LHBT+

Rødt ønsker at alle mennesker fritt skal kunne leve ut sitt kjønnsuttrykk og sin seksuelle orientering. Frie liv for alle fordrer at vi utvider samfunnets normer for kjønn og seksualitet.

Foto: Erik F. Brandsborg/CC.

LHBTI+ står for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Ingen mennesker skal risikere diskriminering, trakassering eller vold for å bryte med samfunnets normer for kjønn og seksualitet. Til tross for framgangen i kampen for rettigheter, er det fremdeles fordommer mot personer som ikke følger tradisjonelle kjønnsrollemønstre. For mange fører dette til at de velger å skjule sitt kjønn, sin seksualitet eller legning, i frykt for å bli utstøtt. Dette er et stort helseproblem. Skole og arbeidsliv er viktige arenaer for å spre informasjon og kunnskap, slik at alle kan leve trygt og åpent, uavhengig av seksualitet og kjønnsuttrykk.

Mange flyktninger kommer fra land der synet på kjønns- og seksualitetsmangfold er annerledes enn i Norge. I flere av landene er homoseksuell aktivitet fortsatt straffbart. Svært mange som søker asyl på grunnlag av seksuell orientering eller kjønnsidentitet får sin søknad avvist.

Rødt jobber for:

At kjønnsidentitet skal kunne velges

 • Ha en tredje kjønnskategori hvor alle kan angi sitt eget kjønn. For å få til dette i praksis må vi motarbeide det kjønnede og binære personnummersystemet vi har i dag, og gjøre det vesentlig enklere å bytte juridisk kjønn.
 • Styrke behandlingstilbudet for transpersoner.
 • Jobbe mot Rikshospitalets monopol på behandling av kjønnsinkongruens, med mål om et desentralisert behandlingstilbud.
 • At det opprettes en klageinstans for alle som får avslag på søknad om kjønnsbekreftende behandling.

Å forsvare lovverk som gir like rettigheter uavhengig av seksuell orientering

 • Rødt er for den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, rett til assistert befruktning, adopsjon og medmorskap.
 • Avdekke og avskaffe diskriminering av transpersoner, homofile, lesbiske og bifile i yrkeslivet, og på alle andre arenaer i samfunnet.
 • Forby seksuell reorientering, også omtalt som homoterapi eller konverteringsterapi, som går ut på å forsøke å endre en persons seksuelle legning fra homofil eller bifil. Videre å arbeide for å gjøre et slikt forbud internasjonalt.

Offentlig finansiert informasjon om seksuell orientering og kjønnsuttrykk

 • Opprette rådgivningstjenester for spørsmål om seksuell orientering og kjønnsuttrykk i kommunene, og at disse kan gi informasjon i skolen og i arbeidslivet.
 • Gi støtte til produksjon av litteratur, film og andre kulturuttrykk som synliggjør og bidrar til alminneliggjøring av skeive personer og familiekonstellasjoner.
 • Gi elever og barnehagebarn innsikt i mangfoldet av ulike kjønnsidentiteter og seksuelle orienteringer.

Å sikre LHBT+-organisasjoner gode rammevilkår

 • Styrke Rosa kompetanses arbeid med skolering av ansatte og studenter i helsevesenet, barnevernet, skolen, barnehagene, politiet og på asylmottak og sørge for at det gjøres systematisk og landsdekkende.
 • Styrke bevilgningene til LHBTI+-arbeid gjennom organisasjonene på feltet, «LHBTI+-potten», i framtidige forslag til statsbudsjett. Potten skal også inkludere organisasjoner som jobber med minoriteter, som bl.a. Salam.
 • Sikre bevilgninger til Skeivt Arkiv i Bergen over statsbudsjettet.

Skeive flyktninger

 • Høynet kompetanse om seksualitet og kjønnsidentitet hos UDI og UNE ved intervju av flyktninger som søker på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet.
 • Krav om kompetanse om seksuell orientering og kjønnsidentitet ved alle statlige asylmottak.
 • At LHBTI+ blir en del av introduksjonsprogrammene for nyankomne flyktninger.
 • Sikre at transpersoner har tilgang til behandling (hormoner, etc.) mens de venter på svar på om de har fått innvilget asyl eller ikke

Fra Rødts Arbeidsprogram 2021-2025.