke dette, og det var det også enstemmighet om i BU. I Oslo kommunes rustrategi heter det at det må etableres bedre tilgang til aktiviteter, brukerutstyr og helsetjenester i bydelene for folk med rusproblemer. Dette kan redusere behovet for at rusmisbrukere drar til sentrum for å få tilgang til sprøyterom og andre helsetjenester. I helse- og sosialkomiteen fremmet Rødt forslag om at det burde sikres lavterskeltilbud og tilstrekkelig kapasitet på brukerrom i Oslo inntil tiltakene er fullt utbygd i bydelene. Dette ble ikke vedtatt i komiteen, men ble protokollført. Forslaget ble derfor ikke fremmet i BU.

Erik Hollie, Rødts representant i Nordstrand BU