Program


Valgprogrammet er tilgjengelig på bokmål og nynorsk. Nynorsk finner du nederst på siden:

Valgprogram for Rødt Midt-Telemark 2023-2027 (bokmål)

De største utfordringene verden står ovenfor i dag er økokrisa og økende forskjeller. Det gjelder også i vår kommune. Både økende forskjeller mellom mennesker og økende temperaturer har samme årsak: et økonomisk system der både natur og mennesker blir sett på som ressurser som andre kan berike seg på. Rødt Midt-Telemark vil jobbe for et lokalsamfunn med mindre økonomiske forskjeller der naturens tålegrense setter ramma for politikk og økonomi.

En rettferdig natur- og klimapolitikk

Å verne natur er avgjørende for å bevare artsmangfold og nå klimamåla. I Norge har kommunestyrepolitikere, gjennom å vedta areal- og reguleringsplaner, en nøkkelrolle når den globale naturavtalen som blei undertegnet i Montreal i 2022 skal realiseres. Der ble det bestemt at 30% av all natur skal vernes. Alt for ofte ser vi at natur må vike for kapitalinteresser.

Klimaendringer rammer økonomisk skeivt. Det gjelder både globalt og lokalt. Derfor kan vi ikke la markedsøkonomien få sette premissene når politikerne skal gjøre vedtak som er nødvendige for å gi barn og barnebarn ei levelig framtid. Det er ikke de med minst fra før som skal betale for det grønne skiftet.

Rødt vil:

 • Være en pådriver for å realisere den globale naturavtalen i vår kommune
 • Kreve at demokratisk vedtatte areal- og reguleringsplaner blir respektert og hindre at natur taper for kapitalinteresser
 • Si nei til all videre hyttebygging på Lifjell - natur skal ikke bygges ned for å gi plass til sekundærboliger
 • Si nei til utviding av skiheis
 • Midt-Telemark kommune skal bli arealnøytralt – dvs. at nedbygging av naturområde skal erstattes på andre areal
 • Si nei til flatehogst som driftsform i skogbruket
 • Kreve meldeplikt for hogst til kommunen
 • Alle landbrukseiendommer med aktivt bruk skal legge til rette for, og få støtte til å ha solcellepanel på tak
 • Legge til rette for økolandsby
 • Si nei til vindparker
 • Ha en mest mulig desentralisert energipolitikk
 • Krav om solceller på tak der det er mulig på industri- og næringsbygg
 • Bevare grønne lunger og sikre allemannsretten i hele kommunen
 • Fortsette vern av Oterholtfossen

Demokrati og rettferd

Rødt ønsker et samfunn der makta bygges nedenfra og opp. Vi jobber mot sentralisering, og for at all kommunalforvaltning skal ligge i kommunen, ikke hos regjeringa. Grunnprinsippa våre bygger på mer demokrati, og utvida lokaldemokrati. Innbyggerne burde i større grad få innsyn, men også kunne komme med innspill og stille forslag.

Å utvide demokratiet er grunnstenen for å skape mer rettferd i samfunnet, og kjempe mot forskjells-Norge. Forskjells-Norge er at noen må ha to jobber for å få endene til å møtes, når noen ikke kan planlegge familie-tid fordi de jobber uforutsigbart, eller når noen ikke vet kor lenge de har ett eget sted å bo fordi de ikke har råd til å eie egen bolig. Å gjøre samfunnet mer rettferdig er ikke enkelt, men for å klare det trenger vi rettferdige løsninger.

Rødt vil:

 • Utbedre helsestasjon for ungdom
 • Legge til rette for multikulturelle arrangement og styrke tiltak som motarbeider rasisme og fremmedhat
 • Krav om universell utforming i alle offentlige bygg. Utvide og forenkle tilbudet om brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Støtte lokale pride-markeringer og bygge opp skeivt samtaletilbud i samarbeid med helsetjenesten
 • Utarbeide en handlingsplan med forebyggende tiltak mot vold, voldtekt og seksuell trakassering
 • Styrke tiltak som Natteravnene
 • Kritisk gjennomgang av lederstrukturen i kommunen
 • Være kritiske til kutt på gølvet

Skole og oppvekst

Gode oppvekst- og utdanningsvilkår er viktig. Derfor ønsker Rødt barnehager og skoler som stimulerer selvtillit og lærelyst hos alle, slik at barn og unge utvikler unike kunnskaper og ferdigheter. Barn og unge skal både bli i stand til å delta i samfunnet og i stand til å forme og endre det. Rødt ønsker en skole uten karakterfokus, der kunnskap og nysgjerrighet er i sentrum og grunnlaget for undervisninga. Vi ønsker å erstatte karakterer med tydelige og konkrete tilbakemeldinger der styrker og svakheter er fokuset.

Rødt vil:

 • Overføre private barnehager til offentlig drift og sørge for full barnehagedekning i kommunal og ideell regi
 • Støtte rusfrie møteplasser og fritidsklubber for ungdom over hele kommunen
 • Ha ei prøveordning med karakterfri ungdomstrinn, og i samarbeid med elevråd og fagforeninger utforme gode alternative vurderingsformer
 • Åpne for prøveordning med leksefri skole både på barne- og ungdomstrinnet
 • Øke bemanning i barnehagene utover minstekravet
 • Løpende barnehageopptak gjennom hele året
 • Ytterligere redusere foreldrebetalinga i SFO og barnehage på vei mot null
 • Gi barnehager og skoler støtte og midler til viktige ressurspersoner, som helsesykepleiere og miljøarbeidere for å motarbeide mobbing og støtte elevene sosialt
 • Motarbeide taushetskultur og urimelige lojalitetskrav til ansatte i barnehager og skoler ved å forsvare ytringsfridommen
 • Styrke voksenopplæringa og utvikle gode løsninger for unge innvandrere i kombinasjonsklasser
 • Styrke nynorsk som opplæringsmål i skolen
 • Opprette flere møteplasser for ungdom, utenom UngArena

Helse og velferd

Helse og levealder henger tett sammen med klasseskiller. Rødt ønsker en helsepolitikk som reduserer forskjellene, og er der folk er. For folk i distriktene er sentralisering den største trusselen for et verdig helsetilbud.

Kommune- og primærhelsetjenesten må rustes til å drive forebyggende fysisk- og psykisk helsearbeid. Midt-Telemark kommune har i dag en anstrengt økonomi som fører til stadige kutt.

Rødt vil likevel:

 • Øke ressursene til helse- og omsorgstjenesten
 • Ha en helseomsorg tilpassa den enkeltes behov med tilbud om hjelpemidler, hjemmebesøk, omsorgsboliger og sykehjem
 • Styrke helsesykepleier- og jordmortilbudet i kommunen i egna lokaler
 • Møte behovene og heve livskvaliteten til eldre og pleietrengende
 • Støtte lavterskeltilbud som drives av frivillige organisasjoner
 • Bidra til å endre holdninger og hindre diskriminering av mennesker med psykiske helseproblemer
 • Styrke grunnbemanninga og jobbe for at kutta i helse ikke skal ramme de som jobbar direkte med brukere. De kan ikke springe fortere
 • Kreve et budsjett der de mest sårbare innbyggerne ikke får dårligere tilbud
 • Sikre at sosialstønaden er til å leve av

Arbeids- og næringspolitikk

Vi ønsker å i enda større grad legge vekt på tilrettelegging for nye arbeidsplasser og næringsutvikling. Primærnæringene må ha gode og tilfredsstillende utviklingsmuligheter. Arealplanen skal være forma av miljøutfordringene vi står ovenfor, og legge opp til gode og grønne boligområder, fritidsaktiviteter og arbeidsplasser.

Rødt vil:

 • Fortsette full-stillings visjon i Midt-Telemark kommune, og fortsette forebyggende arbeid mot sosial dumping
 • At Midt-Telemark næringsutvikling (MTNU) skal prioritere bedrifter som er nødvendige for det grønne skiftet og kreve tydelige planer for å inkludere mennesker med ulikt funksjonsnivå og kulturbakgrunn
 • Jobbe for tydelige krav om at bedrifter er både grønne, inkluderende og følger gjeldende tariffbestemmelser ved kommunale innkjøp
 • Unngå bruk av bemanningsbyråer i kommunal regi
 • Ha forsøksordning med 6-timersdag

Landbruk og matproduksjon

Lokal produksjon vil være essensielt i det grønne skiftet, og Midt-Telemark som landbrukskommune har en fordel. Rødt ønsker å innføre prinsippet matsuverenitet, som betyr at vi skal bestemme over egen mat- og landbrukspolitikk. Vi vil øke matproduksjonen og selvforsyningsgraden med grunnlag i egne arealressurser. Det kreve et moderne, effektivt og grønt landbruk, med god dyrevelferd.

Rødt vil:

 • Styrke jordvernet i arealplanen – ikke bygge ned dyrka mark
 • Jobbe for mobile slakteri for å forbedre dyrevelferda
 • Innføre søknadsplikt for flatehogst
 • Jobbe for grundigere naturkartlegging i skogsområde
 • Kartlegge ressursgrunnlaget i kommunen: Kan Midt-Telemark kommune være selvberga med mat?

Samferdsel

Rødt vil bygge opp en samferdselssektor som er enkel, trygg og effektiv – og samtidig grønn. Å redusere klimautslepp i samferdselen innebærer å bygge ut kollektivtransporten, si nei til utbygging av nye veier og heller prioritere utbedring og vedlikehold av eksisterende veier, og gjøre hverdagen til folk flest enklere.

Rødt vil:

 • Legge mer av tungtransporten over på jernbane
 • Jobbe for et bedre busstilbud med flere avganger også på kvelder og i helgene
 • Finansiere utbedring, vedlikehold og nødvendig utbygging av veier via skatteseddelen og motarbeide utbygging av flere bommer
 • Videreføre «sykkelbygda», og utvide tilbudet om leiesykler i hele kommunen

Kultur

Et fungerende demokrati hviler på et fungerende fellesskap. Kultur- og idrettspolitikken bør bidra til å styrke lokalt fellesskap gjennom felles opplevelser, felles aktiviteter og felles kulturarv. Den viktigste kulturen er den vi skaper selv. Den viktigste idretten er den vi utøver sjølve. Kommunen må ha gode arenaer for læring, for bruk og for utøving og utfordring av eigne grenser.

Dialektene i Midt-Telemark er verdifull kulturarv og et viktig identitetsmerke, ikke bare for de som har vokst opp her, men for alle som kjenner tilhørighet til bygdene. Alle bør ha interesse av å styrke dialektene, og innflyttere skal ikke stenges ute fra den lokale identiteten. Den plassen nynorsk språk har som er et naturlig, skriftlig uttrykk for dialektene må styrkes.

Bygdemuseene, folkedansen og folkemusikken er også sentral kulturarv som kommunen skal stø opp under.

Rødt vil:

 • Styrke og satse på folkebiblioteket som kulturformidler og møteplass. Biblioteket må ha lokale eigna for allsidig bruk
 • Jobbe for at alle som vil drive med kultur og musikk, i alle aldere, har lokale til utøving og en arena å vise seg fram på
 • Opprettholde kulturtilbudet til eldre i kommunen
 • Utrede besøksordninger mellom barnehage/skole og sjukeheim
 • Arbeide for at kommunen, som tilflyttingsbygd for folk fra heile landet, bør ta et særlig ansvar for samisk kulturarv og nasjonale minoriteter
 • Støtte initiativ for å ta vare på lokalt talemål
 • Følgje opp den vedtatte målbruksplanen og styrke nynorsk som bruksspråk i kommunen
 • Opprettholde de gode bygdemuseene og stø opp under dugnadsinnsatsen rundt disse
 • Gi alle barn og unge i kommunen rett til én gratis fritidsaktivitet
 • Styrke kulturskulen og senke kontingenten

Boligpolitikk

Midt-Telemark er en kommune i vekst, og for å kunne kompensere det trengs det at vi utvikler en boligpolitikk som i større grad gir etablerende og unge tilgang på gode og rimelige bo forhold.

Rødt vil:

 • Klargjøre og utbedre rammene for tilbudet om startlån i kommunen
 • At leilighetsbygg i sentrum skal inneholde utleieboliger
 • Ikke selge tomter kommunen eier
 • Bruke av overskuddet fra kraftproduksjonen til Telemark energi og lage et fond de husstander kan søke støtte til etterisolering og solceller avhengig av inntekt

Valprogram for Raudt Midt-Telemark 2023-2027 (nynorsk)

Dei største utfordringane verda står overfor i dag er økokrisa og aukande forskjellar. Det gjeld og i vår kommune. Både aukande forskjellar mellom menneske og auka temperaturar har same årsak: eit økonomisk system der både natur og menneske blir sett på som ressursar som andre kan rikje seg på. Raudt Midt-Telemark vil arbeide for eit lokalsamfunn med mindre økonomiske forskjellar der naturens tolegrense set ramma for politikk og økonomi.

Ein rettferdig natur- og klimapolitikk

Å verne natur er avgjerande for å bevare artsmangfald og nå klimamåla. I Noreg har kommunestyrepolitikarar gjennom å vedta areal- og reguleringsplanar ei nøkkelrolle når den globale naturavtala som blei underteikna i Montreal i 2022 skal realiserast. Der blei det bestemt at 30% av all natur skal vernast. Alt for ofte ser me at natur må vike for kapitalinteresser.

Klimaendringar rammar økonomisk skeivt. Det gjeld både globalt og lokalt. Derfor kan vi ikkje la marknadsøkonomien få sette premissa når politikarane skal gjere vedtak som er naudsynte for å gje barn og barnebarn ei leveleg framtid. Det er ikkje dei med minst frå før som skal betale for det grøne skiftet.

Raudt vil:

 • Vere ein pådrivar for å realisere den globale naturavtala i vår kommune
 • Krevje at demokratisk vedtekne areal- og reguleringsplanar vert respektert og hindre at natur taper for kapitalinteresser
 • Seie nei til all vidare hyttebygging på Lifjell - natur skal ikkje byggast ned for å gi plass til sekundærbustader
 • Seie nei til utviding av skiheis
 • Midt-Telemark kommune skal bli arealnøytralt – dvs. at nedbygging av naturområde skal erstattast på andre areal
 • Seie nei til flatehogst som driftsform i skogbruket
 • Krevje meldeplikt for hogst til kommunen
 • Alle landsbrukseigendomar med aktivt bruk skal legge til rette for, og få støtte til å ha solcellepanel på tak
 • Legge til rette for økolandsby
 • Seie nei til vindparkar
 • Ha ein mest mogleg desentralisert energipolitikk
 • Krav om solceller på tak der det er mogleg på industri- og næringsbygg
 • Bevare grøne lunger og sikre allemannsretten i heile kommunen
 • Fortsett vern av Oterholtfossen

Demokrati og rettferd

Raudt ynskjer eit samfunn der makta byggjast nedanfrå og opp. Me jobbar mot sentralisering, og for at all kommunalforvaltning ligg i kommunen, ikkje hos regjeringa. Grunnprinsippa våre byggjar på meir demokrati, og utvida lokaldemokrati. Innbyggjarane burde i større grad få innsyn og framleggsrett, men også kunne kome med innspel og stille forslag.

Å utvide demokratiet er grunnsteinen for å skape meir rettferd i samfunnet, og kjempe mot forskjells-Norge. Forskjells-Noreg er at nokon må ha to jobbar for å få endane til å møtast, når nokon ikkje kan planleggje familie-tid fordi dei jobbar uføreseieleg, eller når nokon ikkje veit kor lengje dei har eit eige sted å bo fordi dei ikkje har råd til å eige eigen bustad. Å gjere samfunnet meir rettferdig er ikkje enkelt, men for å klare det treng med rettferdige løysningar.

Raudt vil:

 • Utbetre helsestasjon for ungdom
 • Leggje til rette for multikulturelle arrangement og styrke tiltak som motarbeidar rasisme og framandhat
 • Krav om universell utforming i alle offentlege bygg. Utvide og forenkle tilbodet om brukarstyrt personleg assistent (BPA)
 • Støtte lokale pride-markeringar og byggje opp skeivt samtaletilbod i samarbeid med helsetenesta
 • Utarbeide ein handlingsplan med førebyggjande tiltak mot vald, valdtekt og seksuell trakassering
 • Styrke tiltak som Natteravnane
 • Kritisk gjennomgang av leiingsstrukturen i kommunen
 • Vere kritiske til kutt på gølvet

Skule og oppvekst

Gode oppvekst- og utdanningsvilkår er viktig. Derfor ynskjer Raudt barnehagar og skular som stimulerer sjølvtillit og lærelyst hos alle, slik at de utviklar kunnskapar og ferdigheiter. Barn og unge skal både bli i stand til å delta i samfunnet og til å forme og endre det. Raudt ynskjer ein skole utan karakterfokus, der kunnskap og nysgjerrigheit er i sentrum og grunnlaget for undervisninga. Vi ynskjer å erstatte karakterar med tydelege og konkrete tilbakemeldingar der styrkar og svakheiter er fokuset.

Raudt vil:

 • Overføre private barnehagar til offentleg drift og sørge for full barnehagedekning i kommunal og ideell regi
 • Stø opp om rusfrie møteplassar og fritidsklubbar for ungdom over heile kommunen
 • Ha ei prøveordning med karakterfri ungdomsskule, og i samarbeid med elevråd og fagforeiningar utforme gode alternative vurderingsformar
 • Opne for prøveordning med leksefri skule både på barne- og ungdomstrinnet
 • Auke bemanning i barnehagane utover minstekravet
 • Laupande barnehageopptak gjennom heile året
 • Ytterlegare redusere foreldrebetalinga i SFO og barnehage på veg mot null
 • Gi barnehagar og skuler støtte og midlar til viktige ressurspersonar, som helsesjukepleiarar og miljøarbeidarar for å motarbeida mobbing og støtte elevane sosialt
 • Motarbeide tausheitskultur og urimelege lojalitetskrav til tilsette i barnehagar og skular ved å forsvare ytringsfridommen
 • Styrke vaksenopplæringa og utvikle gode løysingar for unge innvandrarar i kombinasjonsklasser
 • Styrke nynorsk som opplæringsmål i skulen
 • Opprette fleire møteplassar for ungdom, utanom UngArena

Helse og velferd

Helse og levealder heng tett saman med klasseskilje. Raudt ynskjer ein helsepolitikk som reduserer skilnadane, og er der folk er. For folk i distrikta er sentralisering den største trusselen for eit verdig helsetilbod.

Kommune- og primærhelsetenesta må rustast til å drive førebyggjande fysisk- og psykisk helsearbeid. Midt-Telemark kommune har i dag ein anstrengt økonomi som fører til stadige kutt.

Raudt vil likevel:

 • Auke ressursane til helse- og omsorgstenesta
 • Ha ein helseomsorg tilpassa den enkeltes behov med tilbod om hjelpemidlar, heimebesøk, omsorgsbustadar og sjukeheim
 • Styrke helsesjukepleier- og jordmortilbodet i kommunen i egna lokalar
 • Møte behova og hevje livskvaliteten til eldre og pleietrengjande
 • Støtte lågterskeltilbod som drivast av frivillige organisasjonar
 • Bidra til å endre haldningar og hindre diskriminering av menneske med psykiske helseproblem
 • Styrke grunnbemanninga og jobbe for at kutta i helse ikkje skal ramme dei som jobbar direkte med brukarar. Dei kan ikkje springe fortare
 • Krevje eit budsjett der dei mest sårbare innbyggjarane ikkje får dårlegare tilbod
 • Sikre at sosialstønaden er til å leve av

Næring- og arbeidsliv

Vi ynskjer å i enda større grad leggje vekt på tilrettelegging for nye arbeidsplassar og næringsutvikling. Primærnæringane må ha gode og tilfredsstillande utviklingsmoglegheiter. Arealplanen skal være forma av miljøutfordringane vi står overfor, og leggje opp til gode og grøne bustadområder, fritidsaktivitetar og arbeidsplassar.

Raudt vil:

 • Fortsette full-stillings visjon i Midt-Telemark kommune, og fortsette førebyggjande arbeid mot sosial dumping
 • At Midt-Telemark næringsutvikling (MTNU) skal prioritere bedrifter som er nødvendige for det grøne skiftet og krevje tydelege planar for å inkludere menneske med ulikt funksjonsnivå og kulturbakgrunn
 • Jobbe for tydelege krav om at bedrifter er både grøne, inkluderande og følger gjeldande tariff ved kommunale innkjøp
 • Unngå bruk av bemanningsbyrå i kommunal regi
 • Ha forsøksordning med 6-timarsdag

Landbruk

Lokal produksjon vil vere essensielt i det grøne skiftet, og Midt-Telemark som landbrukskommune har ein fordel. Raudt ynskjer å innføre prinsippet matsuverenitet, som betyr at vi skal bestemme over eigen mat- og landbrukspolitikk. Vi vil auke matproduksjonen og sjølvforsyningsgraden med grunnlag i eigne arealressursar. Det krev eit moderne, effektivt og grønt landbruk, med god dyrevelferd.

Raudt vil:

 • Styrke jordvernet i arealplanen – ikkje byggje ned dyrka mark
 • Jobbe for mobile slakteri for å forbetre dyrevelferda
 • Innføre søknadsplikt for flatehogst
 • Jobbe for grundigare naturkartlegging i skogsområde
 • Kartleggje ressursgrunnlaget i kommunen: Kan Midt-Telemark kommune vere sjølvberga med mat?

Samferdsel

Raudt vil byggje opp ein samferdselssektor som er enkel, trygg og effektiv – og samtidig grøn. Å redusere klimautslepp i samferdselen inneber å byggje ut kollektivtransporten, seie nei til utbygging av nye vegar og heller prioritere utbetring og vedlikehald av eksisterande vegar, og gjere kvardagen til folk flest enklare.

Raudt vil:

 • Leggje meir av tungtransporten over på jernbane
 • Jobbe for eit betre busstilbod med fleire avgangar også på kveldar og i helgene
 • Finansiere utbetring, vedlikehald og nødvendig utbygging av vegar via skattesetelen og motarbeide utbygging av fleire bommar
 • Vidareføre «sykkelbygda», og utvide tilbodet om leigesyklar i heile kommunen

Kultur

Eit fungarende demokrati kviler på ein fungerande fellesskap. Kultur- og idrettspolitikken bør bidra til å styrke lokal fellesskap gjennom felles opplevingar, felles aktivitetar og felles kulturarv. Den viktigaste kulturen er den me skapar sjølve. Den viktigaste idretten er den me utøver sjølve. Kommunen må ha gode arenaer for læring, for bruk og for utøving og utfordring av eigne grenser.

Dialektane i Midt-Telemark er verdifull kulturarv og eit viktig identitetsmerke, ikkje berre for dei som har vakse opp her, men for alle som kjenner tilhøyrsle til bygdene. Alle bør ha interesse av å styrke dialektane, og innflyttarar skal ikkje stengast ute frå den lokale identiteten. Den plassen nynorsk språk har som er eit naturlig, skriftleg uttrykk for dialektane må styrkast.

Bygdemuséa, folkedansen og folkemusikken er også sentral kulturarv som kommunen skal stø opp under.

Raudt vil:

 • Styrkje og satse på folkebiblioteket som kulturformidlar og møteplass. Biblioteket må ha lokale eigna for allsidig bruk
 • Jobbe for at alle som vil drive med kultur og musikk, i alle aldrar, har lokale til utøving og ein arena å vise seg fram på
 • Oppretthalde kulturtilbodet til eldre i kommunen
 • Greie ut besøksordningar mellom barnehage/skule og sjukeheim
 • Arbeide for at kommunen, som tilflyttingsbygd for folk frå heile landet, bør ta eit særleg ansvar for samisk kulturarv og nasjonale minoritetar
 • Støtte initiativ for å ta vare på lokalt talemål
 • Følgje opp den vedtekne målbruksplanen og styrkje nynorsk som bruksspråk i kommunen
 • Oppretthalda dei gode bygdemuséa og stø opp under dugnadsinnsatsen rundt desse
 • Gje alle born og unge i kommunen rett til éin gratis fritidsaktivitet
 • Styrkje kulturskulen og senke kontingenten

Bustadpolitikk

Midt-Telemark er ein kommune i vekst, og for å kunne kompensere det trengs det at vi utviklar ein bustadpolitikk som i større grad gir nyetablerande og unge tilgang på gode og rimelege bu forhold.

Raudt vil:

 • Klargjere og utbetre rammene for tilbodet om startlån i kommunen
 • Ikkje selje tomter kommunen eig
 • Bruke av overskotet frå kraftproduksjonen til Telemark energi og lage eit fond der husstandar kan søke støtte til etterisolering og solceller avhengig av inntekt
 • At leilegheitsbygg i sentrum skal innehalde utleigebustader