Budsjett og handligsplan for 2020-2023

Samarbeidspartiene la i dag frem forslag til budsjett og handlingsplan for 2020-2023. Selv med stramme budsjetter mener vi at Rødt har fått inn mange gode innspill til god sosialistisk politikk.

Samarbeidspartiene har i dag lagt frem forslag til budjsett og handligsplan. Partiene har lagt kommunedirektørens forslag til grunn og kommet med disse endringene:

Rammene i utdanning og oppvekst økes med 18 millioner

  Åpne barnehager opprettholdes - 2,0 millioner kroner

  Språkgruppe opprettholdes - 1,0 millioner kroner

  Årsverksreduksjoner i skolen, inkl. FRIS, forsøkes unngås - 14,7 millioner kroner

  Oppstart skolehager - 0,3 millioner kroner.

Rammene i helse og velferd økes med 10 millioner

  Hjemmesykepleie - 8,3 millioner kroner

  Barnetrygd tas ut som beregningsgrunnlag for sosialhjelp i juli og desember – 1,5 millioner kroner

  +Huset – 0,15 millioner kroner

Rammene i kultur, miljø og byutvikling økes med 4 millioner

  Biologisk mangfold fokus på etablering av dammer - 0,4 millioner kroner

  Tilskudd til Fredrikstad museum styrkes - 0,4 millioner kroner

  Budsjettposten til kjøp av vertskapstjenester styrkes - inntil 1,0 millioner kroner

  Driftsmidler til lokalsamfunnene styrkes - 0,4 millioner kroner

  Sykkelkompetanse - drift styrkes jf. Klimabudsjettet - 1,0 millioner kroner

  Styrking av fritidsklubbtilbud (Rolvsøy/Onsøy) - 0,5 millioner kroner

  Styrking av posten til søkbare frie kunst- og kulturmidler - 0,3 millioner kroner

Rammene i teknisk økes med 3 millioner

  Driftsmidler fergetilbud Ålekilen – Værste – Sentrum - 2,7 millioner kroner

  Parkbenker og søppelkasser prioriteres. Privat næringsliv og organisasjoner inviteres til å bidra til flere parkbenker.

I tillegg vil Rødt gjerne trekke frem særlig disse verbalforsalgene:

- Kommunedirektøren bes om å legge til rette for et pilotprosjekt hvor en skole inviteres til å innføre leksefri skole som en forsøksordning.

- Kommunedirektøren bes om å innarbeide en fireårig opptrappingsplan, hvor barnetrygden ikke skal regnes som inntekt ved beregning av sosialstønad. Innen utgangen av handlingsplanperioden skal barnetrygd ikke beregnes som inntekt for sosialstønadsmottakere i Fredrikstad kommune. Det må utredes hvordan dette kan gjennomføres uten at det går på bekostning av øvrig økonomisk støtte.

- Kommunedirektøren bes om å innføre et pilotprosjekt på to utvalgte virksomheter i utdanning og oppvekst og én virksomhet i helse og velferd hvor sykefraværet er høyt og hvor kommunen øker grunnbemanningen. Hensikten er å se om dette har en positiv innvirkning på sykefraværet, jf. pilotprosjekt i barnehagesektoren i Stavanger som viste seg å gi betydelig økonomisk effekt. Prosjektet finansieres innenfor budsjett.

- Kommunedirektøren bes om å utrede alternativer til gjengs leie for kommunale utleieboliger. Tidligere fikk husleieregulering i hovedsak minimal betydning for leietakere fordi økte utgifter ble kompensert av økt bostøtte for inntektssvake grupper. Bostøtteordningen er svekket og kommunens politikk har fått økt betydning for våre leietakere.

- Kommunedirektøren bes om å igangsette utformingen av en ny sosial boligpolitikk som kan bidra til økonomisk innsparing for Fredrikstad kommune. Elementer som blant annet bør vurderes er:
- En tredje boligsektor
- Leie til eie
- Bruk av utbyggingsavtaler og plan- og bygningsloven for å oppnå variert boligbygging.

- Kommunedirektøren bes fremme en sak som belyser kapasitet og tilgang til varmtvannsbasseng i Fredrikstad for hele Fredrikstads befolkning (alle brukergrupper) og legge fram tiltak som øker kapasiteten dersom det framkommer at kapasiteten ikke er tilstrekkelig.

- Kommunedirektøren bes foreta en kartlegging av bysentrumet for å identifisere forbedringspunkter for universell utforming i bysentrum. Tilbakemeldinger som gis er blant annet at asfalt legges for lavt inn mot kantsteiner. Urner, beplanting og skilt plasseres slik at det oppstår hindringer for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det kan være aktuelt å utarbeide en egen veileder for universell utforming i Fredrikstad kommune.