Program


Valgprogram for Rødt Hå 2019 - 2023

Fordi fellesskap fungerer

Et varmere samfunn

Det viktigste i enhver kommune er menneskene som bor der. Rødt ønsker at kommunen skal ha tilbud til befolkningen sin, fra livets begynnelse til livets slutt.

I dagens samfunn vil de fleste av oss i løpet av livet ha behov for å benytte en rekke kommunale tjenester som barnehage, skole, sfo, helsetjenester og eldreomsorg. Noen av oss har også behov for mer omfattende hjelpetiltak, midlertidig eller livet ut. Et eksempel er den økende andelen mennesker som sliter psykisk i så stor grad at det blir vanskelig å fungere i skole eller arbeid. Det er derfor svært viktig at de kommunale tjenestene bygger på kvalitet og kompetanse og at de oppleves tilfredsstillende for kommunens innbyggere. Uansett hvor du er i livet og hvordan du har det, skal det være et tilbud der som kan hjelpe deg når du trenger det.

Rødt vil legge til rette for at kommunens tjenester har mennesket i fokus. Vi ønsker oss et varmere samfunn hvor man legger større vekt på de menneskelige verdiene enn på jakten etter profitt og effektivitet. Vi ønsker at alle mennesker skal kjenne seg verdifulle og gis anledning til å bidra i samfunnet. Brukermedvirkning er derfor et viktig prinsipp for all politikk i Hå kommune:

Skal man forme skolen må elevene og foreldrene sammen med lærerne og administrasjonen få lov til å påvirke. For skolen på Ogna kan ha andre behov enn skolen på Høyland. Eldre mennesker må inviteres til å forme eldreomsorgen, mennesker med ruserfaring må tas med for å utvikle rusomsorgen. Hvordan skal man f.eks ta avgjørelser som gjelder matjord og matproduksjon uten å invitere bøndene?

Hå er en kommune med stort naturmangfold. Hav, strender, heier, fjell, skog, elver og myrer innbyr til fantastiske naturopplevelser og rekreasjonsmuligheter. I tillegg har kommunen noe av Norges beste landbruksjord. Forvaltningen av disse ressursene et svært viktig anliggende for Rødt i Hå.

Vi må være åpne for å finne de beste løsningene sammen, fordi felleskap fungerer best!

Barnehagen

 • Skal være finansiert av kommune, fylkeskommune eller stat. Vi ønsker ikke private aktører som driver forretning på barnehage og tar ut store summer i profitt.
 • Legge til rette for kompetanseheving av ansatte i form av utdanning og videreutdanning.
 • Mest mulig hele stillinger og minimere bruk av bemanningsbyråer
 • Styrke samarbeidet med lokale bønder, organisasjoner og foreninger, slik at barna får mulighet til å bli bedre kjent med Hå og får forståelse av hvor maten kommer fra på land og til havs. Og få mulighet til å oppleve aktiviteter som er aktuelle for aldersgruppene gjennom dette samarbeidet.
 • Legge til rette for åpne barnehager.

Skolen

 • Servering av frokost og et varmt måltid til elevene hver dag. Mat fra lokale produsenter i Hå!
 • Mobilfri skole – spesielt i undervisningstimene.
 • Leksefri skole
 • Styrke samarbeid med idrettslag og andre aktivitetstilbud for å introdusere flest mulig for tilbud som elever kan nytte seg av.
 • Bruke kommunens naturressurser aktivt i undervisningen utenfor klasserommet.
 • Tilby videreutdannelse, kurs og foredrag for ansatte så vel som for elever.
 • Jobbe for et inkluderende og mobbefritt opplæringsmiljø.
 • Ha gode rutiner på å fange opp elever som «faller ut» på et tidlig tidspunkt og legge til rette for bedre tilpasset undervisning.
 • Ta mobbeproblemet på alvor og øke kompetansenivået i alle ledd.

Landbruk

 • Legge til rette for at det skal være mulig å drive små og mellomstore gårdsbruk.
 • Landbruket i Hå står i særklasse og bidrar til arbeidsplasser og selvforsyning. Vi må derfor verne om landbruksjorda.
 • Landbruksareal skal ikke brukes til boligtomter.
 • Legge til rette for at kommunale institusjoner får mat produsert i Hå kommune.
 • Legge til rette for å videreutvikle landbruket mer tilpasset dagens situasjon både for bonden, klimaet og miljøet.
 • Legge til rette for prøveprosjekter med andre typer jordbruk enn de som eksisterer i dag.
 • Begrense utenlandske lavkost produkter, samt få en regulering eller merking som er reell. 10% norsk okse i kjøttdeig SKAL ikke merkes NORSK.
 • Prosjekt for egen merkevarebygging for produkter fra landbruket i Hå. Kvalitet skal også ha tanke for miljø og klima.

Arbeid i kommunal regi

Når kommunen utlyser anbud skal lokale virksomheter med tariffavtale og ordnede forhold prioriteres. Dette skal også gjelde underleverandører. I de tilfeller det er aktuelt skal også virksomheter som tilbyr lærlingplasser prioriteres. Kommunen vil med dette bidra å styrke seriøse aktører i arbeidslivet samtidig som man bekjemper sosial dumping.

Samferdsel

 • Jobbe for å få på plass dobbeltspor mellom Sandnes og Egersund.
 • Øke antall avganger for stasjonene sør for Nærbø.
 • Legge til rette for bedre og økt kollektiv transport.
 • Trygge skoleveiene.
 • Legge til rette for et kommunalt styrt transporttilbud som kan frakte befolkningen fra togstasjonene til ut i bydelene.

Miljø

 • NEI til vindturbiner på land! Industriområdene for landbasert vindkraft fører til enorme ødeleggende og irreversible inngrep i naturen. Vindturbiner dreper insekter og fugler i hopetall, de oppleves av mange som en visuell forurensing, og de innebærer støyplager og iskast.
 • Vern av naturen blir stadig viktigere ettersom utbygging, industrialisering og økonomisk utnytting av naturen brer om seg. Vern av myrer, gammelskog, fjell- og hei områder, fugle- og dyreliv, strender og kystlinje må prioriteres. Vi må ha rekreasjonsområder i uberørt natur og tilrettelagte turstier i andre områder. Naturen rundt oss er livsviktig for oss og kommende generasjoner.
 • Finne gunstige løsninger for avfallshåndtering, spesielt for bøndene og små og store bedrifter
 • Miljøkriminalitet, som ulovlige utslipp og forsøpling fra industri og næring, bør kunne føre til sanksjoner fra kommunen
 • Tiltak langs rekreasjonsområdene og turstiene ved å plassere ut søppelspann.
 • Holdningskampanjer rettet mot barnehage, skole og familier.
 • Arrangere «grønne dager» i lokalsamfunnet der beboerne selv får muligheten til å bidra, f.eks. med byttemarked og gjenbruk.

Ungdom og fritid

 • Ungdommene i kommunen må betraktes som en ressurs og selv få være med og skape fritidstilbud som appellerer til flest mulig unge.
 • Det må finnes lokaler i hvert tettsted som disponeres for ungdom. Slik kan man fange flere som i dag står uten tilbud og man møter flere ungdommer på hjemstedene deres.
 • Samarbeide med frivillige og andre organisasjoner for å gi et bredere tilbud til ungdommen.
 • Promotere idretten og andre aktiviteter ved å arrangere tema-dager for ungdom eller egen ungdomsfestival.
 • Spre opplysninger om sosiale tilbud for de som i perioder trenger litt ekstra støtte, for eksempel i perioder med sykdom, arbeidsledighet og ferie.

Helse og omsorg

 • Beholde barnetrygden for de som mottar sosialhjelp.
 • Benytte erfaringskonsulenter og brukerstyrt medvirkning i planlegging og omlegging av tjenester.
 • Tilby videreutdannelse, kurs og veiledning for å øke kompetansen hos ansatte
 • Søke enklere løsninger i kontakt med NAV.
 • Skape en erfaringsbase med mennesker i kommunen som i en eller annen grad har hatt erfaring som bruker eller pårørende i tjenestene (erfaringskonsulenter) og etablere selvhjelpsgrupper.
 • Tilby en verdig tjeneste styrt etter brukers behov og ikke etter tidsbesparende kalkulasjoner.
 • Fremme og belønne aktiviteter som gjør det mulig for brukere å være mer aktive.
 • Sosiale behov, frisk luft og bevegelse er hovedbegrep i helsefremmende arbeid i tillegg til frisk, sunn og lokal mat.
 • Styrke helsetilbudet til barn og unge ved å ha helsepersonell i skolene.
 • Bekjempe barnefattigdom og legge til rette for støtteordninger som gir mulighet til delta på aktiviteter og idrett.
 • Øke antall helsearbeidere i helsesektoren.

Sentrumsplaner

 • Se på mulighetene for å skape en møteplass i de største sentra. Grøntområder, parker, lekeparker og treningsparker.
 • Legge til rette for mindre bilbruk og mer kollektivtransport.
 • Forhindre at kapitalkrefter og deres interesser skal gå på bekostning av beboerne (ikke nye store private bygg i sentra).
 • Pusse opp bygg som i dag ikke er i bruk etter beboernes behov i stedet for å bygge nye.
 • Billig leie til gründere og ungdom som vil utvikle ide\konsept i lokal regi.

Næringsliv og turisme

 • Se på utviklingsmulighetene i de allerede etablerte næringsområdene.
 • Legge til rette for å skape nye arbeidsplasser gjennom gunstige avtaler med næringslivet
 • Bruke eksisterende kompetanse innen teknologi, kraft og olje til en omstilling til grønn industri for fremtiden.
 • Utrede muligheter og konsekvenser for bølgekraft, havvind og solenergi som energiforsyning til prosjekter i Hå.
 • Satse på områdene langs kysten for å skape bærekraftig og miljøvennlig turisme.
 • Se på mulighetene i Sirevåg til igjen å bli en fiskehavn (mulighet for direktesalg fra fiskebåt, rekebåt)

Generelt

 • Vi er imot velferdsprofittører
 • Vi er FOR profittfri velferd i kommunen
 • Vi er imot kommunesammenslåing
 • Vi er FOR lavere lønn til politikere og ordførere
 • Vi er imot bompenger
 • Vi er FOR gratis kollektivtransport for barn
 • Vi er imot eiendomsskatt i Hå
 • Vi er FOR styrking i offentlig sektor i form av penger og arbeidsplasser
 • Vi er imot nærpolitireformen. Vi vil ha mer politi med tilhørighet og forståelse for befolkningen tilstede i hverdagen. Aktivt deltagende i forebygging, idrett og aktiviteter blant ungdommen
 • Vi er FOR 6 timers dag
 • Vi ønsker å si opp EØS-avtalen og ta landet vårt tilbake
For Rødt er kampen mot Forskjells-Norge det aller viktigste