Program


Rødt Åmlis kommuneprogram for perioden 2023 – 2027

Innledning:

Rødt Åmli kjemper for en rettferdig forvaltning av fellesskapets ressurser, arealer og beslutningsprosesser. Åmli kommune bør styres slik at privat profitt og egeninteresse ikke overkjører sosiale, miljømessige og kollektive hensyn. Store avgjørelser innen kommuneutvikling må kun tas gjennom åpne prosesser. Et ryddig demokrati er avgjørende for en ansvarlig utvikling av kommunen.

Rødt Åmli sitt hovedfokus er utjevning av sosiale forskjeller i kommunen, kampen mot sosiale ulikheter i Åmli kommune. Rødt Åmli er mot privatisering og konkurranseutsetting av den offentlige velferden. Dette gjelder både de eksisterende kommunale tjenestene, og nye oppgaver som overføres til kommunen. Vi arbeider for at Åmli kommune skal bli en utstillingsmodell for arbeiderklassen og at tilbudene i utkantene av kommunen består og videreutvikles.

Åmli kommune:
Rødt Åmli mener Åmli kommune skal bestå som egen kommune. Små kommuner sikrer demokratisk innflytelse og gode tjenestetilbud. Rødt Åmli er mot den forrige regjeringens
kommunereform og sterk motstander av tvang i kommunesammenslåinger.

 • Nei til kommunesammenslåing, Åmli skal bestå som egen kommune.
 • Nei til vindkraftverk i Åmli kommune.
 • Nei til solcellepark på Simonstad.
 • Styrke distriktene i kommunen, ta hele kommunen i bruk.
 • Nei til privatisering/konkurranseutsetting av velferd og offentlige oppgaver.

Arbeidsliv:

Rødt er et parti for den moderne arbeiderklassen. Vi tror at fagbevegelsen er den viktigste sosiale drivkraften for å få til endringer i samfunnet. Rødt Åmli vil jobbe for et ordnet arbeidsliv med faste og hele stillinger, hvor arbeidstakers rettigheter styrkes. Den norske velferdsstaten bygger på en sterk offentlig sektor med universelle velferdsordninger. Alle mennesker er likeverdige og har rett til et selvstendig liv og må gis utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger. Rødt Åmli vil fokusere på muligheter og ressurser framfor begrensninger.

 • Ha på plass en modell i Åmli kommune der man setter krav til bedriftene om fast ansettelse, faglært arbeidskraft, ordnet arbeidsforhold og læreplasser når kommunen skal kjøpe varer og tjenester. Se eksempelvis Kragerømodellen, Skiensmodellen og Oslomodellen.
 • Sørge for at ingen tjener under nasjonal minstelønn i de ni bransjene som har dette, dette gjelder spesielt når kommunen setter oppgaver ut på anbud.
 • Arbeide for tiltak som gir økt organisasjonsgrad i arbeidslivet i Åmli kommune.
 • Arbeide for at Åmli kommune skal bli medlem av Fair Play Agder.
 • Erstatte uønskede deltidsstillinger med heltidsstillinger. Vi vil at Åmli kommune skal være best i Agder til å lyse ut hele og faste stillinger.
 • At Åmli kommune skal opprette flere lærlingplasser, praksisplasser og tilrettelagte arbeidsplasser. Kommunen har et spesielt ansvar for gjøre det lettere å komme inn i arbeidslivet for de som står utenfor.

Helse og omsorg:

Helse og levealder henger tett sammen med klasseskiller. Rødt Åmli vil ha en helsepolitikk som reduserer disse forskjellene. Helse- og omsorgstjenester er en del av omsorgsplikten som Åmli kommune har for sine innbyggere. Kontinuitet og trygghet er avgjørende for dem som trenger tjenestene og for deres pårørende. Det samme gjelder for de ansatte som skal utføre arbeidet.

 • Et godt helsetilbud for alle i Åmli kommune.
 • Styrke fastlegetjenesten i Åmli kommune.
 • Fortsette det gode tilbudet eldreomsorgen i Åmli kommune har.
 • Fortsette det gode tilbudet hjemmehjelpstjenesten i Åmli kommune har, og kunne la eldre bo hjemme så lenge det er ønskelig.
 • Styrke tilbudene innen psykisk helse for unge og andre aldersgrupper.
 • Helse- og omsorgstjenester i Åmli kommune skal utføres av det offentlige eller ideelle private aktører. Rødt Åmli ønsker ikke at det skal etablere seg velferdsprofitører i kommunen.

Oppvekst:

Rødt Åmli vil at oppvekst for barn og unge skal preges av trygghet, god læring og varierte aktiviteter i nærmiljøet. Tilbudene til barn og unge må derfor være desentraliserte og i nær avstand til hjemmet.

 • At barna skal ha rett til barnehageplass i nærmiljøet.
 • At grendeskolene skal bevares og at dagens skolestruktur skal bestå.
 • At barnehagene i distriktene skal bevares.
 • Styrke kommunale skoler og barnehager i hele kommunen.
 • Innføre en prøveordning med leksefri skole i Åmli kommune.

Asyl- og flyktningpolitikk:

Rødt Åmli mener at tillit og tro på flyktningenes evner og muligheter er en forutsetning for å kunne bidra til å realisere et positivt, mangfoldig samfunn. Det som mangler er tiltak som gjør det mulig for dem å konkurrere på like fot med andre i arbeidslivet.

Russlands militære operasjon i Ukraina har ført til en humanitær krise i et allerede krigsrammet Ukraina. Rødt Åmli mener at Åmli kommune skal stille opp for befolkningen i Ukraina som er på flukt. Rødt Åmli mener det er like viktig å hjelpe flyktninger fra andre krigsherjede land som er i samme situasjon, uavhengig om land er utsatt for borgerkrig eller har blitt utsatt for militær konflikt med stormakter fra både øst og vest i et geopolitisk spill om innflytelse og ressurser.

 • Åmli kommune skal tilby god norskundervisning, og tilrettelegge for språk- og arbeidspraksis i kommunen. Det
  trengs tett oppfølging av kvaliteten på slik praksis.
 • At Åmli kommune skal jobbe mot fordommer og for inkludering av innvandrere og flyktninger.
 • At innvandrere og flyktninger ikke skal diskrimineres, verken på arbeidsplassen, skolen eller når de søker jobb.