LHBT+

Rødt ønsker at alle mennesker skal kunne leve frie liv. Det fordrer at vi utvider samfunnets normer for kjønn og seksualitet.

Foto: Erik F. Brandsborg/CC.

LHBTI+ står for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Ingen mennesker skal risikere diskriminering, trakassering eller vold for å bryte med samfunnets normer for kjønn og seksualitet. Til tross for framgangen i kampen for rettigheter, er det fremdeles fordommer mot personer som ikke følger tradisjonelle kjønnsrollemønstre. For mange fører dette til at de velger å skjule sitt kjønn eller sin seksualitet, i frykt for å bli utstøtt. Dette er et stort helseproblem. Skole og arbeidsliv er viktige arenaer for å spre informasjon og kunnskap, slik at alle kan leve trygt og åpent, uavhengig av seksualitet og kjønnsuttrykk.

Mange flyktninger kommer fra land der synet på kjønns- og seksualitetsmangfold er annerledes enn i Norge. I flere av landene er homoseksuell aktivitet fortsatt straffbart. Svært mange som søker asyl på grunnlag av seksuell orientering eller kjønnsidentitet får sin søknad avvist.

Rødt jobber for:

At kjønnsidentitet skal kunne velges

 • Ha en tredje kjønnskategori hvor alle kan angi sitt eget kjønn. For å få til dette i praksis må vi motarbeide det kjønnede og binære personnummersystemet vi har i dag, og gjøre det vesentlig enklere å bytte juridisk kjønn.
 • Styrke behandlingstilbudet for transpersoner.
 • Jobbe mot Rikshospitalets monopol på behandling av kjønnsinkongruens, med mål om et desentralisert behandlingstilbud.
 • At det opprettes en klageinstans for alle som får avslag på søknad om kjønnsbekreftende behandling.

Å forsvare lovverk som gir like rettigheter uavhengig av seksuell orientering

 • Rødt er for den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, rett til assistert befruktning, adopsjon og medmorskap.
 • Avdekke og avskaffe diskriminering av transpersoner, homofile, lesbiske og bifile i yrkeslivet, og på alle andre arenaer i samfunnet.
 • Forby seksuell reorientering, også omtalt som homoterapi eller konverteringsterapi, som går ut på å forsøke å endre en persons seksuelle legning fra homofil eller bifil. Videre å arbeide for å gjøre et slikt forbud internasjonalt.

Offentlig finansiert informasjon om seksuell orientering og kjønnsuttrykk

 • Opprette rådgivningstjenester for spørsmål om seksuell orientering og kjønnsuttrykk i kommunene, og at disse kan gi informasjon i skolen og i arbeidslivet.
 • Gi støtte til produksjon av litteratur, film og andre kulturuttrykk som synliggjør og bidrar til alminneliggjøring av skeive personer og familiekonstellasjoner.
 • Gi elever og barnehagebarn innsikt i mangfoldet av ulike kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer.

Å sikre LHBT+-organisasjoner gode rammevilkår

 • Styrke Rosa kompetanses arbeid med skolering av ansatte og studenter i helsevesenet, barnevernet, skolen, barnehagene, politiet og på asylmottak og sørge for at det gjøres systematisk og landsdekkende.
 • Styrke bevilgningene til LHBTI+-arbeid gjennom organisasjonene på feltet, «LHBTI+-potten», i framtidige forslag til statsbudsjett. Potten skal også inkludere organisasjoner som jobber med minoriteter, som bl.a. Salam.
 • Sikre bevilgninger til Skeivt Arkiv i Bergen over statsbudsjettet.

Skeive flyktninger

 • Høynet kompetanse om seksualitet og kjønnsidentitet hos UDI og UNE ved intervju av flyktninger som søker på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet.
 • Krav om kompetanse om seksuell orientering og kjønnsidentitet ved alle statlige asylmottak.
 • At LHBTI+ blir en del av introduksjonsprogrammene for nyankomne flyktninger.
 • Sikre at transpersoner har tilgang til behandling (hormoner, etc.) mens de venter på svar på om de har fått innvilget asyl eller ikke

Fra Rødts Arbeidsprogram 2021-2025.