Program


Disse sakene kommer vi til å jobbe for i kommunestyret

Hovedsaken for Rødts lokalvalgkamp i 2019 er kamp mot forskjells-Norge. Valgkampen vår handler derfor om noe mer enn en plass i kommunestyret. Vi må bygge en folkebevegelse som utfordrer dager økonomiske system der viktige avgjørelser tas i felleskap.

Levedyktig lokalsamfunn

De tre tettstedene i Ytre, Kirkebygda og Flateby må utvikles videre slik at det kan tilbys grunnleggende tjenester blant annet legesenter alle tre stedene. Det er viktig å videreutvikle skole- og barnehagetilbud. Kulturtilbud, bibliotek, forsamlingshus og sosiale møteplasser er også viktig. Rødt vil at Enebakk kommune skal sørge for bedre mobildekning i hele kommunen.Dette er kritisk med tanke på å sikre ferdsel i de sentrale skogområdene i Enebakk, samt øke tryggheten på leirskolen i området som benyttes av mange barn.

Sosial boligbygging

Rødt sier nei til nye utbyggingsprosjekter i mye brukte friområder. Enebakk kommune må forlange at minst 10 % av all utbygging skal være øremerket billige utleie- og innskuddsleiligheter for ungdom, enslige og asylsøkere. Disse innskuddsleilighetene kan ikke omsettes fritt på det åpne markedet. Rødt vil gå imot boligspekulasjon ved at ingen kan kjøpe mer enn én bolig i utbyggingsfelt. Kommunen må legge til rette for Eldretun.

Styrk kommuneøkonomien

Kommunenes andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) blir stadig mindre, samtidig som kommunene blir pålagt flere oppgaver. Det er et stort gap mellom offentlig fattigdom og privat rikdom. Det er ikke samsvar mellom kommunens oppgaver og de statlige overføringene. Når kommunen får flere oppgaver må det følge øremerkede penger med. For å styrke kommuneøkonomien og opprettholde velferdstjenestene i en tid uten tilstrekkelige overføringer fra staten, ser Rødt nødvendigheten av eiendomsskatt. Rødt vil ha et stort bunnfradrag slik at vanlige boliger i liten grad rammes.

Næringsutvikling og arbeidsplasser

Rødt er for at kommunen arbeider for å tiltrekke seg arbeidsplasser både statlige og private. Næringsområder som utvikles må legges i tilknytning til kollektivknutepunkter. Rødt vil jobbe for et seriøst arbeidsliv hvor bedrifter har tariffavtaler og ordnede lønns- og arbeidsvilkår.

Vi vil ha i fokus på å bygge bedrifter som genererer arbeidsplasser. Det skal stilles miljøkrav til alle bedrifters nyetableringer. Vi ønsker som Rødt at bedrifter skal ta ansvar for lærlingplasser.

Et verdig arbeid til alle

Kommunen har en spesiell plikt til å skaffe arbeid til folk som av forskjellige grunner har blitt holdt utenfor arbeidslivet ved offentlige anbud må kommunen være i stand til å kontrollere at den som får anbudet har ordnede arbeidsforhold. Ved større kontrakter må det stilles krav om at bedrifter har en lærlingeordning. Også kommunen sjøl må prioritere inntak av lærlinger.

Nei til privatisering og sponsing av private aktører

Rødt vil fortsette å arbeide mot privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester i Enebakk. Et unntak er ideelle organisasjoner, hvor kortsiktige profitthensyn ikke vil være ledende. Privatisering fjerner midler fra felleskapet og fører til større forskjeller. Rene forretningsmessige prinsipper hører ikke hjemme i offentlige tjenester og forvaltning, men fører til økt byråkrati og dårligere kvalitet. Rødt vil at kommunen skal si nei til TISA-avtalen som legger opp til privatisering av helse, omsorg og utdanning.

Skolene trenger ikke flere innsparinger

Læring er mye mer enn nasjonale prøver. Alle elever må få like muligheter til å føle seg som vinnere. Vår erfaring er at et av midlene for å oppnå dette er å bringe mer av undervisningen ut av klasserommet. Det gir bedre vinnersjanser for alle. Rødt ønsker også en større innsats for leksehjelp på skolen.

En god skole krever en bemanning som tilfredsstiller elevenes behov for tilpasset opplæring. Det må tilrettelegges for etterutdanning og faglig oppdatering av lærere og andre ansatte. Sjøl om vi lever i en digital tid er skolebibliotek fortsatt en verdifull ressurs. Vi ønsker satsning på dette på hver skole med en ansvarshavende.

Vi har fått ett nytt fantastisk skolebygg i Enebakk. De andre skolene må også oppgraderes bygningsmessig så de tilfredsstiller et godt lærings- og arbeidsmiljø. En vaktmestertjeneste på hver enkelt skole vil være en besparing på sikt.

Rødt ønsker ungdomsskole i Flateby.

Trygge oppvekstvilkår

Etter en glimrende satsning fra Driv IL, ønsker vi å satse på et kommunalt e-sportsenter i Kirkebygda. Med et slikt senter vil man da ha utstyr som gjør e-sport tilgjengelig for enda flere, ettersom investering til gamingutstyr er noe mange ikke har mulighet til. Vi mener denne løsningen vil trekke folk fra begge sider av kommunen mot sentrum. Vi kan derfor øke fokuset på spill i det flotte biblioteket vi har i Kirkebygda, og med dette få enda mer utnyttelse av lokalet. Her kan man tilby flere ulike former for e-sport, og arrangere turneringer for folk i alle aldre. Mulighetene er mange i den digitale fremtiden vi er godt på vei inn i.

Eldreomsorg, funksjonshemmede og psykiatri

Det må tilrettelegges slik at de som ønsker det kan bli boende i egen bolig.I tillegg må det tilrettelegges for kort- eller langtidsopphold på institusjon ved behov. Disse institusjonene må finnes i kommunen og drives i kommunal regi med kommunalt ansatte medarbeidere. Det må opprettholdes det som finnes, vi vil også jobbe for flere attraktive aktiviteter på kveld og i helgene. Rødt mener det må sikres nok kompetansestillinger i alle sektorer. Enebakk kommune skal være en foregangskommune når det gjelder tilrettelegging for funksjons- og utviklingshemmede. Enebakk må gå foran når det når det gjelder ansettelse av funksjons- og utviklingshemmede. Vi skal legge krav på nye bedrifter over en viss størrelse, der dette er mulig.

Miljøkampen

Kapitalismen er en trussel mot vårt livsgrunnlag. Kapitaleiernes mulighet for kortsiktig økonomisk gevinst for prioriteres høyere enn miljø og klima. Med folks sterkere bevissthet om miljøproblemene satser deler av næringslivet på å selge inn sine markedsorienterte løsninger som miljøvennlige, men økt forbruk kan aldri være bærekraftig. Vinn- eller forsvinn-konkurransen mellom kapitaleierne skaper tvang i retning økende forbruk av jordas allerede knappe ressurser og jordas atmosfære. I lengden vil dette være uforenlig med menneskenes liv på kloden slik vi kjenner det i dag. En «grønn» kapitalisme er en umulighet.

Vern av marka og jordvern

Rødt i Enebakk er tilhenger av å frede større deler av Østmarka, men vil påpeke at de viktigste områdene å ta vare på og hindre utbygging i, er nærskogene til de mest tettbygde boligstrøk sånn som Flatebyområdet og Våglia. Det er i nærskogsområdene de som vokser opp i Enebakk skaffer seg inngangsbilletten til et livslangt friluftsliv og forhåpentligvis en livslang god helse.

For Enebakk som en stor jordbrukskommune er jordvern svært viktig. Det vi være vårt bidrag til å sikre matproduksjon for framtida. Det er lite trolig at vi for all framtid kan basere oss på import av maten vi trenger.

Styrk kollektivtrafikken

Enebakk har de siste åra fått et vesentlig bedre kollektivtilbud en tidligere. For vår kommune som en pendlerkommune og som bosetningsmessig er svært langstrakt, er fortsatt styrking av kollektivtransporten viktig. Rødt vil sloss for en pris på månedskort uavhengig reisevei og distanse på kr. 500,-. Rødt vil sloss for en sone for hele kommunen med lokaltakst på kr. 10,-.

Økt trafikksikkerhet og nei til bompenger

For Enebakk som temmelig sannsynlig vil oppleve en sterk økning i trailertrafikken på FV 120 er det viktig å engasjere seg sterkere rikspolitisk for kravet om økt kjøretøykontroll på grenseovergangen. En trafikkåre av 120s kurvemessige type vil være svært utsatt for ulykker med trafikkfarlige trailere. Enebakk kommune må forlange raskere utbygging av parallelle gang- og sykkelveier langs både 120 og 155.

Rødt er partiet som er motstander av bompengefinansiering. Bompenger er svært usosial for skattelegging og rammer i størst grad de som har minst fra før.