Internasjonal solidaritet og nasjonal suverenitet

Rødt vil ikke legge landet forsvarsløst for den første og beste stormakt som ønsker å ta kontroll over våre ressurser med makt. Vi må gjenoppbygge Norges nasjonale forsvarsevne for å sikre vår selvstendighet.

Foto: Kaja Kaupang/CC.

Solidaritet med Ukraina

Russland driver en aggressiv og folkerettsstridig angrepskrig mot Ukraina. Putins autoritære imperialisme strider mot alt Rødt står for. Rødt fordømte umiddelbart invasjonen 24. februar og vi fordømmer russisk anneksjon. Russland må umiddelbart stanse krigen og trekke seg ut av Ukraina. Vi støtter ukrainernes motstandskamp for nasjonal suverenitet.

Rødt jobber for straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig.

En ny sikkerhetspolitikk

Krigen viser at den eksisterende sikkerhetspolitiske arkitekturen ikke har vært i stand til å hindre imperialistisk krigføring fra stormakter.

Rødt mener at Norge ikke skal stille seg på noen side i kampen mellom imperialistiske stormakter. Vi vil ikke støtte imperialisme fra noen land, verken Russland, USA eller andre.

NATO er en atomvåpenallianse som gir seg selv retten til å bruke atomvåpen først i en krig. Alvorligheten av atomtrusselen blir understreket av at land NATO ser på som sine fiender også har truet med atomkrig. Norske regjeringer har begrunnet motstand mot avtaler som forbyr atomvåpen eller på andre måter fører til global nedrustning med NATO-medlemskapet.

Gjennom invasjoner, angrepskriger og gjentatte trusler bidrar NATO til mer krig og spenning i verden. Det har gitt en mer utrygg verden og gjør heller ikke Norge tryggere. NATO-medlemskap gjør oss til fiender av NATOs fiender og stiller oss opp mot de som frykter NATO.

Rødt er et parti som bygger på internasjonal solidaritet. Vår politikk skal være til fordel for arbeiderklassen og undertrykte både i Norge og i resten av verden. NATOs og andres imperialisme står i direkte motsetning til dette. Som en del av NATO-alliansen kan Norge bli trukket inn i en eventuell ny storkrig. Krig skaper først og fremst store menneskelige lidelser, men også langvarige økonomiske utfordringer, ødeleggelse av viktig infrastruktur, og medfører miljøødeleggelser.

Rødts antiimperialisme er basert på mellomfolkelig solidaritet, respekt for folkerett og selvråderett, og at Norge ikke skal delta i eller støtte krigshandlinger og angrepskriger. Dette er uforenelig med NATOs grunnlag. Rødt vil derfor at Norge melder seg ut av NATO når det er flertall i folket og flertall på Stortinget for dette.

Det trengs en ny sikkerhetspolitikk både i Norden, Europa og verden, for å ivareta og forsvare folkeretten og nasjonenes rett til selvbestemmelse.

Rødt jobber for forsvarsallianser med andre demokratiske land i vår geografiske nærhet uavhengig av stormaktsrivaliseringen, og særlig uavhengig av land som Russland, USA og Tyrkia.

Et sterkere nasjonalt forsvar

Rødt vil ikke legge landet forsvarsløst for den første og beste stormakt som ønsker å ta kontroll over våre ressurser med makt. Vi må gjenoppbygge Norges nasjonale forsvarsevne for å sikre vår selvstendighet.

Det norske forsvaret har gjennom tiår blitt mer nedbygd til fordel for angrepskrig i utlandet, under ledelse av USA og NATO, istedenfor å forsvare hjemlandet.

Skiftende regjeringer har svekket det nasjonale territorialforsvaret og stortingsflertallet har åpnet for etableringen av amerikanske militærbaser i Norge. Dette i strid med prinsippet i norsk basepolitikk gjennom 70 år om å ikke tillate utenlandske militærbaser på norsk jord i fredstid, som lå som en forutsetning for norsk NATO-medlemskap. Rødt vil gjenreise hovedprinsippet om at det ikke skal være fremmede militærbaser i Norge.

Rødt vil styrke Norges selvstendige forsvarsevne gjennom å styrke Hæren og Heimevernet. Vi vil reetablere Sjøheimevernet og HV-016 (Heimevernets spesialavdeling mot sabotasje og terrorangrep).

Det er også behov for styrket luftvern. Rødt vil stanse privatiseringen og konkurranseutsettingen av renhold, vedlikehold, IKT og andre oppgaver i Forsvaret.

Forsvarets viktigste ressurs er menneskene som skal beskytte oss i tilfelle krise og krig: Ansatte, vernepliktige og reservister. Rødt vil øke inntaket av vernepliktige. Det trengs flere årsverk i Forsvaret, også for å styrke Kystvaktens redningsberedskap, ressurskontrollen i fiskerisektoren og suverenitetshevdelsen i nord.

-> Tilbake til uttalelser fra landsmøtet 2023