Program


Program for Rødt Tvedestrand 2023 - 2027

Sosialpolitikk

Rødts hovedsak er kampen mot forskjells-Norge. Rødt vil:

 • øke satsene for sosialhjelp og innføre 5 000 kroner i fribeløp for sosialhjelpsmottakere
 • at NAV bør ha åpent alle hverdager og ha tilstrekkelig bemanning
 • samarbeide med Arendal om lokal rusreform
 • bidra til at Frivillighetssentralen og Kirkens bymisjon kan opprettholde tilbudet

Arbeidsliv og velferd

Kommunen skal være en trygg arbeidsgiver og tjenestetilbyder. Rødt vil:

 • at kommunen som hovedregel utlyser heltidsstillinger, og tilbyr gode lærlingeplasser
 • styrke de kommunale helse- og omsorgstjenestene, si nei til konkurranseutsetting og privatisering av velferdstjenester
 • at skjenke- og serveringsbevilgning forutsetter at virksomheten har allmenngjort tarifflønn
 • øke fokuset på psykisk helse og bevilgningene til ungdomsarbeidet

Kulturpolitikk

Et godt kulturtilbud bidrar til gode levekår og folkehelse. Rødt vil:

 • øke satsningen på biblioteket og støtte opp om Bokbyen
 • legge til rette for at musikere og kunstnere kan få leie rimelige øvingslokaler og atelier av kommunen
 • arbeide for å etablere et Wagnerbesøkssenter på Borøya
 • at kommunen må bli flinkere til å opplyse innbyggerne om arrangementer og aktiviteter

Bolig- og eiendomspolitikk

Å ha tilgang til et anstendig sted å bo er en menneskerett. Rødt vil:

 • samle Boligstiftelsen, Tvedestrand Vekst AS, alle kommunale eiendommer og bygg, renhold og vedlikehold i et Kommunalt Foretak (KF)
 • bevare boplikten på øyene og skjerpe kontrollen med at den overholdes
 • skjerme handelen i bykjernen om det innføres eiendomsskatt på næring
 • skjerpe skjenkekontrollen kvelds- og nattestid i helgene

Klima og miljø

Miljøhensyn må være førende for den kommunale utviklingen. Rødt vil:

 • at klima og miljø må tillegges stor vekt ved alle nye byggeprosjekter, og at byggeprosjekter som går ut over naturen må utføre avbøtende tiltak
 • ha strengere krav for å gi dispensasjon for bygging i 100 meters grensen og oppheve Tvedestrandsmodellen
 • beskytte dyrkbar jord
 • rense Tvedestrandsfjorden for miljøgifter

Levende lokalsamfunn

Hele kommunen må utvikles for å ha levende lokalsamfunn. Rødt vil:

 • at en eventuell kommunesammenslåing skal avgjøres ved folkeavstemning, og at vi i tilfelle ser mot Risør og småkommunene
 • etablere offentlige ladestasjoner for elsykler
 • ha god dekning og åpningstider for offentlige toaletter i kommunen, inkludert HC-toaletter, med prioritet å bygge offentlig toalett på Sandøya
 • satse på gode dagtilbud til eldre