Program


Program for Rødt Tvedestrand 2019 - 2023

Oppvekst

Vi ønsker at Tvedestrand skal være en trygg og god kommune å vokse opp i for alle barn. Vi mener at kommunen har et ansvar for å gi alle barn – uansett bakgrunn – gode tilbud om fritidsaktiviteter og oppfølging.

Rødt Tvedestrand vil:

 • Styrke arbeidet for tidlig innsats i barnehagen, ved å sørge for bedre bemanning (utover minstenorm)
 • Øke lærertettheten i grunnskolen.
 • Beholde grendeskolene og at det skal bygges ny barneskole i sentrum. Vi vil se på muligheten til å bruke eksisterende bygninger til dette. Vi ønsker ikke kommersielle barnehager eller privatskoler Tvedestrand kommune
 • Å gjennomføre forsøk på leksefri skole i kommunen.
 • At alle skoler skal være i helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig stand.
 • Senke prisen på kulturskolen, støtte organisert idrett og se på ulike tiltak for å gi barn og unge varierte fritidstilbud som ikke koster penger.
 • At kommunen setter inn økt tiltak i skolen for å sikre skoler uten ­mobbing.
 • At kommunen skal ta initiativ til holdningskapende skolering om ­LHBT-rettigheter på skole og på arbeidsplasser.

Velferd

Rødt ønsker at Tvedestrand skal tilby gode velferdsordninger til alle sine innbyggere, gjennom kommunale og ideelle tilbud. Rødt ønsker at skattepenger som går til velferdstilbud skal komme kommunens innbyggere til gode, og vil derfor kjempe mot alle veldferdsprofitører som henter penger ut av barnehager, eldreomsorg m.m. Rødt skiller her mellom ideelle private aktører, og kommersielle aktører som henter ut profitt.

Eldre og funksjonshemmede bør kunne bo hjemme så lenge de ønsker. Det må kommunen tilrettelegge for, gjennom økt brukermedvirkning

Rødt Tvedestrand vil:

 • At det fremtidige behovet for barnehageplasser skal dekkes gjennom bygging av kommunale barnehager.
 • Gjennomføre regelmessige, økonomiske tilsyn av private barnehager
 • At avdelinger i helse og omsorgssektoren skal ha gode muligheter for egen matlaging
 • Kreve at kommunen bruker Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) i mye større grad.
 • Si nei til alle forsøk på konkurranseutsetting og privatisering av ­velferdstjenester; som skole, barnehage, eldreomsorg m.m., samt støttetjenester som vaktmester, kantine, renhold o.l.
 • At kommunen i samarbeid med frivillige organisasjoner sørge for at det finnes gode tiltak mot ensomhet for eldre og innen psykisk helse.
 • At barnetrygd og bostøtte ikke regnes som inntekt ved beregning av sosialstønad, og at denne økes
 • Tvedestrand bør ha egen ambulanse og lokalpoliti.

En solidarisk, inkluderende og ­antirasistisk kommune

Vi ønsker en kommune med robust sikkerhetsnett, trygt og godt arbeidsliv, stor takhøyde og toleranse, og med solidaritet og rettferdighet i fokus.

Rødt vil jobbe for å ha en by med mange og varierte tilbud som ikke koster penger å delta i. Nærmiljøet må være godt tilrettelagt, også for de med nedsatt funksjonsevne. Friområder, strender, parker og offentlige plasser må holdes ved like.

Rødt Tvedestrand vil:

 • Kutte i ordførerlønn, samt godtgjørelser for kommunestyret. Pr 01.06.2019 var ordførerlønn i Tvedestrand kommune fastsatt til 95% av godtgjørelse for stortingsrepresentanter = 908.640,-
 • At det skal bygges heis i kommunehuset
 • Ta imot alle flyktninger IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) ber oss om å ta imot. Samtidig må Tvedestrand kommune tilby god norskundervisning, og tilrettelegge for språk- og arbeidspraksis i kommunen.
 • Stramme inn på dispensasjonene som gis i 100-metersbeltet i ­kommunen. Dispensasjoner innenfor dette beltet må forutsette at det kommer alle kommunens innbyggere til gode.
 • At kommunesammenslåing kun kan skje ved folkeavstemming.

Bolig

Vi mener det er en menneskerettighet å bo i en egnet bolig.

Rødt vil:

 • At containerboligene på Vasstø fjernes og beboerne får bedre, verdige boliger.
 • At kommunen har rimelige utleieleiligheter for innbyggerne ved å bygge flere kommunale boliger som leies ut profittfritt.
 • Fortsatt ha eiendomsskatt, men at det åpnes for å gi fritak til ­hus­holdninger som har samlet inntekt på under 3G og økning for de som har samlet inntekt på over 15G

Miljø

Vi er inne i en global klimakrise. Klimaendringer, masseutryddelse og forurensning. Det trengs store samfunnsmessige endringer for å imøtekomme disse truslene, men det trengs også handling på lokalt plan. Rødt Tvedestrand ønsker at kommunen vår skal bli ledende på grønn, bærekraftig og rettferdig politikk.

Vi vil ha en rettferdig miljøpolitikk. Mange gebyrer og avgifter slår skeivt ut, og gjør hverdagen vanskelig for de som har minst å rutte med fra før av. De med mest penger skal ikke kunne kjøpe seg fri fra vårt felles miljøansvar.

Rødt Tvedestrand vil:

 • At miljø skal veie tyngre enn pris i kommunens anbudsprosesser
 • Beskytte matjord/dyrkbar jord mot nedbygging.
 • At ingen offentlige bygninger bruker engangsbestikk-kopper, sugerør mm. i plast
 • At kommunen tilrettelegger slik at innbyggere kan velge grønnere ­transportløsninger. Vi ønsker derfor å støtte tiltak som sentrumsbuss (”hent meg-buss”) og ladestasjoner for el-bil.
 • At kommunen intensiverer arbeidet med gang/sykkelstier.
 • At kommunen støtter lokale ryddeaksjoner, både til lands og ved sjø og se på muligheten for å opprette en miljøpris som en oppfordring til økt innsats.
 • At kommunen stiller miljøkrav til nye byggeprosjekter, f.eks. ved bruk av miljøvennlige materialer, mindre energikrevende oppvarming, nærhet til gang- og sykkelsti.
 • Støtte ungdommen som klimastreiker, og vil at kommunen skal anerkjenne slik aktivisme som gyldig fravær.
 • Stemme mot bompenger som veifinansiering. Bompenger er en flat skatt som rammer svært urettferdig.
 • At Tvedestrand kommune skal bli Miljøfyrtårn-sertifisert

Rettferdig arbeidsliv

I Tvedestrand skal det være trygge, rettferdige arbeidsforhold. Kommunen har mange tilgjengelige virkemidler for å sikre dette.

Rødt Tvedestrand vil:

 • Ha på plass en modell i Tvedestrand der man setter krav til bedriftene om fast ansettelse, faglært arbeidskraft, tariffavtaler og læreplasser når kommunen skal kjøpe varer og tjenester. Se eksempelvis ”Skiensmodellen” og ”Oslomodellen”
 • At heltidsstillinger skal være hovedregelen i helse- og omsorgssektoren.
 • Opprette en vikarpool med fast ansatte vikarer i helse- og omsorgstjenesten.
 • Innføre forbud mot bemanningsbyråer
 • At skjenke- og serveringsbevilling forutsetter at virksomheten betaler sine ansatte den fastsatte minstelønnen, og at de ellers kan dokumentere at de ansatte har gode arbeidsvilkår.
 • Tilby lokal ungdom sommerjobb i kommunal regi