Fordi det er mulig – Rødts alternative statsbudsjett for 2019

Rødts alternative statsbudsjett 2019

Fordi det er mulig

Last ned hele Rødts alternative statsbudsjett for 2019 som pdf.

Det er mulig å redusere forskjellene

Samfunn bygget på samarbeid og likeverd er mer rettferdige enn samfunn basert på kapitalistisk konkurranse. Derfor er kampen mot Forskjells-Norge Rødts viktigste sak. Derfor gjør vi en rekke grep for å minske de økonomiske skillene mellom folk. Rødts statsbudsjett for 2019 inneholder en såkalt dynastiskatt. Det er en kombinasjon av økt skatt på store formuer, skatt på luksusarv for å hindre at ulikhet går i arv og økt skatt på den arbeidsfrie inntekta formuer kaster av seg.

I tillegg foreslår Rødt blant annet å:

 • Øke barnetrygden.
 • Innføre en mer progressiv inntektsskatt med nytt toppskattnivå på 1,2 millioner.
 • Redusere stortingslønna.
 • Stramme inn lønnstoppene i statlige selskaper og etater.
 • Heve uføretrygden.
 • Øke sosialstønader.
 • Heve minstepensjonen.
 • Gi arbeidsledige mer i dagpenger, flere tiltaksplasser og bedre permisjonsregler.

Det er mulig å styrke fellesskapet

Velferdsstaten er et spleiselag der vi løser viktige oppgaver i fellesskap. Dette har vært mulig fordi velferden har vært et felles prosjekt for alle sosiale lag, hvor man har gitt etter evne og fått etter behov. Med dagens politikk svekkes dette fellesskapet gjennom store skattekutt som gjør det vanskeligere å finansiere gode tjenester i hele landet. Velferds- ordningene blir i stadig større grad et individu- alisert tjenestetilbud hvor kvaliteten avgjøres av størrelsen på lommeboka. Samtidig har den såkalte avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE) i fem år gitt målløse «ostehøvelkutt» som truer viktige tjenester i offentlig sektor. Den mørkeblå politikken er en villet omforming av selve samfunnet – bort fra etterkrigstidens Samholds-Norge, i retning av et Markeds-Norge. Rødt vil heller satse på nye, offensive velferdsreformer som styrker fellesskapet.

Vi foreslår blant annet å:

 • Få tannhelse inn i egenandelsordningen.
 • Starte innfasing av gratis barnehage (først for 5-åringer).
 • Styrke kommuneøkonomien med 8 mrd.
 • Styrke basisfinansieringen av sykehusene.
 • Bygge flere studentboliger.
 • Kutte i egenandeler på medisinsk behandling.
 • Reversere hele ABE-kuttet for 2019.

Det er mulig å kutte utslipp

Det ligger mye makt i de godt over tusen milliardene som fordeles i årets statsbudsjett. Brukes de på feil måte, kan de føre til økte utslipp av klimagasser. Det er alvorlig når

FNs klimapanels siste tverrfaglige rapport sier rett ut at vi må gjennomføre raske og vidtrekkende endringer i alle sektorer av samfunnet dersom Paris-avtalens mål om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader skal nås.

Rødts alternative budsjett vil føre til utslippskutt ved hjelp av en rekke tiltak:

 • Mer til investering, drift og vedlikehold av jernbane og kollektivtransport.
 • Fjerne letesubsidier for oljeselskaper.
 • Kutte utbygging av store forurensende motorveier.
 • Økt CO2-avgift.
 • Støtte til utbygging av elbil-ladere i borettslag.
 • Reversere avgiftskuttet på flyreiser og heller redusere prisene på togbilletter.
 • Fjerne mva på reparasjoner slik at det blir lettere å ta vare på det man har framfor å kjøpe nytt.

Det er mulig å satse på arbeidsplasser og verdi- skaping i hele landet

Det største norske bidraget til å kutte de globale klimagassutslippene vil være en rettferdig omstilling av oljeindustrien. Oljearbeiderne, som har skapt store verdier for fellesskapet, skal ikke ta kostnadene alene. På samme måte som aktiv næringspolitikk sørget for å bygge opp industri da Norge ble en oljenasjon, må de samme virkemidlene brukes for å hindre ei omstilling til arbeidsledighet. Nå trenger vi en ny industriell revolusjon. Norge har store fornybare naturressurser i hav, vind, jord, skog og fossefall, og sammen med høykompetent arbeidskraft er dette grunnlaget for verdiskaping for framtida. Rødt foreslår en rekke næringspolitiske tiltak som skaper verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet.

Rødt foreslår blant annet:

 • Styrking av miljøteknologiordningen.
 • Flere klimatiltak i industrien.
 • Sette igang storstilt opprusting av vannkraftverk.
 • Demonstrasjonspark for flytende havvind.
 • Regionale utviklingsmidler.
 • Vedlikehold og rassikring på fylkesveier.
 • Jordvern, klimatilpasning i landbruket og fiskeritiltak.
 • Fjerning av 350-kronersgrensa for avgiftsfri netthandel og reversere økt brusavgift.

Det er mulig å bekjempe sosial dumping

Et arbeidsliv med faste jobber og ordna forhold er en av bærebjelkene i den norske modellen. Dette trues av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. En sterk fagbevegelse og målrettet innsats for å avdekke og straffe useriøse aktører er helt nødvendig for å snu utviklingen. Her handler det ofte like mye om å oppdatere lover og tette svakheter i regelverket som å bevilge penger, men også i statsbudsjettet kan man ta viktige grep.

Rødt vil bidra blant annet ved å:

 • Øke fagforeningsfradraget til 7000 kroner årlig.
 • Gi Arbeidstilsynet midler, øremerket oppsøkende tilsyn.
 • Opprette regionale verneombud i flere sektorer.
 • Styrke A-krimsentrene.

Det er mulig med et uavhengig forsvar

Norsk forsvars- og utenrikspolitikk er i for stor grad styrt av hensynet til USA og NATOs interesser. Rødt mener det er viktig at Norge bestemmer selv, og vil utvikle et sterkere og mer uavhengig forsvar.

Derfor foreslår vi følgende endringer i forsvarsbudsjettet:

 • Øke antall soldater og øvingsdøgn i Heimevernet.
 • Styrke Hæren og Kystvakta.
 • Avbryte innkjøpet av nye F-35 kampfly.
 • Avslutte støtten til Joint Strike Missile.
 • Kutte bevilgninger til amerikanske baser på Værnes og i Troms.
 • Kutte bevilgninger til angrepskriger utenlands.

Det er mulig å lage et solidarisk budsjett

Norge kan gjøre mer for å vise solidaritet internasjonalt. I en verden med undertrykking, krig og konflikt er det vår plikt å stille opp for folk som rammes av urettferdighet, forfølgelse eller tvinges på flukt på en måte som virker.

Derfor foreslår vi blant annet å:

 • Ta imot flere kvoteflyktninger.
 • Flytte bistandsmidler fra investeringsfond til bistand drevet av lokalt sivilsamfunn, som miljøbevegelsen og fagbevegelsen.
 • Kutte i bidrag til WTO og IMF.
 • Øke støtten til antirasistiske organisasjoner.

Et feministisk budsjett er mulig

#metoo-bevegelsen har de siste årene blitt en vekker for de som trodde Norge var i mål med full likestilling. Det er fortsatt viktig å avdekke og bekjempe undertrykking, overgrep og ukultur basert på kjønn.

Derfor har Rødt en rekke forslag til et mer feministisk budsjett:

#metoo-millioner: Støtte til bedre seksual- undervisning og grensesetting i skolen, økt støtte til Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og lignende.

 • Statlig finansiering av krisesentrene.
 • Økt støtte til forskning på kvinnehelse.
 • Økt støtte til exit-prosjekter for prostituerte.
 • Tilskudd til incest- og voldtektssentre.
 • Gratis prevensjon – øke aldersgrensa til 25 år.

Profittfri velferd er mulig

Velferdsprofitørene er en grunnleggende trussel mot velferdstjenestene våre. Skatte- viljen undergraves om folk ser at penger bevilget til velferd ender opp i private lommer, og på sikt er modellen med anbud og konkurranse i velferden en trussel mot kvaliteten i tjenestene.

Rødt vil bruke alle anledninger til å sikre profittfri velferd og foreslår blant annet å:

 • Kutte bruken av private kommersielle leverandører i statlig barnevern.
 • Reversere nøytral merverdiavgift for sykehusene, som gjør det mer lønnsomt å kjøpe eksterne tjenester fra kommersielle aktører.

Fordi det er mulig

Last ned hele Rødts alternative statsbudsjett for 2019 som pdf.

Mer om budsjettet

Mandag 8. oktober la regjeringa fram sitt forslag til statsbudsjett. Her finner du flere nyheter og analyser fra Rødts om statsbudsjettet:

Fordi det er mulig

Sosialister har visjoner for samfunnet som strekker seg langt forbi neste års budsjett. Men all forandring må ta utgangspunkt i forholdene her og nå, skriver Marie Sneve Martinussen i en kronikk om Rødts alternative statsbudsjett.

Les mer...

– Lommeboka skal ikke bestemme om du har råd til god tannhelse

– Tannhelsetilbudet er et stort hull i velferdsstaten. Det hullet er det på tide å begynne å tette. Alle skjønner at det blir feil at lommeboka bestemmer om du har råd til sunne tenner eller ikke, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som lover milliarder til tannhelse i Rødts alternative statsbudsjett.

Les mer...

– En oppskrift på mer urettferdighet og økt ulikhet

– Dette budsjettet er nok en oppskrift på mer urettferdighet og økte forskjeller. Siv Jensen lar fortsatt de rikeste forsyne seg først, og da blir det mindre igjen til å styrke fellesskapet, sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.

Les mer...

10 viktige tall fra regjeringas budsjettforslag

Nestleder i Rødt og samfunnsøkonom Marie Sneve Martinussen har plukket 10 viktige tall fra regjeringas forslag til statsbudsjett, som forklarer hvorfor forslaget er urettferdig og vil bidra til økte forskjeller.

Les mer...

– Hvor ble det av #metoo-millionene?

– Venstre varslet at de skulle prioritere tiltak mot seksuell trakassering, men det er ikke spor av nye midler til dette i regjeringas budsjettforslag, sier Rødts 1. vara til Stortinget, Seher Aydar.

Les mer...

Etterlyser høyere fagforeningsfradrag

Stortinget har forpliktet regjeringa til å fremme forslag som bidrar til å øke organisasjonsgraden i norsk arbeidsliv. Rødt-nestleder Silje Josten Kjosbakken reagerer på at fagforeningsfradraget likevel står urørt i regjeringas forslag til statsbudsjett.

Les mer...

Usynlig miljøpolitikk

– I møte med ei stadig synligere klimakrise, leverer regjeringa et statsbudsjett hvor miljøpolitikken er umulig å få øye på, sier nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen.

Les mer...