Møtegodtgjørelse

I Rødt har vi et prinsipp om at ingen skal tjene penger på å være folkevalgt. Som folkevalgt får du utbetalt møte­godtgjørelse eller såkalte beinpenger. Dette er partiets eiendom, og du plikter å betale inn disse pengene til partiet sentralt. På denne siden finner du informasjonen du trenger om det:

Bli med på spleiselaget

Det gode valgresultatet har ført til mange flere folkevalgte i Rødt. I oktober vil de fleste kommunestyrer og fylkesting konstituere seg og mange utvalgsplasser skal fylles. Dette blir spennende politisk arbeid.

Hvilken godtgjørelse som gis i de ulike kommunene varierer. Men felles for oss alle er at i utgangspunktet skal godtgjørelsene betales inn til partiet.

Nesten alle disse godtgjørelsene er i følge vedtektene partiets kollektive eiendom. Nesten. Tapt arbeidsfortjeneste skal selvfølgelig beholdes, men hvis du får full lønn fra kommunen for en dag i et utvalgsmøte uten at din arbeidsgiver trekker deg for det, så skal beløpet inn til Rødt.

Dekning for direkte utgifter skal trekkes fra. Skatten trekkes fra. Netto beløp sendes til Rødt.

Dette er vårt spleiselag — ingen skal tjene ekstra på å være folkevalgt for Rødt og alle folkevalgte bidrar til å bygge partiet videre både med sitt politiske arbeid, men også med disse godtgjørelsene.

Uten dette spleiselaget blir det vanskeligere å bygge et landsomfattende parti. Vi håper du er med!

Bruk kontonummer: 1254.63.04262

Vi har en ny konto for partiskatt i Cultura Bank—merk deg kontonummeret.

Vi ber om at det ikke betales inn til noen av de andre kontoene vi bruker i Rødt.

Halvparten av møtegodtgjørelsen godskrives laget. Hvis du kun betaler inn den sentrale andelen, må det noteres på innbetalingen.

Skjema til utfylling

For at Rødt sentralt skal ha oversikt må alle folkevalgte som mottar møtegodtgjørelse må fylle ut skjema og sende inn. Skjemaene finner du her:

Fra vedtektene:

§ 15 Økonomiske spørsmål

All offentleg partistønad til Raudt (gruppe-, representant- og røystestøtte, møtegodt- gjersle m.m.) er Raudt sin kollektive eigedom. Stønaden vert disponert av lands- styret til fordeling til lag, kommunar og fylke og til drift av Raudt sentralt. Medlemer som får utbetalt godtgjersle, pliktar å sende denne over til Raudt. Landsstyret vedtek retningsliner for innbetaling og fritak.

Et eksempel:

Gruppeledergodtgjørelse: kr 25.000
- skatt, 36 %: kr 9.000
- andre utgifter: kr 1.600
Netto til Rødt: kr 14.400

Et annet eksempel:

Møtegodtgjørelse for utvalg eller komite:

I alt 8 møter a kr 750: kr 6.000
- skatt, 36 %: kr 2.160
- andre utgifter: kr 1.600
Netto til Rødt: kr. 2.240

Fritak?

Av ulike grunner kan det være behov for å søke fritak for plikten til å innbetale godtgjørelsen. Søknad sendes til Arbeidsutvalget.

Uføretrygdede og AFP-pensjonister med offentlig AFP er unntatt for betalingsplikten pga skattereglene. (Afp i privat sektor har ikke noen inntektsbegrensning)

Posisjon?

Noen av oss får plass i formannskap eller fylkesutvalg. Disse posisjonene har som regel frikjøp med beløp i prosent av ordførers lønn. De samme reglene gjelder her.

Spørsmål?

Finn Olav Rolijordet

Finn Olav Rolijordet

Økonomiansvarlig

90516931

finno@roedt.no