Program


Her finner du programmene til Rødt Ullensaker og Rødt Nannestad.

Program Rødt Ullensaker 2019-23

Bekjemp Forskjells-Norge - styrk fellesskapet og solidariteten

Rødt gikk allerede i valgkampen 2013 til valg under parolen, Bekjemp Forskjells- Norge. Etter det har flere politiske partier fulgt oss.

Uavhengig av hvem som har sittet i regjering har forskjellene likevel fortsatt å øke, spesielt under Solberg-regjeringa. Rødt mener vi ikke klarer å avskaffe de store ulikhetene, sikre trygghet i arbeidslivet, styrke velferden eller løse miljøkrisa uten at vi stagger kapitalkreftene. Det gjelder internasjonalt, i Norge og det gjelder også lokalt, her i Ullensaker.

I Ullensaker utfordres vi gjennom den nasjonale politikken til regjeringspartiene, og EU-politikken gjennom EØS-avtalen, som tvinger en samfunnsutvikling på oss som forsterker forskjellene også i Ullensaker.

Det politiske flertallet i Ullensaker kommunestyre spiller på lag med aktører som gjennom privatisering og markedsstyring undergraver arbeidstakernes rettigheter, svekker lokaldemokratiet og forringer folks sosiale sikkerhetsnett.

De samme politikerne truer med å ødelegge miljøet vi alle er avhengige av.

Gigantonomi-planene som vil ha enda en rullebane på Oslo Lufthavn er en følge av denne samfunnsutviklinga, og er en ekstra stor utfordring for oss bor i Ullensaker.

Rødt Ullensaker vil i 2019-23 prioritere følgende saker:

Sterkere lokaldemokrati

Rødt vil ha mindre markedstvang og større nærhet mellom befolkninga og de folkevalgte før beslutninger tas.

I en «presskommune» som Ullensaker innebærer dette en sterk offentlig styring av økonomien, som hindrer at utbyggere og sterke kapitalinteresser å dikterer utviklinga. Innbyggernes og miljøets behov må komme i første rekke.

Når flere oppgaver overføres til kommunene krever dette økte ressurser. Rødt ville i sitt budsjettforslag 2019 plusse på 52 millioner. Næringsdrivende som nyter godt av kommunens infrastruktur bør også bidra, og Rødt støtter innføring av eiendomsskatt på næringsbygg.

Rødt vil også ha eiendomsskatt på boliger i ti millioners klassen som presser boligprisene opp, men vil ha høyt bunnfradrag og lave satser, slik at boliger for folk flest ikke rammes.

Forsvar velferdsstaten- mot markedsstyring og privatisering

Rødt går mot privatisering av offentlige tjenester, at velferdsprofittører skal trekke penger ut av kommunekassa. Vi må gjennom den videre utbyggingen av barnehager sørge for at disse driftes offentlig, slik at andelen kommunale barnehager kommer opp på minst 50% i denne perioden. Vi går også imot forsøkene på å privatisere deler av helsesektoren.

Nei til 3.rullebane på Gardermoen

Et vedtak om en ny rullebane på OSL vil svekke våre muligheter til å skape det Ullensaker vi ønsker. Solbergs flertallsregjering trekker nå ut avgjørelsen for å utmatte motstanden i lokalsamfunnene og fortsette forberedelsene i fred og ro.

Rødt, både sentralt og lokalt, vil forsterke innsatsen for å få Stortinget til snarest å sette foten ned for denne utbygginga. En utbygging som i tillegg til å ramme lokalsamfunnet, også er ødeleggende for vår nasjonale miljøpolitikk.

Et grønt Ullensaker

Rødt vil ha et grønt Ullensaker, derfor er den viktigste miljøpolitiske saken å stanse 3. rullebane på Gardermoen.

Rødt vil arbeide for at lokaltogtilbudet blir bedre ved at «Dal-toget» kjører videre til Eidsvoll/Minnesund og at Eidsvolltoget igjen stopper på Kløfta.

Vi trenger bybuss, sykkelhotell og bedre utbygd sykkelveinett i Ullensaker.

Storgata må bli gågate.

Rødt vil verne dyrka mark og friluftsområder og stoppe torvuttaket fra Jødalsmosan.

Rødt vil at kommunen skal ha fokus på reduserte utslipp, fornybar energi og stille miljøkrav til nybygg.

Forsvar arbeidslivets rettigheter – mot sosial dumping og løsarbeidersamfunnet

Rødt støtter fagbevegelsen i arbeidet for arbeidsfolks rettigheter. Ullensaker kommune må være en arbeidsgiver som sikrer faglige rettigheter og et anstendig arbeidsliv.

Rødt vil styrke retten til heltid og faste ansettelser, og støtte fagbevegelsens arbeid mot at EØS-avtalens får undergrave norsk lov- og avtaleverk gjennom sosial dumping.

Sosial boligbygging

Ullensaker er et pressområde med høye boligpriser både ved kjøp og leie. Kommunen har utleieboliger for vanskeligstilte, vi mener det er behov for flere kommunale boliger og et mer variert boligtilbud.

Rødt ønsker ungdomsboliger etter borettslagsmodellen, det vil lette inngangen på boligmarkedet.

Barn og ungdom

Rødt vil at kommunen gjennom forebyggende og tverrfaglig samarbeid, skal gi og et helhetlig tilbud til barn og unge. Helsesøstertjenesten og psykisk helsetjeneste for barn og unge må styrkes, ikke legges ned. PPT skal ikke skal ha ventelister.

Rødt vil at skoler og barnehager skal drives i offentlig regi, det bidrar til inkludering og fellesskap. Vi vil ha økt lærertetthet i skolene.

Et inkluderende Ullensaker.

Ullensaker skal være et godt sted å bo for alle.

Rødt ønsker tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole for alle som flytter hit. Aktiviteter og foreningsliv for minoritetene må stimuleres og gis realistiske rammevilkår.

Ullensaker må ta imot flere kvoteflyktninger, det vil tilføre kommunen nye ressurser og berike kulturlivet.

Program Rødt Nannestad 2019 – 2023

Bekjemp Forskjells Norge - Styrk fellesskapet og solidariteten.

De fleste partier har tatt til seg parolen Rødt reiste i valgkampen 2013 om å bekjempe Forskjells-Norge. Men uavhengig av hvem som har sittet i regjering har forskjellene økt de siste tiårene. Uten å stagge kapitalkreftene får vi ikke avskaffet de store ulikhetene, sikret trygghet i arbeidslivet, styrket velferden eller løst miljøkrisa. Dette gjelder for Norge og i den verden vi er en del av, det gjelder også lokalt her i Nannestad.

I Nannestad utfordres vi gjennom at nasjonale politiske aktører og kapitalkreftene bak Oslo Lufthavn prøver å tvinge på oss en samfunnsutvikling som vil forsterke Forskjells-Nannestad og miljøkrisa, og ved at de politiske partiene som har flertallet følger opp Forskjells politikken som fremmes gjennom privatisering og markedsstyring, angrep på arbeidstakernes rettigheter og lokaldemokratiet og forringe det sosiale sikkerhetsnettet.

Rødt Nannestad vil i 2019-2023 prioritere følgende saker:

Nei til 3.rullebane på Gardermoen.

Dette er vi sterkt imot da det vil ødelegge nærmiljøet, boligstrøk og miljøet.

Vi mener at vi heller må utnytte maksimalt det vi har i dag og ikke utvide mer.

Naturens tålegrenser skal sette rammene, ikke profitt. Vi må se på potensialet til allerede eksisterende flyplasser som Rygge Lufthavn.

Sterkere lokalt demokrati.

Rødt er for et sterkt lokaldemokrati. Det innebærer at innbyggerne får reell mulighet til å delta i avgjørelser som gjelder hverdagen og livsvilkårene deres.

Vi ønsker likeverdige tjenestetilbud over hele landet. Staten skal fullfinansiere oppgaver som overføres til kommunene. Viktige offentlige tjenester bør løses nærmest mulig befolkningen de er til for.

Vi vil forsvare velferdsstaten mot markedsstyring og privatisering.

Vi ønsker ikke bruk av private aktører i helse sektoren eller i barnevernet

Vi vil forsvare arbeidslivets rettigheter- mot sosial dumping og løsarbeidersamfunnet.

Vi vil styrke fagforeningene og Arbeidstilsynet.

Vi ønsker å forby bemanningsbyråer.

Vi ønsker et grønt Nannestad med fokus på bevaring av utmark og skogvern.

Vi ønsker fokus på miljø ved igangsetting av nye byggeprosjekter.

Sosial boligbygging.

Vi må sikre vanlige folk boliger til levelige priser. Husbanken må få en større og mer aktiv rolle. Kommunens engasjement må også være større, også når det gjelder vedlikehold og fornyelse av boliger. Vi må ha flere boliger til ungdom og familier i etableringsfasen.

Barn og ungdom.

Vi ønsker økt barnetrygd og mener det er et godt tiltak for å hindre at barn og unge vokser opp i fattigdom. Barnetrygden bør til en viss grad følge den generelle prisstigningen. Barnetrygden har ikke økt de siste tiårene. Vi vil styrke barnevernet lokalt og unngå bruk av private velferdsprofitører.

Vi må ta ungdom på alvor og satse på ungdomstiltak og fritidsklubber. Vi vil også sikre bedre øvingslokaler og utstyr til frivillighet og hverdagskultur.

Vi ønsker at ingen skal stå uten lærlingeplass, men være garantert dette i kommunen.

Et inkluderende Nannestad.

Nannestad skal være for alle, alle skal ha muligheten til å bli hørt og få dekket sine særskilte behov. Vi ønsker tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole. Det skal tilrettelegges for at barn og ungdom får delta i fellesskapet på så lik linje som mulig.

Rus og psykiatri må også styrkes.