Program


Rødt Nordstrand er et lokallag av Rødt Oslo. Per i dag har vi over 100 medlemmer i bydelen, og vi blir stadig flere! På samme måte som for Rødt i resten av landet, er kampen mot forskjells-Norge vår aller viktigste sak. Når vi nå har kommet inn i Nordstrand bydelsutvalg vil vi jobbe for å redusere forskjellene mellom folk i bydelen vår.

Kamp mot forskjells-Norge – fordi store forskjeller er resultat av urettferdig fordeling

Oslo er en klassedelt by med store forskjeller mellom øst og vest, og mellom bydelene. I bydel Nordstrand er det også store forskjeller internt i bydelen. De sosiale og økonomiske forskjellene øker raskt, men det er ingen naturlov at det skal være slik. Regjeringa har gang på gang valgt å gi store skattekutt til de rikeste, og lar de som har minst betale. Dette mener Rødt er grunnleggende feil. Vi trenger en ny og offensiv politikk, som setter mennesker foran profitt, og som styrker velferdsstaten istedenfor å svekke den. Når Rødt Nordstrand nå har kommet inn i bydelsutvalget vil vi i alle sammenhenger jobbe for å redusere forskjellene i bydelen. Vi vil jobbe for å få stoppet bydelens bruk av velferdsprofitører, og vi vil jobbe for flere og bedre tilbud til den delen av bydelens ungdom som ikke deltar i organisert aktivitet på daglig basis.

Byutvikling skal skje på innbyggernes premisser og gi god livskvalitet for alle

I Rødt Nordstrand er vi også mange som er opptatt av boligpolitikk. Vi har derfor engasjert oss i den pågående planprosessen for utbygging av området mellom Lambertseter og Karlsrud. Rødt Nordstrand er opptatt av at byutviklingen skjer på bakgrunn av helhetlige, planmessige og ikke minst demokratiske prosesser. Bydelen har gjennom de siste 10-15 årene vært vitne til det motsatte, nemlig at ulike private utbyggere fortløpende har kjøpt opp enkelttomter og forsøkt å maksimere profitt fra hver sin tomt, såkalt «eplehagefortetting».Dette har resultert i en lite gjennomtenkt utbygging i bydelen totalt sett, hvor det har vært tatt lite hensyn til innbyggernes behov for infrastruktur, friområder, skoleplasser og boliger med gode lys- og solforhold. I Rødt Nordstrand vil vi at byutvikling skal være demokratisk forankret og styres av hva som gir de beste løsningene for de som bor og arbeider i bydelen.

Vanlige folk skal ha mulighet til å skaffe seg bolig til en anstendig pris

Norges boligpriser ligger på et historisk høyt nivå, og dette fører til stadig større låneopptak. Det er blitt vanskeligere og vanskeligere for de med vanlig inntekt, studenter og førstegangskjøpere å komme seg inn på boligmarkedet. De siste 10 årene har boligprisene på Nordstrand eksplodert. De høye prisene gjør at folk med vanlig lønn ikke har råd til å flytte til bydelen. Dette gjør at forskjellene mellom bydelene i Oslo forsterkes.

Bydel Nordstrand er en fin bydel å bo i. I Rødt Nordstrand vil vi at ikke bare de med tykkest lommebok skal kunne få bo her. Vi ønsker ikke en bydel utelukkende for de rike. Rødt Nordstrand vil derfor jobbe for at det skapes rom for ikke-kommersielle boliger i forbindelse med den kommende utbyggingen på Lambertseter - Karlsrud og på Bergkrystallen. Det må etableres leiligheter med pris skjermet for markedssvingninger. Denne typen leiligheter må være integrerte i de nye boligprosjektene. Slik boligbygging er i tråd med politiske føringer fra Oslo bystyre og Byrådet for byutvikling om etablering av en tredje boligsektor.

Skattepenger som er satt av til velferd skal brukes til velferd for alle, ikke profitt for de få

Rødt vil sette en stopper for at skattepenger som er satt av til velferd skaper milliardformuer hos noen få private eiere – velferdsprofitørene. Velferdsprofitører er privateide selskap som tjener penger på velferdstjenester som tradisjonelt har vært drevet av det offentlige. Alt fra sykehjem, asylmottak og barnehager til renovasjon, renhold og vaktmestertjenester har de siste årene blitt big business. I Rødt Nordstrand er vi mot at de aktørene som har profitt som mål for sine velferdstjenester skal få tjene seg rike på skattebetalernes regning. Rødt mener at pengene vi alle betaler i skatt skal gå til best mulig velferd for alle og ikke til privat profitt for de få.

Bydel Nordstrand brukte i underkant av 300 millioner på kjøp av velferdstjenester fra kommersielle aktører i 2018. De siste årene har det høyrestyrte bydelsutvalget gjort gjentatte forsøk på å utvide markedet for velferdsprofitørene i strid med gjeldende regler og retningslinjer.

Første gang var før jul i 2017. Da prøvde Høyre/FrP/Venstre/KrF-flertallet i bydelsutvalget å snik-privatisere velferdstjenestene ved å snu prinsippet om at offentlig tilbyder skal velges, dersom bruker ikke har foretatt et valg. Bydelsdirektøren anket saken inn for bystyret fordi han mente vedtaket var i strid med overordnede retningslinjer. Vedtaket ble kjent ugyldig av bystyret den 25.april 2018.

Neste gang det borgerlige flertallet prøvde å snik-privatisere velferdstjenestene var i desember 2018. Denne gangen prøvde Høyre/FrP/Venstre/KrF-flertallet i bydelsutvalget å utvide eksisterende konsesjonsordning til å omfatte en ny og separat tjeneste, aktivitetstid, som ble innført etter politisk beslutning, og som det fulgte øremerkede midler med. Igjen så bydelsdirektøren seg nødt til å anke vedtaket inn for bystyret fordi han mente vedtaket var i strid med økonomireglementet for 2019. Vedtaket ble kjent ugyldig av bystyret den 27.mars 2019.

Rødt Nordstrand vil kjempe mot alle forsøk fra det borgerlige flertallet på å utvide velferdsprofitørenes marked i bydelen og samtidig gjøre det vi kan for at offentlige midler som skulle vært brukt på velferd ikke sluses over til private profittjeger.

En bydel for mennesker, ikke biler

Gjennomgangstrafikken i bydelen er ekstrem og økende. Rødt Nordstrand vil begrense trafikken, men ikke med flere bommer fordi dette fungerer som en usosial avgift. Farten må ned, ikke bare noen meter rundt hver skole! Alle veier er skoleveier, vi trenger flere 30-soner og flere humper. Barnas og uføres sikkerhet er viktigere enn noen sekunder raskere gjennom bydelen vår!

Miljø – kapitalismen truer klodens begrensede ressurser og ødelegger naturen

Dagens økonomiske system, kapitalismen, er basert på kontinuerlig vekst, noe som er umulig å forene med klodens begrensede ressurser. Naturressurser forbrukes for å oppnå kortsiktig profitt, uten tanke på framtidas generasjoner og deres livsgrunnlag. En grønn sosialisme må både fokusere på problemene med dagens økonomiske system, og vise hvordan et grønt sosialistisk samfunn kan se ut. Rødt mener at bruken av naturressurser må styres innenfor rammene av naturens tålegrenser. Dette innebærer også å ta vare på naturmangfoldet og økosystemene, og redusere forurensing og utslipp av miljøgifter og andre skadelige stoffer i naturen.

Lokalt vil Rødt Nordstrand jobbe for

  • å bedre sykkelparkering ved bydelens trikk- og T-banestasjoner
  • å styrke kollektivtilbudet med flere tverrgående bussruter
  • å etablere miljøgater i bydelen
  • å etablere flere parsellhager i bydelen
  • å fjerne plastforurensningen fra kunstgressbanene i bydelen
  • å legge til rette for bildelingstjenester
  • å montere solceller og solfangere på kommunale tak
  • å forhindre ytterligere utbygging av Ekebergsletta