Program


Valgprogram for Rødt Evje og Hornnes 2019 - 2023

Oppvekst

Vi vil arbeide for:

 • å øke bemanning utover minstenorm
 • redusert makspris i barnehagen
 • gratis skolemat og frukt for alle elever i grunnskolen
 • styrke det spesialpedagogiske tilbudet i skolen
 • å øke lærertettheten i grunnskolen
 • innføre ordninger med leksefri skole
 • innføre prøveordninger for gratis SFO-tilbud, fortrinnsvis for 1. og 2. ­k­lassinger
 • styrke aktivitetstilbudet på SFO
 • at fremtidige behov for barnehageplasser skal dekkes gjennom bygging av kommunale barnehager
 • en mobbefri oppvekst

Velferd

Vi vil arbeide for:

 • bekjempe barnefattigdom
 • å heve sosialstønaden til SIFO-nivå
 • at barnetrygden skal holdes utenfor ved beregning av sosialstønad
 • å si nei til alle forsøk på konkurranseutsetting og privatisering av velferds­tjenester
 • et fullverdig tilbud innen habilitering og rehabilitering
 • styrke ergoterapeuttilbudet i kommunen
 • å gi pensjonister forhandlingsretten tilbake
 • gi beboere på sykehjem muligheten til å bo med partner
 • tiltak som øker livskvaliteten hos eldre

Inkludering og rettferdighet

Vi vil arbeide for:

 • å ivareta skeives rettigheter og rosa kompetanse på skolene i ­kommunen
 • at kommunen tar imot flere flyktninger
 • tilby god språkopplæring og muligheter for arbeidspraksis
 • at husleien i kommunale boliger ikke skal være markedsbaserte
 • å stille krav om at det bygges rimelige kommunale boenheter ved nye større boligprosjekter i kommunen
 • å innføre eiendomsskatt med en tydelig sosial profil
 • å forhindre konsentrerte områder av kommunale boliger

Natur og miljø

Vi vil arbeide for:

 • å bevare naturlandskapet, herunder forhindre etablering vindmølle­parker i kommunen
 • at kommunen skal være aktiv pådriver for å verne gammel skog
 • ivareta gode betingelser for jakt, fiske og bærekraftig friluftsliv
 • at vern av matjord skal ha høy prioritet i all arealplanlegging
 • å redusere bruken av plast i kommunen
 • at fremtidige anskaffelser til den kommunale bilparken er miljøvennlige
 • at kommunen vektlegger miljø høyt i fremtidige byggeprosjekter

Nærings- og arbeidsliv

Vi vil arbeide for:

 • å utvikle kommunens naturpotensiale for næring og turisme
 • å legge bedre til rette for torvsalg for lokale bønder og håndverkere i sentrum
 • å styrke tilrettelegging for gründervirksomhet gjennom etablerings­stipender og mentorordninger
 • å utvikle og støtte prosjekter som gjør Evje og Hornnes til en enda mer attraktiv kommune å bo og feriere i
 • at arbeidstakere kan gjennomføre utdannings- og kompetanseheving
 • at kommunalt ansatte får tilbud om hele stillinger
 • at ved innleie av arbeidskraft skal bedrifter og eventuelle under­leverandører ha tariffavtaler
 • at kommunale stillinger skal ha ansatte med tilfredsstillende faglig ­kompetanse
 • å gi tilbud om sommerjobb til lokal ungdom
 • å gi arbeidstilbud til mennesker som har rus- eller andre helse­utfordringer
 • støtte initiativ for lokal omsetning av landbruksprodukter

Kultur og idrett

Vi vil arbeide for:

 • å styrke støtten til organisert og uorganiserte idretts- og aktivitetstilbud
 • at barn og ungdom kan delta gratis på idretts- og kulturtilbud, herunder Kulturskole og aktiviteter i regi av biblioteket
 • å støtte initiativ som kommer fra barn og unge for å skape et mer variert og inkluderende fritidstilbud
 • styrke Kulturskolens instrumenttilbud
 • å etablere moderne svømmehall i kommunen