Program


Last ned valgprogrammet som PDF:

Valgprogram for Rødt Midt-Telemark

2019 - 2023. Bokmål versjon.

Valprogram for Raudt Midt-Telemark

2019 - 2023. Nynorsk versjon.

Valgprogram for Rødt Midt-Telemark 2019 – 2023

Demokrati og bærekraft

Rødt Midt-Telemark vil bygge samfunn nedenfra og opp, og kjempe lokalt for å hindre regjeringas rasering av norsk kommunepolitikk. Et sentralt prinsipp for Rødt Midt-Telemark er mest mulig demokrati. Vi vil styrke demokratiet i kommunen. Folk bør i større grad få innflytelse og innsyn i lokale saker, medbestemmelse på arbeidsplassen og nytte av flertallets skapte verdier. Det er stor forskjell på å ønske forandring og å ønske å forandre.

Mangel på demokrati må ses i sammenheng med pengemakt. Høyresidas markedsideologi prioriterer økte forskjeller og fritak av skatt for de rikeste, framfor rike velferdsordninger som kommer flertallet til nytte. Det er alvorlig at et mindretall av rike kapitaleiere kan smykke seg med profittoverskudd av verdier andre har skapt gjennom sitt arbeid.

Rødt vil:

 • Kreve økte statlige overføringer og øremerka midler til kommunene. Dette gir mest mulig like velferdsvilkår der folk bor.
 • Ha åpent demokrati, gjennomsiktige saksprosser og budsjetter med folkelig medvirkning.
 • Forbedre rutinene ved offentliggjøring av sakspapirer i etterkant av behandling i kommunestyre, og etablere en ordning for direktestrømming av kommunestyremøter, slik en har fått til i en rekke andre kommuner.
 • Forenkle og tilgjengeliggjøre kommunens nettside for å gi økt innsyn og engasjement for folk flest.
 • Invitere fagbevegelsen i kommunen til fast samarbeid, medvirkning og innsyn. Tillitsvalgte skal delta i alle utvalg med tale og forslagsrett.
 • Etablere Ungdommens Kommunestyre (UKS) og innføre prøveordning med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg.
 • Ha eiendomsskatt med høyt bunnfradrag og sosial profil.

Solidaritet og inkludering

Kampen mot forskjells-Norge er en viktig sak for Rødt. Det siste tiåret har det vært en eskalerende forskjellsutvikling med en dobling av barnefattigdommen. Dersom dette får fortsette vil vi om få år stå overfor store utfordringer, menneskelig, sosialt, økonomisk og miljømessig. Utviklinga må ses i et internasjonalt, nasjonalt og lokalt perspektiv og bekjempes med solidaritet, alliansebygging og en organisert kamp mot kapitalismen.

Rødt vil:

 • Ta imot alle flyktninger som IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) ber oss ta imot.
 • Sørge for at flyktninger får tilbud om gode integreringstiltak, der språkopplæring og retten til arbeid står sentralt.
 • Støtte kvinneorganisasjoner, feministisk arbeid og frivillige organisasjoner som arbeider mot rasisme og diskriminering.
 • Gi lesbiske, homofile, bifile og transpersoner full mulighet til å ha et fordomsfritt og åpent kjærlighetsliv.
 • Bekjempe fordommer ved å konfrontere og utfordre rasisme og fremmedhat i politiske organer, debatter og markeringer.
 • Støtte alle tiltak som kan bidra til at funksjonshemmede kan delta aktivt i samfunnet, blant annet gjennom å ta kontakt med revmatismeforeningen og andre relevante lag og foreninger for å hente innspill.
 • Bevare og ha nok varierte verna arbeidsplasser til alle som kan ha nytte av det, også fordi samfunnet har nytte av det.
 • Styrke barnevernet i kommunen og sette inn tiltak for å få flere støttekontakter og beredskapshjem, gjennom blant annet målretta informasjonsarbeid for å nå ut til potensielle ressurspersoner.
 • Bekjempe fattigdom ved blant annet å la de som mottar sosialstøtte beholde barnetrygda. Barnetrygda skal ikke beregnes som en del av inntekta.

Barnehage og skole

Gode oppveksts- og utdanningsvilkår er en viktig investering for framtida for Midt-Telemark kommune. Rødt ønsker barnehager og skoler som stimulerer selvtillit og lærelyst hos alle, slik at de utvikler kunnskaper og ferdigheter. Barn og unge skal både bli i stand til å delta i samfunnet og til å forme og endre det.

Overdreven målstyring innsnevrer innholdet til det som kan telles på tester, framfor det som teller for utvikling av hele mennesket. Ressursene og innsatsen styres mot der «måleapparatet» står og byråkratiserer barnehagen og skolen, slik at tid til det enkelte barn og den enkelte elev utfordres.

Rødt vil kjempe for at alle ansatte i barnehager og skoler skal få tid og mulighet til å gjøre en best mulig jobb, og bli tatt på alvor som fagpersoner med rett til å ytre seg offentlig. Lærere må få være lærere. Politikerne har et særlig ansvar for å gi nødvendige rammer til dette viktige arbeidet.

Rødt vil:

 • Øke bemanning til barnehager utover minstekravet.
 • Løpende barnehageopptak gjennom hele året.
 • Redusere foreldrebetalingen for SFO og barnehage og støtte tiltak på vei mot null.
 • Fjerne stykkprisfinansieringen og heller gjeninnføre klassefinansiering. Små skoler med få elever rammes hardt av nåværende ordning.
 • At barnehagene og skolene får tildelt midler til viktige ressurspersoner for å bekjempe mobbing og støtte elever sosialt. Dette innebærer en større satsing på helsesykepleiere, miljøarbeidere, et psykologisk lavterskeltilbud osv.
 • Bekjempe taushetskultur og urimelige lojalitetskrav til ansatte i barnehager og skoler ved å forsvare ytringsfriheten.
 • Fremme godt foreldresamarbeid og involvere Kommunalt Foreldreutvalg (KFU).
 • Etablere forsøksordning med gratis skolemat, som i Bamble og Fyresdal.
 • Styrke voksenopplæringa og utvikle gode løsninger for unge innvandrere i kombinasjonsklasser.
 • Styrke veiledningstjenesten for å sikre rett valg i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.
 • Fjerne lekser, karakterer og målinger, og utrede alternative vurderingsformer.
 • Sørge for full barnehagedekning i kommunal og ideell regi.
 • Styrke nynorsk som opplæringsmål i skolen.

Helse og velferd

Helse og levealder henger tett sammen med klasseforskjeller. Rødt vil ha en helsepolitikk som reduserer forskjellene. Økt sentralisering truer på sin side helsetilbudet for folk i distriktene.

Kommunene og primærhelsetjenesten må rustes til å drive forebyggende fysisk og psykisk helsearbeid.

Rødt vil:

 • Øke ressursene til helse- og omsorgstjenester.
 • Ha fortsatt drift av to legekontor i den nye kommunen.
 • Ha en eldreomsorg tilpasset den enkeltes behov med tilbud om hjelpemidler, hjemmebesøk, omsorgsboliger og sykehjem.
 • Styrke helsesykepleier- og jordmortilbudet i kommunen i egna lokaler.
 • Ivareta behova og livskvaliteten til eldre og pleietrengende.
 • Støtte lavterskeltilbud som drives av frivillige organisasjoner.
 • Bidra til å endre holdninger og hindre diskriminering av mennesker med psykiske helseproblemer.
 • Etablere møteplasser og brukerstyrte tilbud der ansatte medarbeidere har erfaringskompetanse.

Klima og miljø

Klimaendringene rammer de fattigste først. Dersom vi skal redde klimaet er vi nødt til å forlate markedstenkningen. På verdensbasis ser vi at land i den tredje verden som har minst ansvar for klimaendringene, er de første som rammes. Ofte med katastrofale følger. Kostnadene legges på folk som ikke får endene til å møtes, både lokalt og globalt.

Midt-Telemark er en del av Norge og verden. For at vi skal løse klimaproblemet og klare overgangen til et fornybart samfunn, må vi gjøre oss mindre avhengig av fossile energikilder. Å være en miljøvennlig kommune handler om mer enn å vedta fine klimaplaner. Kommunen må gå foran med et godt eksempel, og Rødt vil ha konkrete tiltak som faktisk kutter utslipp. Det skal være enkelt, praktisk og rimelig å velge miljøvennlig.

Rødt vil:

 • Videreutvikle energi- og klimaplanen med flere konkrete tiltak fra 2020.
 • Utrede mulighetene for å etablere en økolandsby, inspirert av f.eks. Hurdalssjøen.
 • Være industripolitisk offensiv for grønne arbeidsplasser.
 • Vurdere solceller på tak og andre nullutslippsløsninger på kommunale bygg.
 • Utvikle «Sykkelbygda Bø» til å gjelde hele den nye kommunen.
 • Bidra til å utvide kollektivtrafikktilbudet.
 • Bevare Bøelva og si nei til kraftutbygging. La Bøelva bruse!
 • Jobbe for skademinimering knytta til kunstgrasbaner og på sikt alternativt dekke.

Næringsliv og arbeidsliv

Vi vil legge stor vekt på tilrettelegging for nye arbeidsplasser og næringsutvikling, og arbeide for å trekke nye statlige og private arbeidsplasser til Midt-Telemark. Vi mener at primærnæringene må ha tilfredsstillende utviklingsmuligheter. Dette betyr blant annet at arealplanen må utformes med vekt på et godt forhold mellom miljø, gode boligområder, fritidsaktiviteter og arbeidsplasser.

På vei mot et sosialistisk samfunn med et demokratisk arbeidsliv støtter vi alle krav som endrer styrkeforholdet i riktig retning: Til fordel for arbeidsfolk. Et samfunn med større frihet,likhet og fellesskap vinnes gjennom en organisert arbeiderklasse og en sterk fagbevegelse. Nå ser vi en urovekkende utvikling som i størst grad kommer av de økende kuttene i offentlig sektor.

Dårligere kommuneøkonomi fører til et brutalt arbeidsliv, parallelt med svekkelse av arbeidsmiljøloven. Det er staten, instruert av den sittende regjeringa, som forvalter befolkningas skattekroner. Kommunen blir tvunget til å gjennomføre stadige og tidvis umulige effektiviseringstiltak når færre av skattekronene kommer tilbake til kommunene der folk bor.

Effektiviseringstiltak betyr som regel privatisering og konkurranseutsetting. Privatisering av kommunale tjenester presser det organiserte arbeidslivet ut, og legger til rette for stadig dårligere arbeids- og lønnsforhold for de som utfører oppgavene. Samtidig fører det nødvendigvis også til et dårligere og dyrere tilbud til befolkninga.

Denne utviklinga vil Rødt Midt-Telemark reversere i samarbeid med resten av arbeiderbevegelsen. Det er på tide at arbeidsfolk får mer igjen av de økte verdiene vi skaper, og at skattebetalernes penger i kommunen skal gå til velferden vår – og ikke til aksjonærer i private bedrifter.

Rødt vil:

 • Utvikle de kommunale tjenestene uten oppsigelser.
 • Kreve at bedrifter som får være med i kommunens anbudsrunder følger Skiensmodellen også ved kjøp av tjenester, og at det innarbeides miljøkrav til anbudene.
 • Unngå bruk av private bemanningsbyråer i kommunen.
 • Bekjempe bruk av midlertidighet: Faste, hele stillinger må være hovedregelen.
 • Etablere forsøksordninger på 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon.
 • Jobbe for et tilstrekkelig antall lærlingeplasser.
 • Etterse at fagforeningene har reell medvirkning i ansettelser og omorganisering, samt tale- og forslagsrett i kommunale råd og utvalg i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Her vil Rødt ha en gjennomgang av dagens praksis.
 • Ha en aktiv næringspolitikk for å sikre og videreutvikle industrien og næringslivet med gode arbeidsplasser i hele kommunen.

Landbrukspolitikk

Mat- og landbrukspolitikkens viktigste oppgave er å gi innbyggerne mattrygghet. Alle skal ha tilgang på nok, trygg og næringsrik mat. For å oppfylle dette mener Rødt at Norge skal ha matsuverenitet, det vil si at vi selv skal bestemme over vår egen mat- og landbrukspolitikk.

Vi vil øke matproduksjonen og selvforsyningsgraden med grunnlag i egne arealressurser. For å få til det trenger vi et moderne, effektivt og miljøvennlig landbruk, med god dyrevelferd, i hele landet.

Rødt vil:

 • Bedre bøndenes inntekts- og produksjonsvilkår betraktelig, for å sikre framtidig rekruttering til næringa. Slik sikres også dyras velferd og menneskers matkvalitet og matsikkerhet.
 • Bevare det norske familiebaserte småskalalandbruket.
 • Ikke at aksjeselskap skal kunne etablere seg med produksjonsstøtte og jordbruksfradrag.
 • Stimulere til matvareproduksjon og videreforedling av lokale landbruksprodukter, og unngå nedbygging av dyrka mark (jordvern).
 • Støtte opp under et moderne, effektivt og miljøvennlig landbruk.

Samferdsel

Rødt ønsker å bygge en effektiv og trygg samferdselssektor som skal bidra til å gjøre folks hverdag enklere over hele landet. Samtidig må vi redusere klimagassutslippene. Derfor prioriterer Rødt de miljøvennlige alternativene. Vi støtter vedlikehold av eksisterende veier i hele landet framfor å bygge ut flere store motorveier i sentrale strøk.

Rødt vil:

 • Ha mer tømmertransport over på jernbane.
 • Ikke finansiere utbygging og utbedring av veier med usosiale bompenger.

Kultur og idrett

Rødt arbeider for at alle skal ha tilgang til et rikt tilbud av både profesjonell kunst og amatørkultur. Kommunen skal legge til rette for fysisk aktivitet, både organisert idrett og fri leik.

Et velfungerende demokrati hviler på et velfungerende fellesskap. Kultur- og idrettspolitikken bør bidra til å styrke det lokale fellesskapet gjennom felles opplevelser, felles aktiviteter og felles kulturarv. Den viktigste kulturen er den vi skaper selv. Den viktigste idretten er den vi utøver. Kommunen må ha gode arenaer for læring, for bruk og for utøving og utfordring av egne grenser.

Lokalt, nedarva talemål er den viktigste kulturarven. Dialektene i Midt-Telemark er et viktig identitetsmerke, ikke bare for de som har vokst opp her, men for alle som kjenner tilhørighet til bygdene. Alle bør ha interesse av å styrke dialektene og innflyttere skal ikke stenges ute fra den lokale identiteten. Den plassen nynorsk språk har som et naturlig, skriftlig uttrykk for dialektene må styrkes.

Gullbring kulturanlegg gir et viktig tilbud til innbyggerne, både innenfor kultur og idrett. Kommunen skal fortsatt være dominerende eier for å sikre et kultur- og aktivitetstilbud og en prispolitikk til beste for innbyggerne.

Rødt vil:

 • Styrke og satse på folkebiblioteket som kulturformidler og møteplass. Biblioteket må ha egna lokaler på Gvarv og i Bø.
 • Støtte opp om rusfrie møteplasser og fritidsklubber for ungdom over hele kommunen.
 • Styrke kulturskolen og senke egenandelen.
 • Satse på lokale kulturelle møtesteder og gi støtte til ideelle kulturformidlingstiltak.
 • Jobbe for at alle som vil drive med kultur og musikk, i alle aldre, har lokaler til utøving og en arena å vise seg fram på.
 • Gi økonomisk støtte til kulturfestivaler (UKM).
 • Opprettholde kulturtilbud til eldre i kommunen, blant annet med konserter og kulturelle innslag på sykehjem.
 • Utrede muligheter for å ha besøksordninger mellom barnehage/skole og sykehjem i hele kommunen.
 • Støtte initiativ for å ta vare på lokalt talemål.
 • Styrke nynorsk som opplæringsspråk og som bruksspråk i kommunen.
 • Følge opp den vedtatte målbruksplanen.
 • Gi alle barn og unge i kommunen rett til én gratis fritidsaktivitet.
 • At kommunen fortsatt skal være dominerende eier i Gullbring kulturanlegg.

Boligpolitikk

I Midt-Telemark må det utvikles en boligpolitikk som i større grad gir nyetablerende og ungdom tilgang på rimelige og gode boforhold.

Rødt vil:

 • Legge til rette for spredt og økt boligbygging med mulighet for huskruller, klyngetun og økolandsbyer/-tun.
 • Opprettholde og sikre sentrumsnære turområder og sikre allemannsretten.
 • Se på bruken av kommunale tomter og boliger. Rødt vil ikke selge tomter som kommunen kan bruke selv.
 • At kommunale områder må bygges ut på en slik måte at lokal identitet ivaretas. Dette forutsetter stor grad av medvirkning og medbestemmelse fra folk som bor der.
 • Innføre progressive kommunale avgifter, som å halvere disse for enslige.
Stem Rødt, fordi fellesskap fungerer!