Tøyenrådet er opprettet for å være lokalbefolkningens talerør og må respekteres!

Rødt kritiserer partiene SV, MDG, Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og Venstre, for igjen å ignorere innstillinger fra Tøyenrådet som representerer lokalbefolkningen.

Tøyenrådets mandat er:

Tøyenrådets oppgave er å gi områdeløft Tøyen gode vurderinger, råd og innstillinger som bidrar til måloppnåelse innen Områdeløft Tøyens strategier; 1) å trygge bo- og oppvekstmiljøet 2) styrke og skape møteplasser 3) tilrettelegge for helse, aktivitet og deltakelse.

Tøyenrådet skal bl.a. bidra til:

  • At utviklingen av områdeløftets strategiske innsatser blir gjennomført med en bred sammensetning og medvirkning av aktører og beboere på Tøyen
  • At områdeløftets aktiviteter og prosjekter avspeiler områdets ønsker og behov mest mulig
  • At gode initiativer og ideer fra aktører og beboere på Tøyen løftes opp og frem
  • At bydelsutvalget skal få gode råd vedrørende områdeløft Tøyen

Tøyenrådets oppgaver er bl.a.:

  • Tøyenrådet skal høres og gi en innstilling før alle viktige beslutninger innen områdeløft Tøyen vedtas av Bydelsutvalget
  • Tøyenrådet kan selv ta opp saker som de ønsker at bydelen skal behandle i Bydelsutvalget
  • Tøyenrådet skal gi råd om prosjekter i områdeløft Tøyen og vurder i hvilken grad prosjektene har fungert etter vedtatte planer

Flere ganger har Tøyenrådet gitt enstemmige innspill som Bydelsutvalget etterpå har nedstemt.

To eksempler:

1) Saken om bygging på Hagegata. Tøyenrådet behandlet "Planforslag for Hagegata 27" på sitt møte 2. november 2016 og innstilte enstemmig til Bydelsutvalget i Gamle Oslo om å fatte følgende vedtak: ”BU går sterkt imot bygging av boligblokk på tomten Hagegata 27. Bystyret bør i stedet vurdere et oppkjøp av denne tomta for å utnytte den til et mer nærmiljøvennlig formål, f.eks. et nabolagstun.” I Bydelsutvalget den 17. november 2016 gjentok Rødt Tøyenrådets forslag. Det fikk bare støtte fra Rødt og en uavhengig representant, som nå er medlem av Rødt. 

2) Det samme gjentok seg nå nylig i forbindelse med behandlingen av tilskuddsmidler til aktiviteter, sosiale møteplasser og prosjekter innenfor  områdeløft Tøyen høst 2017. Tøyenrådet forslo enstemmig den 4.10.17 noen endringer i forhold til Bydelsdirektørens/Områdeløftets programledelses forslag. Tøyenrådet var ikke formelt vedtaksdyktig da de manglet en person, men gav tydelig uttrykk for sin mening. I Bydelsutvalget foreslo Rødt at en skal bygge på innstillingen fra Tøyenrådet, som jo skal representere beboerne. Dette ble nedstemt mot Rødts stemmer.

Rødt kritiserer partiene SV, MDG, Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og Venstre, for igjen å ignorere innstillinger fra Tøyenrådet som representerer lokalbefolkningen.

1/11-2017 Per-Karsten Nordhaug, nestleder i Rødt Gamle Oslo        Olaf Svorstøl, gruppeleder for Rødt i Bydelsutvalget