Sosial boligpolitikk. Uttalelse fra årsmøtet i Rødt Gamle Oslo

"Byutvikling og boligpolitikk henger sterkt sammen med de miljømessige og sosiale utfordringene vår bydel står ovenfor. Vi må handle nå." Uttalelse vedtatt på årsmøte i Rødt Gamle Oslo 28. februar.

En sosial boligpolitikk

Fra 2000 til 2020 vil innbyggertallet i Bydel Gamle Oslo ha økt fra cirka 30 000 til omkring 60 000. Det tilsvarer en fordobling av innbyggere på kun 20 år. Dette er den største fortettingen i hele i landet. Samtidig med den formidable boligutbyggingen, har kvadratmeterprisen i Gamle Oslo økt fra 25 000 kroner til 75 000 kroner i løpet av de siste 15 årene.

I bydelsutvalget kommer det til stadig opp nye utbyggingsprosjekter, blokker, byer og omreguleringer som det forventes at vi skal vedta. Utbyggere, arkitekter og investorer deltar på de åpne halvtimene med flotte illustrasjoner og presentasjoner om hvorfor det er så viktig at vi vedtar akkurat dette prosjektet, og hvor stor positiv betydning det vil ha for nærområdet.

Dessverre er det klare flertallet av bydelsutvalgets medlemmer alltid på side med utbyggerne. De kutter noen etasjer i ny og ned, men å si nei til større utbygginger på utbyggernes premisser, er tydeligvis veldig vanskelig.

Private utbyggere tar seg til rette på de få gjenværende åpne plassene i området. En ny boligblokk er under oppføring i Hagegata 25. Her var prislappen på en av de få familieleilighetene 11,5 mill. En annen utbygger søker i disse dager bystyret om å få bygge enda en stor boligblokk på nabotomta, Hagegata 27, med den forringede bokvaliteten det vil medføre for naboene.

Rødt Gamle Oslo har støttet Tøyenrådet og Tøyenbeboere i disse utbyggingssakene og vil fortsette å følge opp sakene ut i fra beboernes behov.

Det samme gjelder utsalget av leiligheter i Hagegata 31. hvor vi støtter kravet om stopp av utsalget. Kommunale boliger må ikke konsentreres i Gamle Oslo, men fordeles i langt større grad i hele byen. Men mer kortsiktig  må det sikres at ingen av skal måtte kastes ut av sine hjem mens det arbeides for bedre sosiale boligløsninger. Beboere må behandles med respekt og forståelse. Områdeløft må ikke føre til at de økonomisk svakstilte presses ut mot sin vilje.

Eldre beboere må ikke presses ut av sine kommunale boliger for å løse et generelt boligpolitisk problem, slik vi har hatt eksempler på de siste årene. Både familier, unge og eldre trenger stabilitet i sitt bomiljø.

Bydel Gamle Oslo har vedtatt å bli en pilotbydel for gode boligsosiale løsninger. Rødt Gamle Oslo vil jobbe sammen med beboerne for å få dette til. Det hjelper ikke å uttrykke stor bekymring for en utviklingen med fortetting, økte boligpriser og gentrifisering, hvis man er med på løpet.

Oslo trenger mange flere boliger, men det gjør ikke Gamle Oslo. Gamle Oslo trenger nye typer boliger. Boliger som hindrer gentrifisering og gjør det mulig for alle våre innbyggere å bli boende i bydelen.

Gode boligområder er også avhengig av liv og trygghet i gatemiljøer og tilbud til både barn og voksne. For å skape et levende byliv trengs fritids-, idretts-, og aktivitetstilbud, utdanningsinstitusjoner og bedrifter slik at folk holder gatene i live også på dagtid. Det er også god miljøpolitikk å bygge bedrifter og boliger i gangavstand til hverandre.Boligutbyggingen må tilpasses og sikre rom for flere arbeidsplasser, gode utdannings- og skolemiljøer og aktivitetstilbud og møteplasser for unge, familier og eldre. Og privat fortetting må ikke svekke offentlig servicetilbud.

Byutviklingspolitikken i bydelen vår må bidra til å løse utfordringer som at 40 prosent dropper ut av videregående, og at arbeidsledigheten og avhengigheten av økonomisk sosialhjelp blant unge er blant de høyeste i landet.Bydelen må sette foten ned for nye markedsrettete boligprosjekter. Byutvikling og boligpolitikk henger sterkt sammen med de miljømessige og sosiale utfordringene vår bydel står ovenfor. Vi må handle nå