Program


Arbeidsprogram 2023-2027

Kampen mot Forskjells-Fredrikstad

For Rødt er kampen mot Forskjells-Norge den aller viktigste, og alt vi gjør lokalt skal ha som mål å redusere forskjeller i makt, inntekt, rikdom, muligheter og frihet. Klasseskiller, kjønnsforskjeller og geografiske forskjeller må bekjempes med politiske løsninger. Vi vil ha en kommune som sikrer alle et godt liv.

Rødt er for profittfri velferd. Våre skattepenger skal gå til felles velferd, ikke privat profitt. Kommersielle foretak skal ikke tjene seg rike på penger tenkt til barn i barnehagen, tenåringer i barnevernet eller besteforeldre i eldreomsorgen.

Samfunn bygget på samarbeid og likeverd er mer rettferdige enn samfunn basert på kapitalistisk konkurransekraft. Rødt Fredrikstad vil samarbeide med fagforeningene, organisasjonslivet, frivilligheten og alle gode krefter for å bevare og utvikle kommunen til en god kommune å bo og leve i. Sammen bygger vi en folkebevegelse mot Forskjells-samfunnet!

Utdanning og oppvekst

Hvert femte barn i Fredrikstad vokser opp i fattigdom. Skal vi klare å gi alle den samme muligheten til å lykkes må vi prioritere tidlig innsats, sikre faglig kompetanse, og god bemanning i helsestasjon, barnehage, skole og SFO. Barne- og familietjenesten, PPT og barnevernet må sikres ressurser som gjør at de kan gi tidlig innsats og god oppfølging. Fredrikstad er delt, i enkelte områder lever 40% av barna i lavinntektsfamilier. Derfor mener vi at barnehager, skoler/SFO i levekårsutsatte områder må få ekstra ressurser. Vi må også sikre nok tilskudd til gode tilbud for inkluderende fritid.

Bemannings- og pedagognorm i barnehagen og lærernorm i skolen er minimumsnormer. Det er behov for flere yrkesgrupper, og Rødt vil at alle barnehager og skoler får spesialpedagoger i tillegg til grunnbemanningen.

Vi vil ha flere kommunale barnehager, sikre fellesskolen og si nei til alle forslag om flere private. Kommunen må få forkjøpsrett når private barnehager skal selges, og stille krav om tilsyn i kommersielle barnehager. Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal bli i barnehagen og skolen.

Rødt vil:

 • arbeide for at bemanningsnormene i barnehagen skal gjelde hele dagen
 • ha flere miljøarbeidere med høgskoleutdanning, i tillegg til fagarbeidere, i skolen
 • opprettholde åpen barnehage
 • redusere prisen på barnehage- og SFO-plasser
 • sikre ledere tid til pedagogisk utviklingsarbeid i barnehage og skole
 • jobbe for lengre åpningstid på helsestasjon for ungdom og flere helsesykepleiere
 • sikre ressurser til innsats mot mobbing i skolen og i ulike ungdomsmiljøer
 • ha leksefri skole
 • foreslå at barnehagene får kjøkkenassistenter/kokker og at det innføres gratis frokost på skolene
 • ha flere studentboliger

Helse og velferd

Helse og levealder henger sammen med klasseforskjeller. Rødt vil ha et solidarisk, offentlig helsevesen som gir likeverdige tjenester til alle. Rødt mener økt grunnbemanning er en forutsetning for å gi gode tjenester, både i innbyggernes egne hjem og i helseinstitusjonene.

Samhandlingsreformen har ført til at flere oppgaver innenfor helsefeltet er overført til kommunene, uten at midler til å styrke de kommunale tjenestene har fulgt med. Dette fører til at arbeidspresset på ansatte i helse- og velferd er enormt og at tjenestetilbudet for mange oppleves å ikke være tilstrekkelig.

Rødt mener at «å bo hjemme lengst mulig» ikke skal bli en sparepost på kommunebudsjettet. De som trenger sykehjemsplass, omsorgsbolig eller avlastning skal få dette, og de eldre som ønsker å bo hjemme må sikres møteplasser og aktiviteter i sitt nærmiljø, og oppleve en trygg og god alderdom – uavhengig av hvor de bor i Fredrikstad. Behovet for tjenester innenfor psykisk helse er økende for alle grupper i samfunnet, da må vi svare med å styrke lavterskeltilbudet, oppsøkende tjenester til mennesker med rus- og psykiske lidelser, og det forebyggende arbeid mot ensomhet og utenforskap i kommunen. Rødt vil at åpningstidene på publikumsmottaket på NAV utvides slik at terskelen for å søke økonomisk hjelp senkes.

Rødt vil:

 • at skoleelevers stipend eller støtte fra Lånekassen ikke skal regnes med i husstandens inntekt når behov for sosialhjelp beregnes
 • at satsene for økonomisk sosialhjelp heves til et nivå som sikrer en verdig levestandard
 • ha flere omsorgsboliger og opprettholde dagens antall sykehjemsplasser for eldre
 • at alle eldreboliger skal ha tilgang til restaurant/ kafé
 • styrke tjenestetilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • redusere ventelistene til dagsentertilbudene i Fredrikstad
 • styrke tilbudet innen psykiatri, rusomsorg og ettervern
 • sikre drift av Fontenehuset og Brukerombudet
 • sikre krisesentertilbud, også til mennesker i aktiv rus
 • gjenopprette utekontakten eller tilsvarende
 • innføre lokal rusreform

Arbeidsliv

Mange står ufrivillig utenfor arbeidslivet. Rødt mener at alle mennesker har lik rett til deltakelse i arbeidslivet, og at kommunen som arbeidsgiver har et særlig ansvar for å gå foran og sikre at minoriteter og funksjonshemmede får jobb på lik linje med andre.

Rødt vil samarbeide med fagforeningene for å utvikle kommunen som en god arbeidsplass, og bidra til at flere organiserer seg. Ansatte må få tillit og tid til å bruke sin kompetanse og få ta egne avgjørelser. Det må bli mindre kontroll og rapporteringer i kommunen og ledere må være tett på de som de skal lede. Alle tjenester må sikres faglig forsvarlig grunnbemanning og god vikarordning. Rødt vil jobbe for at kommunen sier opp alle avtaler med kommersielle vikarbyråer. Heltid skal være normen og alle som jobber deltid må få tilbud om økt stillingsprosent når det er ledige stillinger.

Rødt skal fortsette kampen for å kutte politikerlønningene, og innføre lønnstak for kommunale ledere.

Rødt vil:

 • at kommuneansatte som ønsker å ta fagbrev skal få muligheten til det
 • at ledige stillinger som hovedregel skal lyses ut som hele stillinger
 • gjennomføre pilot med 6-timers dagen/30-timers uke i en virksomhet i kommunen
 • bidra til å sikre likelønn i kommunen
 • at flere ungdommer skal få tilbud om sommerjobb
 • jobbe aktivt mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og sikre at alle bedrifter som utfører oppdrag for kommunen skal ha tariffavtale og likeverdige pensjonsvilkår. Kommunen må føre aktiv kontroll med at kontraktsvilkår oppfylles
 • tilrettelegge for økt bruk av lokale bedrifter i kommunens anbud
 • øke til 2,5 lærlingplasser per 1000 innbygger i Fredrikstad
 • bevare og videreutvikle industrien i Fredrikstad
 • sikre flere plasser innenfor varig tilrettelagt arbeid (VTA) og varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift (VTO)
 • jobbe for at flere funksjonshemmede får jobb i ordinært arbeidsliv

Kultur, idrett og fritid

Når markedet får styre hvilke kulturtilbud som tilbys, forsvinner kulturuttrykk som ikke har det største publikumet og derfor er det en offentlig oppgave å støtte lokal kultur, samt nye og uavhengige uttrykk innen alle sjangere.

Rødt vil ha aktiviteter innen kultur, idrett- og fritid i Fredrikstad der alle kan delta, uavhengig av økonomisk situasjon. Derfor er det viktig at det opprettes flere gratis fritidsaktiviteter i kommunen. Det må satses på og tilrettelegges bedre for breddeidrett. Vi ønsker at Fredrikstad skal være en levende kulturby der lokale initiativer fremfor prestisjeprosjekter støttes. Det skal legges til rette for at kommunen fortsatt skal vær en god kulturformidler. Det er viktig for Rødt å ta vare på og vedlikeholde kulturminner. Derfor bør kommunen fortsette å løfte frem Gamlebyen som en levende historisk by, og fortsette med å videreutvikle og bevare Kongsten fort og Isegran som historiske kulturarenaer. Rødt vil at kommunen skal jobbe for tettere samarbeid med fylket og frivillige organisasjoner, der det er naturlig.

Rødt vil:

 • redusere egenbetalingen på kulturskolen og jobbe for at det innføres gratis kulturskoledag
 • sikre forutsigbare støtteordninger for arrangører og utstillere
 • styrke kulturstipender og innkjøpsordningen for kunst
 • gjøre kulturskolen til en del av opplæringen i grunnskolen og tilrettelegge for samarbeid mellom fritidsklubbene og skolehelsetjenesten
 • legge til rette for at lokale foreninger og organisasjoner får tilgang til lokaler fra kommunen og etablere flere fritidsklubber
 • utvide åpningstidene, senke prisene og tilby svømmeopplæring i de offentlige badene
 • innføre gratis leie for all aktivitet til barn og unge
 • støtte opp om kommunalt samarbeid med frivillige organisasjoner
 • sikre flere tilgang til et bibliotekstilbud i sitt nærområde, samt fjerne forsinkelsesgebyr og avgift på utskrift på Fredrikstad bibliotek

Byutvikling og levende lokalsamfunn

Private utbyggere har altfor stor innflytelse på byutviklingen, også her i Fredrikstad. Rødt mener at innbyggere, ikke utbyggere, må legge premisset for utviklingen av byen. Det gjør vi ved å stemme mot utbyggeprosjekter som privatiserer det offentlige rom, og lytte til lokalbefolkningens bekymringer. Luft, lys, tilgjengelighet langs elva og estetikk er viktig for at Fredrikstad skal være en god by å bo og leve i. Vi må ta vare på fellesarealene, slikt som parker, torg, bryggene og andre rekreasjonsområder i Fredrikstad. Derfor sier Rødt nei til at kommersielle aktører får leie parker og torg over lengre perioder.

Byen er til for alle mennesker som bor i den og derfor må universell utforming av sentrum sikres og flere HC parkeringsplasser opprettes.
Rettferdig byutvikling trengs for å sikre lokaldemokratiet og god folkehelse. For Rødt er det viktig å bevare levende lokalsamfunn. Det er ikke et mål i seg selv at kommunens innbyggere skal måtte reise inn til sentrum for å handle eller delta i samfunnet. Derfor mener Rødt at det må tilrettelegges for flere møteplasser som bydelshus og nærmiljøarenaer der folk bor. Dette skal stå til rådighet for innbyggere, lag og foreninger.

Rødt vil:

 • utvikle skolen som nærmijøarena og ved bygging av nye skoler skal svømmehallbehovet utredes
 • ikke legge ned svømmehallene i distriktene
 • sikre tilgjengelighet langs elva
 • teste ut bilfrie soner
 • ha flere offentlige plakattavler
 • si nei til bomring rundt Fredrikstad
 • utvide sykkelveinettet og bygge ut flere sykkelparkeringer
 • utvide ferge- og busstilbudet

Åpen, inkluderende og demokratisk kommune

Rødt er mot økt hemmelighold i politikken og våre folkevalgte arbeider for gjennomsiktighet og åpenhet. Det skal være lett å få tilgang på informasjon, og kommunen må hele tiden jobbe for å bli bedre på involvering. Rødt jobber for at innbyggere og interessegrupper kobles på før sakene skal til politisk behandling, kun på den måten kan makta flyttes fra byråkratene og ut til innbyggerne.

Folkemøter og lokalsamfunnsutvalgene er viktige demokratiske arenaer. Lokalsamfunnsmodellen må bestå og fortsatt sikres økonomiske ressurser. FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal legges til grunn for kommunens politikk på alle områder som omfatter mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Kvinners frigjøring og valgmuligheter forutsetter en sterk offentlig sektor med gode velferdsordninger. Rødt jobber for tiltak som gjør at flere kan delta aktivt i politikken, slik som at møter avholdes på dagtid.
Fredrikstad skal være en rasisme- og diskrimineringsfri sone og Rødt vil ha forbud mot rasistiske og nazistiske arrangementer inn i kommunens politivedtekter.

Rødt vil:

 • innføre et lobbyregister
 • at det skal være trygt å varsle og melde avvik i Fredrikstad kommune
 • at Fredrikstad skal være en skatteparadisfri kommune
 • gjennomføre flere politiske møter (utvalg og bystyre) på dagtid
 • at flere gater, plasser og bygninger må kalles opp etter kvinner
 • at universell utforming av offentlige bygg, plasser og kollektivknutepunkt må prioriteres
 • følge norsk standard for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • jobbe for at 16-åringer skal få stemme ved kommune- og fylkestingsvalg
 • kreve bedre håndtering av lovverket mot hatytringer og hatkriminalitet
 • at seremonilokaler tilbys alle, uavhengig av tro- eller livssynstilhørighet
 • ha kjønnsnøytrale toaletter og garderober i offentlige bygg

Boligpolitikk

For å sikre alle like muligheter til et sted å bo, trenger vi en boligpolitikk som ikke overlater styringa til et ustabilt boligmarked. Derfor må det stilles strenge krav til utbyggere om boligtyper og utforming, og boligpolitikken må brukes aktivt for å motvirke Fredrikstad som en levekårsdelt kommune. I dag er etterspørselen etter kommunale leieboliger stor. Rødt vil jobbe aktivt for å få ned antallet som står i kø for kommunale leieboliger og sikre flere akuttboliger i kommunen. Den eneste måten å løse dette på er ved å inngå flere avtaler om tildeling av boenheter i utbyggeprosjekter og ved at kommunen selv tar et større ansvar for å bygge egnede boliger. Rødt vil fortsette å kjempe for at kommunens eget eiendomsselskap skal ta et større boligsosialt ansvar fremfor å drive helkommersielt. Samtidig må kommunen i større grad hjelpe flere til å få kjøpt egen bolig fremfor å leie. Rødt vil jobbe for at kommunen bruker husbanklån på en mer offensiv måte.

Rødt vil:

 • at kommunen krever tildelingsrett på 10% av boliger i nye boligfelt
 • avvikle systemet med «gjengs leie» i kommunale boliger, leieprisen skal ikke overstige 1/3 av inntekten til leietager
 • kommunale boliger skal ha god standard, vedlikeholdsetterslepet må dekkes fra kommunekassa
 • at kommunen skal være en aktiv utbygger av ikke-kommersielle boliger til eie og leie, og sikre tomter til dette formålet
 • at stiftelser og andre ikke-kommersielle utbyggere som bygger ikke-kommersielle boliger bør tilbys tomter til en rimeligere pris enn det som normalt kan oppnås i markedet

Rettferdig miljøpolitikk

Rødt jobber for at naturens tålegrense, ikke kortsiktig profitt skal sette rammene for politikken. I Fredrikstad kan vi gjøre dette ved å blant annet stille strenge krav til utbygging og innkjøp i kommunen, og legge til rette for prosjekter som hjelper befolkningen med å redusere sine klimaavtrykk. Klimapolitikken må være på naturens premisser, derfor vil Rødt jobbe for å sikre grønne korridorer og lunger, «100-meter skoger» også i sentrale strøk, og stemme mot alle nye hyttefelt i kommunen.

Rødt vil:

 • stille krav om nullutslipp i byggeprosjekter og valg av miljøvennlige materialer med lang levetid
 • ha flere solcelleanlegg og solfangere på kommunale bygg
 • prioritere gjenbruk, vedlikehold og etterisolering av allerede eksisterende bygg fremfor å rive og bygge nytt
 • stille krav til gjenbruk av materialer ved utbygging, oppussing og riving av bygg
 • at kommunen bidrar med lokaler til «gratisbutikker» og byttemarkeder, og legge til rette for utlån av verktøy og andre gjenstander som sjeldent er i bruk
 • bevare Narnteskogen, Bingedammen, markagrensa og sikre fri ferdsel i strandsona
 • legge til rette for urban dyrking, parsellhager og kolonihager
 • bevare matjorda, nei til utbygging på dyrka og dyrkbar mark
 • ha forsvarlig utdyping av Borg havn, muddermassene må på land

Solidaritet

Det er et felles ansvar at ingen holdes utenfor fellesskapet her til lands, men også utenfor landegrensene. Derfor vil Rødt allid støtte andres kamp mot undertrykking, rasisme og krig. Kapitalismen er internasjonal, der også Fredrikstad utgjør en del av det globale imperialistiske systemet. Vår kamp mot økte forskjeller, for flere rettigheter og økt demokrati må derfor alltid være internasjonal.

Rødt vil:

 • ta imot det antallet flyktninger som vi blir forespurt
 • legge press på staten om at Norge må ta et større ansvar når flyktningkriser oppstår
 • at kommune stanser all handel med varer og tjenester fra okkuperte områder
 • at Fredrikstad kommunene viser internasjonal solidaritet med undertrykte folk og land, som Palestina, Vest-Sahara og Kurdistan
 • jobbe for å få en palestinsk vennskapsby
 • at Fredrikstad tilslutter seg ICAN City Appeal (FNs atomvåpenforbud)

Her kan du lese vår Budsjett og handlingsplan for 2024-2027: