Program


Valgprogram for Rødt i Sør-Fron 2019 - 2023

Innledning

Kamp mot forskjells-Norge er Rødts viktigste sak i dette valget. ­Forskjellen mellom de rikeste og folk flest har aldri vært større, og vi må gå så langt tilbake som 1930-tallet for å finne lignende tilstander. Analyser som ­Manifest Analyse har gjort viser at i perioden etter 1990 har inntektsforskjellen mellom den rikeste 1 prosent og gjennomsnittet økt kraftigere i Norge enn i både Storbritannia og USA. Er det slik samfunnet bør utvikle seg? Det er dypt urettferdig at de på toppen karrer til seg mer og mer, mens 100.000 barn vokser opp i familier med dårlig råd. Denne utviklinga må vi snu!

Hva er forskjells-Norge?

Forskjells-Norge handler ikke bare om ting som kan telles, det handler også om systematisk skjevfordeling av makt, og mangel på demokrati. I et kapitalistisk samfunn som Norge samles rikdom og eierskap på stadig færre hender, pengeseddelen får mer makt på bekostning av stemmeseddelen. Samtidig svekkes demokratiet ved at stadig flere avgjørelser tas på bakrommene, i Brussel eller over hodene på folk flest. Regionreformen, suverenitetsavståelse til EU-byrå som ACER og beslutninger er eksempler på dette. Forskjells-Norge er også når familien ikke kan planlegge noe hyggelig sammen til helgen, fordi man ikke vet om mamma eller pappa må på jobb, fordi bemanningsbyråer tar over kontrollen over en stadig større del av norsk arbeidsliv, med regjeringen som ivrig støttespiller.

Rødt i Sør-Fron vil ha en kommune med et levende demokrati, gode velferdsordninger og en bærekraftig utvikling. Rødt vil ha et sterkt offentlig tilbud med sikkerhet for alle om et verdig liv. Vi er mot at private interesser skal berike seg på fellesskapets midler. Rødt er for omfordeling av verdier i samfunnet. Vi vil derfor at barnetrygden skal holdes utenfor beregning av sosialstønad. Ingen barn skal vokse opp i fattigdom i Sør-Fron.

Profittfri velferd

Rødt i Sør-Fron går til valg på å:

 • kaste velferdsproffittører ut av kommunen, hindre etablering av velferdsprofittører også i de tjenester som er omfattet av interkommunalt samarbeid, for eksempel barnevern, renhold, renovasjon, helsetjenester osv.
 • Si nei til privatisering, konkurranseutsetting og OPS-prosjekter ­(offentlig-privat-samarbeid).

Arbeidsliv

Rødt i Sør-Fron vil :

 • jobbe for hele og faste stillinger for kommunalt ansatte som ønsker det.
 • stille krav om at kommunal virksomhet skal ha lærlinger.
 • stille krav til innleid virksomhet om at det skal være lærlinger i bedriften, eller at det er en godkjent lærlingbedrift, og ha tariffavtale.
 • foreslå tiltak mot sosial- dumping og innføre ”Oslo-modellen”.
 • mot all bruk av bemanningsbyråer.

Skole og barnehage

Rødt i Sør-Fron vil

 • jobbe for en leksefri grunnskole.
 • beholde dagens skolestruktur, og hindre ytterligere sentralisering.
 • beholde ungdomsskolen i Sør-Fron, og vil jobbe for å hindre at den skal omfattes av interkommunalt samarbeid.
 • ha en norm på hvor mange elever det kan være pr.lærer.
 • sørge for at elever med spesielle behov for oppfølging, skal ha en ­automatisk rett til å få det på kort varsel uten store og kompliserte ­utredninger.
 • jobbe for at alle skolene i Sør-Fron har faste ansatte miljøterapeuter.
 • beholde dagens barnehagestruktur uten ytteligere sentralisering.
 • jobbe for at SFO og barnehage er så rimelig at forelderenes økonomi ikke skal være noen hindring i å benytte disse tjenestene.

Barn, ungdom og familie

Rødt i Sør-Fron vil

 • at barn og unge skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviterer uavhengig av foreldrenes økonomi.
 • jobbe for at det skal være ungdomsklubb i Sør-Fron kommune.
 • ha trygge og vedlikeholdte lekeområder for barn/unge
 • øke kulturskolens budsjett slik at timeressursen kan økes og egenandelen settes til maksimalt 1000 kroner året.
 • at kommunen skal holde barnetrygden utenfor beregning av sosialstønad.

Eiendomsskatt

Rødt i Sør-Fron mener Sør-Fron kommune bør innkreve en rettferdig og progressiv eiendomsskatt der boliger av normal standard og verdi betaler lite eller ingen eiendomsskatt, og store og verdifulle eiendommer betaler forholdsmessig mer. Også kalt en sosial profil.

Rødt I Sør-Fron vil derfor arbeide for et eiendomsskattesystem basert på oppdaterte og rettferdige takster med et stort bunnfradrag som skjermer boliger tilsvarende husbankstandard. Takstsystemet må innrettes slik at borettslag og aksjeleiligheter av normal størrelse får en beskatning tilsvarende en selveierleilighet av tilsvarende standard og størrelse. Det pekes på at mange minstepensjonister og lavtlønnede vil straffes med en innføring av eiendomsskatt. Dette vil Rødt unngå ved å innføre et fritak for eiendomsskatt ved en inntekt under 3G.

Rødt i Sør-Fron vil

 • at eiendomsskatten på bolig reduseres for vanlige boliger, samtidig som det økes for de største og dyreste boligene. dette gjøres ved å øke bunnfradraget betraktelig.
 • Ved eiendsomskatten på hytte, fritidsbolig og sekundærbolig settes ligningsverdien lik markedsverdien med et bunnfradrag på 1 million.

Integrering og asylsøkere

Rødt i Sør-Fron vil

 • at kommunen tar i mot det antallet IMDi (Integrerings-og mang­foldsdirektoratet) ber om.
 • være for gratis norskopplæring for alle som trenger det.

Helse og eldreomsorg

Rødt i Sør-Fron vil

 • Ha en eldreomsorg tilpasset den enkeltes behov med tilbud om hjelpemidler, hjemmebesøk, omsorgsboliger og sykehjem
 • At alle som ønsker det skal få tilbud om heltidstillinger i helse og omsorgstjenesten.
 • Å slutte med stoppeklokkeorganisering med stresset hjemmehjelp som må fyke ut av døren uten å ha tid til en prat.

Samferdsel/transport

Stadig flere tjenester er omfattet av interkommunalt samarbeid, og flyttet til Nord-Fron(Vinstra). Dette fører til at innbyggerne i Sør-Fron må kjøre igjennom bommen på kommunegrensen for å kunne benytte elementære tjenester som NAV, tannhelse, ungdomsklubb, apotek mm.

Rødt i Sør-Fron vil

 • fjerne bompengebelastningen til innbyggerne i Sør-Fron kommune.
 • øke antall bussavganger, ha flere bussavganger enn kun skolebussen, også i helg og i skoleferien.

Klima/Miljø

Rødt i Sør-Fron vil

 • stoppe nedbyggingen av landbruksareal.
 • ha flere gang- og sykkelveier.
 • gjøre innhenting av plastavfall fra privathusholdninger mer effektiv.
 • at kommunen skal ta imot landbruksplast gratis.
 • støtte rovdyrforliket på Stortinget og mener at rovdyr må sikres en plass i naturen der det er naturlig.