Program


Rødt Melhus valgprogram 2019-2023

Trygghet er et grunnleggende behov hos oss mennesker. Og trygghet skaper vi gjennom solidaritet: At vi stiller opp for hverandre. At alle får den tryggheten som ligger i muligheten til å ha et godt liv for seg og sine, uavhengig av størrelsen på lommeboka. Dette er kjernen i Rødt sin politikk. Derfor velger vi alltid fellesskapsløsninger.

Norge har tradisjon for slike fellesskapsløsninger. Disse er ingen selvfølge, men er kjempet fram av generasjoner før oss. Rødt ønsker å fortsette denne kampen for fellesskapet, for det skorter ikke på angrep. Ufrivillig deltid, utenlandsk arbeidskraft på slavekontrakter, sentralisering, kutt i sosiale ytelser, rasering av uerstattelig natur og kommersialisering av velferden. Når jakten på bunnlinja er det eneste hensynet som tas sitter vanlige folk og miljøet igjen som tapere.

I dag har vi rekordmange milliardærer i Norge, men medaljen har en bakside: Over 100 000 barn vokser opp i fattigdom. Forskjells-Norge utvikler seg i rekordfart. Og det er dette Rødt vil kjempe imot - fordi fellesskap fungerer!

Arbeidsliv

Et seriøst arbeidsliv er hjørnesteinen i det norske samfunnet. Da må vi stå opp for det. For det er mange som jobber ufrivillig deltid, mange sektorer er preget av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og mange går i midlertidige stillinger. Noen kaller dette fleksibilitet, men fleksibilitet for hvem? Ikke for familien som ikke kan planlegge noe fordi de ikke vet om mamma må på jobb. Ikke for sykepleieren som forsøker å skrape sammen stor nok stillingsandel til å få endene til å møtes. Og ikke for bygningsarbeideren som jobber for mafiaen.

Rødt vil ta kampen mot løsarbeidersamfunnet, og vi vil at Melhus kommune skal være en spydspiss i denne kampen.

Rødt Melhus vil arbeide for:

  • Bedrifter som leverer varer og tjenester til kommunen skal som minimum følge Oslomodellen
  • Fast ansatte, hovedsakelig i minst 80 prosent stilling
  • Tarifflønn mellom oppdrag når Melhus kommune leier inn arbeidskraft. Krav om faglærte håndverkere
  • Krav om at minimum 10 prosent av arbeidstimene utføres av lærlinger i fag som har behov for flere lærlinger
  • Nulltoleranse for sosial dumping
  • At kommunen ikke benytter seg av midlertidige ansettelser
  • At vi sørger for kommunale alternativer til bemanningsbyrå, samt at vi krever tariff for bemanningsbyrå brukt av kommunen
  • At Melhus kommune oppretter et prøveprosjekt med 6-timersdag

Oppvekst

Å gi ungene våre en trygg og god oppvekst er å investere i framtida. Barnehager, skoler og fritidstilbud står for en enorm verdiskaping. Rødt vil at alle barn og ungdommer skal ha like muligheter til å få et godt liv, og alle foreldre må ha råd til å inkludere sine. Da må vi bruke fellesskapsløsninger, og for best mulig tilbud må midlene fra fellesskapet gå til ungene. I dag har vi fått et sjikt av velferdsprofitører, store kommersielle selskaper som skummer fløten av skattepengene våre. Rødt vil heller bruke kommunens midler til å styrke oppvekstmiljøet enn til å berike investorer.

Rødt har tillit til fagfolk og lytter til faglige råd. Derfor støtter Rødt barnehageopprøret; vi vil ha mindre skjemavelde og mer folk sammen med ungene våre. Også skolene må få armslag til å gjøre jobben sin: Læring, psykisk helse og sosialt arbeid må satses på. På fritida må barn først og fremst få være barn, derfor vil Rødt ha barnevennlige bygdesamfunn med gratis arrangementer og aktiviteter i trygge og gode omgivelser.

Rødt Melhus vil arbeide for:

  • Å få profitten ut av velferden. Kommersielle foretak skal overtas av kommunen
  • Gratis barnehage og SFO
  • Bedre bemanning i barnehagene
  • Innføre gratis skolemat i grunnskolen
  • Prøveprosjekt med leksefri skole
  • Nytt/bedre lokale for Ungdomsklubben på Lundamo
  • Fokus på psykisk helse blant barn og ungdom, flere/mer tilgjengelige helsesøstre og miljøarbeidere
  • Samarbeid med frivillige, lag og organisasjoner for å sikre gratis fritidstilbud til barn og unge

Natur, miljø og jordbruk

Melhus er en rik kommune. Dyktige jordbrukere som byr på et fantastisk matfat, mye uberørt natur og Gaula som selve hovedpulsåren. Jakten på økonomisk gevinst er på kollisjonskurs med disse verdiene, og fører til lettvinte og ødeleggende løsninger. Det er viktig for Rødt at miljøregninga ikke sendes til vanlige folk, men at tiltakene rettes mot luksus, overforbruk og profittjakt. Folk i Melhus skal slippe å unnskylde seg for å være avhengige av bilen. Derfor er Rødt imot bompenger - dagliglivet må gå opp for vanlige mennesker.

Rødt vil være solidariske også med generasjonene som kommer etter oss. Dette krever politisk vilje, og vi må tørre å sette ned foten for nedbygging av matjord, si nei til ødeleggelsene som blant annet vindkraftverk påfører naturen vår, samt håndheve tiltak mot overforbruk.

Rødt Melhus vil arbeide for:

  • At Melhus kommune aldri vil slippe til vindturbiner eller andre industrianlegg ute i naturen vår
  • Et konsekvent nei til nedbygging av matjord
  • En kommunal pott for å kompensere jordbrukere for problemer knyttet til vær og klima
  • At forbudet mot unødig bruk av motorkjøretøy i utmark håndheves godt nok
  • At fiskerne i Gaula overholder kvotene sine
  • At Melhus kommune i størst mulig grad benytter lokale, kortreiste produkter
  • Nullutslipp på alle nybygg
  • Unngå at naturen, barmark og plante-, fugle- og dyreliv, ødelegges/skades ved hogst og transport

Folkestyre

Demokratiet skal bygges nedenfra, og skal være åpent og tilgjengelig for alle. Da kan vi ikke ha det slik at beslutningene fattes i lukkede rom. Demokratiet må ta mål av seg til å strekke seg lengre enn kun valgdagen. Rødt vil ha et folkelig demokrati og våger å stå med folket, mot makta. Derfor vil vi ta kampen mot sentralisering og konsentrasjon av makt, avgjørelsene skal taes av dem som blir berørt.

Rødt er et kompromissløst fellesskapsparti. Det betyr at vi ikke er til salgs, og vi søker ikke makt for maktas egen skyld.Å jobbe for lokalsamfunnet sitt er et tillitsverv, ikke en inngangsbillett til eliten. Derfor vil Rødt at folk som jobber for fellesskapet skal være en del av fellesskapet. Det betyr at ledere skal vise moderasjon. Hvis det kun frister å påta seg en kommunal stilling hvis den har millionlønn er det ikke sikkert at man har noe i den jobben å gjøre i det hele tatt.

Rødt Melhus vil arbeide for:

  • Å ha åpne demokratiske prosesser med innsynsrett for vanlige folk
  • Et nei til alle former for sammenslåing og sentralisering
  • Å arrangere kommunestyremøter i forsamlingshus rundt i kommunen, så det er lett for folk å delta
  • Å senke terskelen for innbyggerforslag i kommunestyret fra 300 til 150 underskrifter
  • Å avholde folkeavstemninger om store vedtak som berører små bygdesamfunn
  • Å sette et tak på topplederlønningene i kommunen

Kampen mot Forskjells-Norge

Å la den økonomiske eliten stikke av med hele kaka for så å håpe at dette på magisk vis skal sildre nedover til resten av oss er en kortslutning. Rettferdig fordeling er god økonomisk politikk. Når flere av oss får økonomisk mulighet til å delta får serveringssteder nye gjester, butikkene flere kunder, håndverkere mer arbeid. Etterspørselen øker, skaper aktivitet i økonomien og dermed arbeidsplasser. Derfor er høyresidas retorikk om at fellesskapsløsninger skal være farlig for økonomien feil.

Når de store pengene brukes på skatteletter til de rikeste blir det mindre til alenemammaen som heller ikke denne sommeren hadde mulighet til å dra på tur med ungene sine. Alenemammaen har på sin side god grunn til å føle på sinne over forskjells-Norge. For pengene finnes, men brukes i for stor grad til å gjøre tilværelsen enda litt bedre for dem som har mer enn nok fra før.

Rødt Melhus vil arbeide for:

  • At barnetrygden regnes som barna sin inntekt, og ikke foreldrenes ved beregning av sosialstønad
  • At Melhus kommune minimum legger seg på statlige retningslinjer for økonomisk stønad
  • Å gi fritak fra eiendomsskatt for folk med lave inntekter
  • Å ha stort nok bunnfradrag i eiendomsskatten til at vanlige folk ikke rammes
  • Å også se "de nest fattigste," å ikke kun ha tiltak for de aller laveste inntektene
  • Å tilby gratis fritids og kulturtilbud for alle

Bolig og eiendom

Å ha en plass å bo er en menneskerett, men dyre villaer og boligutleie skaper ikke varige jobber eller større verdier. Derfor vil økonomiske fagfolk ha eiendomsskatt: Mindre penger plassert i eiendom, mer i verdiskaping. Det er altfor lønnsomt å besitte palasser, og det er altfor lukrativt å sko seg på vanlige folk som ikke har råd til å kjøpe seg inn på boligmarkedet.

Den store skillelinjen i samfunnet vårt går mellom de som har og de som ikke har. Dette mønsteret forplanter seg nedover i generasjonene og heter klasseskille. Ofte er den aller viktigste faktoren for unges sjanser på dagens boligmarked, størrelsen på lommeboka til mamma og pappa. Det er absolutt ikke sånn at alle har like muligheter og er sin egen lykkes smed, derfor vil Rødt ha en boligpolitikk med sosial profil, der rikfolk og spekulanter bidrar mer, mens fellesskapet spiller en mer aktiv rolle i å sikre alle et godt sted å bo.

Rødt Melhus vil arbeide for:

  • Å øke eiendomsskatten for de største boligene
  • Å gjøre eiendomsspekulasjon mindre lukrativt ved å skattlegge sekundærboliger hardere
  • At kommunen ikke skal tjene penger på utleie, men leie ut til kostpris
  • At Melhus bruker kommunal forkjøpsrett når en utleiebolig selges, så leietakerne får mulighet til å kjøpe boligen sin
  • Å etablere flere leie-til eie-prosjekter
  • At noen leiligheter i større prosjekt forbeholdes førstegangsetablerere med klausuler om videresalg
  • At overskuddet fra kommunalt boligtomtesalg brukes til å utvikle kommunalt boligtilbud
  • Å styrke kommuneøkonomien ved at staten sine eiendommer i Melhus betaler eiendomsskatt som alle andre

Samferdsel og infrastruktur

Melhus kommune er et lappeteppe av levende bygder, vevd sammen av et veinett som er helt essensielt for at lokalsamfunnene skal være liv laga. Mange pendler til arbeidsplass og skole, samtidig som mange av de offentlige tjenestene er lagt til Melhus sentrum og Trondheim. Hvis bygdene skal bestå må vi legge til rette for det. Her er også god internettforbindelse en forutsetning.

Alle er en del av fellesskapet og skal ha like muligheter uansett hvor man hører til. Rødt vil ha mest mulig aktivitet der folk bor, men i de tilfellene det ikke er mulig må vi sørge for å ha et kollektivtilbud og trygge veier man har råd til å kjøre på.

Rødt Melhus vil arbeide for:

  • Å få på plass et kollektivtilbud for pendlere fra grendene til holdeplasser langs E6 i form av bestillingstransport
  • Bytakst på buss i hele Melhus
  • At man kun betaler den dyreste billetten når man reiser kollektivt til andre kollektivtilbud, f.eks. når man reiser med buss til togstasjonen
  • Å si nei til alle veiprosjekter som finansieres ved hjelp av bompenger
  • God mobil- og bredbåndsdekning i hele kommunen

Helse og omsorg

Rødt tror på verdien av hardt arbeid. Å stå i sykdom og lete etter veien tilbake er noe av det tøffeste arbeidet et menneske kan ha. Det skal vi støtte! Da er fellesskapet godt å ha i ryggen. Da skal man slippe å føle seg ensom og alene, slippe å bekymre seg for om man har penger til å betale regningene sine, slippe å rettferdiggjøre seg selv. Uansett hvem man er: Gamle og unge, folk med fysiske, psykiske og sosiale utfordringer.

Å holde folk friske er et samfunnsansvar, men det er også god samfunnsøkonomi. Å sørge for god bemanning og nok ressurser innenfor helse og omsorg har dobbelt effekt: Det sørger både for friskere pasienter og for å forebygge utslitte og sykmeldte helsearbeidere. Da må skattepengene våre gå uavkortet til oppgaven, og ikke til privat berikelse. Derfor er Rødt for profittfrie helse- og omsorgstjenester.

Rødt Melhus vil arbeide for:

  • Å holde all profitt ute av helse- og omsorgssektoren i Melhus
  • Å ansette erfaringskonsulenter innen rus og psykiatri, folk som vet hvor skoen trykker
  • Sykehjemsplasser for rusavhengige. Verdigheten må ivaretas uansett hvordan man har levd livet sitt
  • Bedre bemanning i eldreomsorgen
  • Fokus på god, kortreist mat og ernæring innen helse- og omsorgssektoren
  • At barnevernet får nok midler til tidlig innsats

Kultur, idrett og frivillighet

Å dele opplevelser og aktiviteter er noe av det som binder folk sammen. Kulturen og idretten skaper opplevelser som beriker og utvikler både fellesskapet og enkeltmennesket. Derfor er det viktig at alle innbyggere i Melhus har god tilgang på dette, uansett bakgrunn og livssituasjon.

Takket være frivillig arbeid skapes det møteplasser for folk fra alle lag av samfunnet. Lokalt kulturliv, lokale idrettslag og organisasjoner bidrar til integrering, folkehelse og utjevning av sosiale forskjeller. Frivillighet og dugnadsånd er noe av det fineste vi har. Derfor vil Rødt gi alle ildsjelene i Melhus best mulige arbeidskår.

Rødt Melhus vil arbeide for:

  • Å prioritere mindre kulturarrangementer og prosjekter der folk bor
  • Å styrke kulturskolen: Øke antall plasser, holde egenandelene lave og ha rom for å låne ut instrumenter og annet utstyr.
  • Bedre merking av kulturminner i Melhus
  • Å satse på kor, korps og orkester i lokalsamfunnene
  • Å g iMelhus frivilligsentral gode rammebetingelser
  • Satse på folkehelsa: Breddeidrett og trimløypenett med turer for alle funksjonsnivå
  • Fokus på inkludering og ensomhetsbekjempelse: Treffsteder, dagsenter, støttegrupper og kulturopplevelser