Talerør for folk!

I disse valgkamptider er det på sin plass å minne om en sak fra bydelsutvalget i Gamle Oslo. Rødts rolle i parlamentariske forsamlinger er bl.a. å være en talerør for folk. Det vil vi også bli på stortinget.

Rødt støttet Tøyenrådet og har vært i mot ny boligblokk i Hagegata 27

I forbindelse med Områdeløft Tøyen flommer det over av fine ord om lokalt engasjement og viktigheten av innbyggerdeltakelse. I saken om bygging på Hagegata 27 viste det seg att dette bare ble tomme ord på et papir.

Tøyenrådet var enstemmig mot boligblokk

Tøyenrådet behandlet "Planforslag for Hagegata 27" på sitt møte 2. november og innstilte enstemmig til Bydelsutvalget i Gamle Oslo om å fatte følgende vedtak: BU går sterkt imot bygging av boligblokk på tomten Hagegata 27. Bystyret bør i stedet vurdere et oppkjøp av denne tomta for å utnytte den til et mer nærmiljøvennlig formål, f.eks. et nabolagstun.» *1

Rødt ble eneste parti som støttet Tøyenrådet i bydelsutvalget

Rødt Gamle Oslo støtter Tøyenrådet i denne saken! Vi fremmet likelydende forslag til vedtak i byutviklingskomiteen 9. november, men fikk ikke tilslutning fra andre partier. I Bydelsutvalget den 17. november gjentok Rødt Tøyenrådets forslag. Det fikk bare støtte fra Rødt og en uavhengig representant. *2

Vi er forundret over at de andre partiene ikke hører på Tøyenrådet. Særlig i lys av et tidligere vedtak i Bydelsutvalget (18/12/14) ved behandling av nabotomta som sier: "Bydelsutvalget ønsker at dagens utnyttelse av området mot Kolstadgata endres fra biltrafikkutnyttelse og parkeringsplass til uteområde med utvidet grøntområde og muligheter for fritids- og uteaktivitet for både mindre og større barn/ungdom.» Vi spør: Er det så fort gjort for de andre partiene å løpe fra tidligere vedtak?

Tøyenløft må være mer enn fine ord

I forbindelse med Områdeløft Tøyen flommer det over av fine ord om lokalt engasjement og viktigheten av innbyggerdeltakelse. I denne sammenhengen er visst dette bare tomme ord på et papir.

Rødt Gamle Oslo er i mot bygging av ny boligblokk på tomten. Vi ser saken i sammenheng med ny høyblokk på naboeiendommen, og mener at dette har negativ effekt på området. Bebyggelsen vil gjøre Kolstadgata og området rundt Tøyen skole mørkere, trangere og tettere enn det allerede er. I nabobygget ligger en barnehage som vil få mindre sol og utsyn ved en massiv utbygging.

Dette er et allerede i overkant tett bebygd område, hvor nærmiljøet lenge har jobbet hardt for å skape stabilitet, trygghet og flere møteplasser for de som allerede bor her. Og stedsanalysen for Områdeløftet påpekte behov for flere trygge, lyse og åpne plasser der de mange barna som bor og vokser opp her kan få leke og utfolde seg.

Dagens parkeringsplass er ikke en god utnyttelse av tomten. Det allerede vedtatte bygget i Hagegata 25, vil skape enda mer behov for friareal, og denne plassen må derfor benyttes til noe annet enn et nytt fortettende boligbygg.

Tøyen skole har Oslos minste skolegård. Det trengs en større og mer åpen skolegård. Med planene med å åpne skolegården utover, vil både bygget som nå bygges og Hagegata 27 trolig skygge for den utvidede skolegården (eller i hvert fall gjøre den mørkere), gjøre hele Kolstadgata mørkere, forringe bomiljøet til de kommunale blokkene på andre siden, ødelegge for barnehagen pluss at løsningen for å komme seg fra Kolstadgata og inn på Tøyen torg blir en mer lukket gjennomgang. En annen tomteutnyttelse kunne også skapt bedre utnyttelse for en nabolags-møteplass.

I avtalen om «Områdeløft Tøyen» har Oslo kommune forpliktet seg til ulike initiativ for å bedre levekårene på Tøyen. Den foreslåtte utbyggingen vil i altfor stor grad fortette et fra før befolkningstett område. Selv om tomten i utgangspunktet inngår i et «oppgraderingsområde for boliger» hvor det skal planlegges for «en stor andel boliger», så kan ikke dette sette absolutte føringer for utnyttelse av hver enkelt eiendom. Dette området er allerede overbelastet angående støy fra trafikk og har store utfordringer rundt bomiljøet, og trenger flere åpne rom – ikke mer fortetting.

*1: Tøyenrådets behandlingen 2/11:

*2: Bydelsutvalgsmøtet 17/11: