LHBT+

Rødt ønsker at alle mennesker fritt skal kunne leve ut sitt kjønnsuttrykk og sin seksuelle orientering. Frie liv for alle fordrer at vi utvider samfunnets normer for kjønn og seksualitet.

Foto: Erik F. Brandsborg/CC.

LHBT+ står for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Ingen mennesker skal risikere diskriminering, trakassering eller vold for å bryte med samfunnets normer for kjønn og seksualitet. Til tross for framgangen i kampen for rettigheter, er det fremdeles fordommer mot personer som ikke følger tradisjonelle kjønnsrollemønstre. For mange fører dette til at de velger å skjule sitt kjønn, sin seksualitet eller legning, i frykt for å bli utstøtt. Dette er et stort helseproblem. Skole og arbeidsliv er viktige arenaer for å spre informasjon og kunnskap, slik at alle kan leve trygt og åpent, uavhengig av seksualitet og kjønnsuttrykk.

Mange flyktninger kommer fra land der synet på kjønns- og seksualitetsmangfold er annerledes enn i Norge. I flere av landene er homoseksuell aktivitet fortsatt straffbart. Svært mange som søker asyl på grunnlag av seksuell orientering eller kjønnsidentitet får sin søknad avvist.

Rødt jobber for:

At kjønnsidentitet skal kunne velges

a. Innføre et tredje juridisk kjønn, ved siden av kvinne og mann, og at kjønn som kategori bare skal inkluderes der det er nødvendig.

b. Styrke behandlingstilbudet for transpersoner.

Å forsvare lovverk som gir like rettigheter uavhengig av seksuell orientering

a. Rødt er for den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, rett til assistert befruktning, adopsjon og medmorskap.

b. Avdekke og avskaffe diskriminering av transpersoner, homofile, lesbiske og bifile i yrkeslivet, og på alle andre arenaer i samfunnet.

Offentlig finansiert informasjon om seksuell orientering og kjønnsuttrykk

a. Opprette rådgivningstjenester for spørsmål om seksuell orientering og kjønnsuttrykk i kommunene, og at disse kan gi informasjon i skolen og i arbeidslivet.

b. Gi støtte til produksjon av litteratur, film og andre kulturuttrykk som synliggjør og bidrar til alminneliggjøring av skeive personer og familiekonstellasjoner.

c. Gi elever og barnehagebarn innsikt i mangfoldet av ulike kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer.

Å sikre LHBT+-organisasjoner gode rammevilkår

a. Øremerking av statlige midler til Helseutvalget, HivNorge og videreføring av prosjektet Rosa kompetanse.

Skeive flyktninger

a. Høynet kompetanse om seksualitet og kjønnsidentitet hos UDI og UNE ved intervju av flyktninger som søker på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet.

b. Krav om kompetanse om seksuell orientering og kjønnsidentitet ved alle statlige asylmottak.

c. At lhbt+ blir en del av introduksjonsprogrammene for nyankomne flyktninger.

Fra Rødts Arbeidsprogram 2017-2021.