Om demokrati og bruk av Tøyen Torg

Tøyeninitiativet ba politikerne om å vente med å vedta noe om Tøyen torg før beboerne fikk muligheten til mer medvirkning. Derfor ba de politikerne om å vente med å vedta forslaget fra Bydelsdirektøren før befolkningen var blitt mer involvert. De ba om at forslaget måtte ut på grundigere høring. De ba om en reell medvirkningsprosess.

En skulle tro at ønsket om en demokratisk prosess ville få støtte blant alle partiene, men nei

Rødt foreslo i Bydelsutvalget den 21. juni at saken skulle utsettes slik at lokalbefolkningen ved bl.a. Tøyeninitiativet fikk være mer med på å diskutere hva en vil med Tøyen torg. Dette utsettelsesforslaget fikk ikke flertall, men ble bare støtte av Rødts 3 representanter, SVs representant og MDGs 2 representanter. Dvs. at AP og de borgerlige partiene stemte mot at innbyggerne skulle få større medbestemmelse. Les mer om bakgrunnen for utsettelsesforslaget her: https://rødt.no/gamle-oslo/toyen-torg-hva-slags-moteplass-og-for-hvem

Krav om fortsatt offentlig kontroll

Så foreslo SV, med støtte fra Rødt, at det skulle være noen klare forutsetninger i forbindelse med opprettelse av en «torgforening»:

- Frivillige lag og foreninger, samt lokale innbyggere, må være representert i torgforeningens styre, i tillegg til bydelen

- Bydelen selv skal stå for administrasjon og utleie av torget for å unngå privatisering og favorisering av kommersielle krefter

- Det må vurderes om også Kolstadgata bør inkluderes, slik at næringsdrivende i Kolstadgata også kan være med som ordinære medlemmer, ikke bare som assosierte

Forslaget gikk ut på at vedtekter og leieavtale skulle reforhandles i tråd med punktene over. Nytt utkast måtte sendes på høring til lag og foreninger i Tøyen-området, områdeløft-kontoret, og styringsgruppa for områdeløftet, og endelig utkast etter høring fremlegges til politisk behandling.

Dette fikk bare stemmene til Rødt og SV. Dvs at AP, MDG og de borgerlige stemte mot å øke innbyggernes deltakelse i prosessen rundt Tøyen torg.

Prosessen føyer seg inn i en rekke av tilfeller hvor politisk kjøttvekt overkjører lokaldemokrati

Rødt har tidligere vist til hva som skjedde ved utbyggingsplanen for Hagegata 27 (boligblokk skal fylle parkeringsplassen ved Kiwi) og behandlingen av tilskuddsmidlene innenfor områdeløft Tøyen høst 2017 – der et enstemmig Tøyenråd overhodet ikke ble lyttet til av de andre partiene i bydelsutvalget. Se denne omtalen: https://rødt.no/gamle-oslo/toyenradet-er-opprettet-for-a-vaere-lokalbefolkningens-taleror-og-ma-respekteres

Marit Fulland Danielsen (BU-representant), Kay Asbjørn Schjørlien (BU-representant), Ali Mirahmadi (BU-representant),  Olaf Svorstøl (gruppeleder), Nina Reim (Leder Rødt Gamle Oslo)