Program


Valgprogram for 2019 - 2023

Fredrikstad skal være ett godt sted å leve hele livet:

Profittfri velferd:

 • Rødt ønsker å styrke den offentlige barneverntjenesten.
 • Det må satses på å bygge opp kommunal kompetanse og driftsenheter for unge med spesielle behov.
 • Nei til kommersiell drift av barnehager og omsorgsboliger, når kontrakter med kommersielle utgår skal ikke disse videreføres.

Utjevne forskjeller:

 • Rødt ønsker å styrke tilbudet til psykiatri, rusomsorg og ettervern.
 • Barnetrygd og elevers lå skal ikke inntektsføres ved beregning ved livsopphold/sosiale ytelser.
 • Vi vil redusere prisen på barnehage- og SFOplasser.
 • Rødt vil innføre lønnstak for politikere og kommunale toppledere.
 • Vi sier nei til bomring rundt Fredrikstad. Flate avgifter rammer usosialt.

Barn og unge:

 • Rødt vil jobbe for å få flere spesialpedagoger, sosionomer, miljøterapeuter og vernepleiere inn i barnehage og skole.
 • Fredrikstad må ha flere helsesykepleiere i Fredrikstad og lengre åpningstid på helsestasjon for ungdom.
 • Fredrikstad må øke innsatsen mot mobbing i skolen.
 • Rødt vil styrke skolebibliotekene.
 • Vi vil innføre forsøk med leksefri skole i grunnskolen.
 • Vi sier nei til Wang-ungdomsskolei Fredrikstad.
 • Fredrikstad må bygge flere studentboliger.
 • Rødt vil gi alle barn ett gratis aktivitetstilbud.
 • Vi vil jobbe for flere fritidsklubber.
 • Rødt ønsker at 16-åringer skal få stemme ved kommune og fylkestingsvalg.

Eldeomsorg:

 • Rødt vil jobbe for tilstrekkelig med sykehjemsplasser og omsorgsboliger for eldre.
 • Vi vil øke grunnbemanningen i hjemmetjenesten.
 • Kommunen må legge til rette for at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som ønskelig.
 • Vi vil jobbe for at alle eldreboliger har tilgang på restaurant/kafé.

Fredrikstad skal være en åpen og inkluderende kommune:

 • Alle ansatte i kommunen må få ytre seg fritt.
 • Rødt vil styrke varslingsordningen for kommunens ansatte og innbyggere.
 • Rødt vil ha åpne politiske prosesser som sikrer folk innflytelse over vedtak som angår dem.
 • Vi ønsker å styrke lokaldemokratiet, derfor sier vi ja til flere folkeavstemninger.
 • Vi ønsker åpenhet om medlemskap i andre organisasjoner og selskaper for kommunens politikere.
 • Fredrikstad skal være en rasisme- og diskrimineringsfri sone. Arbeid med dette må vektlegges i barnehage, skole, fritidsaktiviteter og arbeidsliv.
 • Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsnivå eller seksuell legning. Fredrikstad skal være en by med åpenhet og toleranse for alle legninger og kjønnsidentiteter.
 • Rødt vil jobbe for flere kjønnsnøytrale toaletter og garderober i offentlige bygg.
 • Universell utforming av offentlige bygg og kollektivtransport skal prioriteres.
 • Rødt vil følge norsk standard for brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • Rødt vil stemme imot ethvert forslag som svekker tjeneste tilbudet mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Rødt vil styrke dagsentertilbudet i Fredrikstad.

Fredrikstad skal ha fokus på en sosial byutvikling:

 • Fredrikstad trenger en sosial boligpolitikk. Derfor ønsker vi å bremse boligvekstprisen og legge til rette for et ikke-kommersielt boligmarked, sånn at flere kan eie egen bolig.
 • Det skal stilles strengere krav til utbyggere om hva slags boliger som skal bygges i Fredrikstad.
 • Vi vil sikre at kommunen krever tildelingsrett på 10% av boligene i nye boligfelt.
 • Rødt sier nei til gjengs leie i kommunale sosiale- og omsorgsboliger: kommunale utleieboliger skal ha god standard til en rimelig pris og skal ikke overstige 1/3 av inntekt.
 • Vi vil jobbe aktivt for å få ned antallet som står i kø for å få kommunale boliger.
 • Rødt ønsker å motvirke at lavinntektsfamilier tvinges ut av sentrum på grunn av urealistiske boligpriser.
 • Vi vil etablere frivillighus som skal stå til rådighet for alle innbyggere, frivillige lag og foreninger.
 • Vi vil jobbe med å gjøre sentrum tilgjengelig for alle.

Fredrikstad skal være en god kommune å arbeide i:

 • Fredrikstad kommune skal være en god arbeidsgiver. Alle ansatte som ønsker det skal få tilbud om fulltidsstilling.
 • Nei til stoppeklokke i helse og omsorg – både ansatte og brukere lider under tidspresset.
 • Rødt vil jobbe for 30-timers normalarbeidsuke med full lønnskompensasjon for kommunale arbeidsplasser.
 • Fredrikstad må sikre at alle ansatte som arbeider for Fredrikstad kommune, eller firmaer kommunen benytter seg av, får anstendig lønn og skikkelige arbeidsvilkår.
 • Fredrikstad skal jobbe aktivt mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, både i offentlig og privat virksomhet.
 • Vi sier nei til innleie fra kommersielle bemanningsbyråer.
 • Rødt vil jobbe for flere lærlingplasser i Fredrikstad.
 • Rødt vil bevare og videreutvikle industrien i Fredrikstad.
 • Rødt krever at minstelønn skal være en forutsetning for skjenkebevilling.
 • Rødt vil bidra til å øke organisasjonsgraden i Fredrikstad.
 • Rødtvil satse på praksis- og tiltaksplasser for sosialhjelpsmottakere. Vi ønsker flere gode prosjekt mellom det offentlige, næringsliv og frivillig organisasjoner.
 • Arbeidsplasser for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede må prioriteres.

Fredrikstad skal være en grønn kommune:

 • Kommunen skal stille krav til minst mulig utslipp i byggeprosjekter og ved bruk av materialer.
 • Det bør anlegges solceller, grøntområder og bikuber og insekts-hotell på alle kommunale bygg.
 • Det bør bli flere grøntområder i sentrum og mer tilrettelagt for urban matproduksjon.
 • Rødt sier nei til kjøpesenter på Værste.
 • Vi ønsker flere sykkelveier, sykkelparkeringer og reparasjonsstasjoner rundt hele byområdet og ved innfartsårer.
 • Vi ønsker utvide ferje-tilbudet. Ja til ekstra ferjeleie på Kråkerøy og Gressvik.
 • Rødt vil jobbe for sterkt reduserte priser på kollektivtrafikk; gratis for barn og unge.
 • Rødt vil jobbe for flere bussavganger der folk bor og særlig langs strekningen av bomringen.
 • Vi er åpne for å utrede andre alternativer for plassering av togstasjonen.
 • Rødt ønsker å bevare lokalmiljøene utenfor Fredrikstad sentrum.
 • Vi vil bevare marka, redd bingedammen.
 • Bevar matjorda i Fredrikstad, vi sier nei til utbyggeprosjekter på dyrket og dyrkbar mark.
 • Vi ønsker å tilrettelegge for at kommunale virksomheter skal få handle lokalproduserte råvarer.
 • Nei til uforsvarlig utdyping av Borg havn.
 • Rødt sier nei til fortetting av strandsonen.

Fredrikstad skal være en solidarisk kommune:

 • Fredrikstad kommune må styrke krisesenteret.
 • Vi krever bedre håndtering av lovverket mot hatytringer og hatkriminalitet.
 • Fredrikstad må vært år ta imot det antall flyktninger forespurt av statlig myndigheter.
 • Rødt skal jobbe for at innvandrere som har fullført norskopplæring lettere kan komme seg ut i arbeid.
 • Fredrikstad skal ikke kjøpe varer fra okkuperte områder i Palestina.
 • Vi vil jobbe for at Fredrikstad tilslutter seg ICAN Cities Appeal. (FNs atomvåpenforbud)