Ikke rør Vålerengaparken eller andre friområder!

Naboene på Vålerenga frykter rasering av både parken og skolegården, hvis Bane NOR bygger ut togsporene rett nedenfor Vålerenga skole. Rødt vil slåss for å ta vare på verneverdige hus og park og friområder. Vi protesterer samtidig mot jernbane- «løsninger» som forsterker barrierene i bydelen. Vi sier riv barrieren! Vi vil selvsagt ha bedre løsninger for kollektivtransport og tog. Men hvorfor skal igjen Oslo Øst lide, mens tunnelløsninger bare utvides vestover. Mens «løsningene» på østkanten uansett bare blir utvidelse av lappeteppe.

Rødt jobber for Gamlebytunnelen. Rødt mener det trengs en helhetlig løsning for jernbanen i Gamle Oslo, og at Brynsbakken bare er ett av mange lappeprosjekter som Bane Nor jobber frem for å øke frekvens minimalt, og samtidig spare penger. 60 prosent av klimagassutslippene i Oslo kommer fra veitrafikken, derfor trengs en gigantisk satsning på baneløsninger i og rundt Oslo. Rødt at man må se på løsninger for ny jernbanetunnel mellom Oslo S/Lodalen og Ensjø for Gjøvikbanen, og mellom Oslo S/Lodalen og Bryn for tog retning Lillestrøm. Dette må ses i sammenheng med arbeidet med å få på plass en ny sentrumstunnel for jernbanen.

Bane Nors planer for Brynsbakken vil bare forsterke en massiv mur som deler opp Gamle Oslo mellom Vålerenga og Kværnerbyen. Og inngripen i våre grøntarealer er helt uakseptabelt i en bydel som har opplevd norgeshistoriens største befolkningsvekst de siste 20 årene. Vi har fordoblet antall innbygger og har fortettet mer enn det som bør være lovlig. Rødt sier derfor klart ifra at vi er imot samtlige av Bane Nors planer for Brynsbakken. Gjennom Gamle Oslo skal jernbanen i fremtiden gå under bakken.

Derfor fremmet vi en rekke forslag, til behandling i Bydelsutvalget, som sammen med gode forslag fra SV, er innstilt å bli vedtatt. Befolkningen i Gamle Oslo må oppleve at lokalpolitikerne er på deres side i denne saken. Det er Rødt.

Forslag til Bydelsutvalget 20. juni som er innstilt av Byutviklingskomiteen.

1. Bydelsutvalget kan ikke akseptere at grøntareal eller friområder benyttes som relokaliseringstomter for den verneverdige bebyggelsen i Enebakkveien («Hylla»). Bydelsutvalget opplever at Bane Nor her setter to viktige hensyn opp imot hverandre som begge må ivaretas. Hvis bebyggelse må flyttes, så må det skje uten at grøntareal, parker eller friområder bygges ned. I særdeleshet gjelder dette Vålerengaparken og friarealene rundt skolen og kirken. Bydelsutvalget understreker at dette ikke er et «lite brukt» område, slik man kan lese i saksutredningen. Men også de andre nevnte grøntarealene (Svartdalsparken mm) må bevares. Bydelsutvalget understreker også at det ikke kan akseptere at grøntareal eller friområder benyttes som anleggsplass eller lignende.

2. Det foreslåtte erstatningsarealet til Vålerenga skole ved Etterstad kolonihage er betydelig mindre enn området det skal erstatte, i tillegg til at det ikke ligger i tilknytning til skolen. Bydelsutvalget anser overhodet ikke dette som alternativ. Endring av området ved Etterstad kolonihage fra "lagerområde" til park- og fri-område kan gjøres uavhengig av denne saken, men er ikke aktuelt som alternativ til omtalt reduksjon av andre park- og friområder.

3. Bydelsutvalget viser til sin uttalelse til planprogrammet for Brynsbakken, sak 113/2018, og etterlyser reell utredning av alternativer til den foreslåtte sporomleggingen , deriblant nullalternativet, en «Gamlebytunnel», og alternative traseer og endestasjonen for Gjøvikbanen inn mot sentrum. Bydelsutvalget mener dette bør utredes og vurderes skikkelig først, før utredning av flytting av bebyggelsen på «Hylla».

4. Bydelsutvalget viser til at Bane Nor ønsker at store deler av det som blir benyttet som skolegård av Vålerenga skole kan bli prosjektområde også med sjanse for å bli permanent redusert. Dette kan gjelde klatrestativer, basketballbane, fotball/skøytebane, den nye skolehagen, bakken mellom kirka og sykkelsti/gangvei og hele sykkelstien. Dette omfatter arealer som er en vesentlig del av skolegården og barns lekeområde i skoletiden, men også på fritiden. Bydelsutvalget kan ikke akseptere dette, og mener at det må finnes andre løsninger. Planarbeidet må også uansett legge opp til å unngå at store deler av park- fri-område og skolegård blir omgjort til anleggsområder, og at støy og anleggstrafikk begrenses.

5. Bydelsutvalget ber om at skolens uteområde skjermes til fordel for befolkningen og ikke Bane Nor/utbygger.

6. Bydelsutvalget i Gamle Oslo har engasjert seg i jernbaneløsninger fra 2006 og gjentatte ganger fram til i dag. Det er stadig vist til at så mange spor og sporstopper i sentrum er forhistorisk i forhold til moderne transportavvikling og byutvikling. Dagens spormangfold er et resultat av tidligere egne Øst- og Vest-banestasjoner. Bydelsutvalget understreker innholdet i sine tidligere uttalelser om at det trengs en helhetlig løsning for jernbanen både i Gamle Oslo og i forhold til kapasitetproblemer generelt for person og godstrafikk.

7. Bydelsutvalget finner fortsatt at alternativer og helhetlige løsninger ikke er grundig vurdert. I Bane Nors kommentarer til tidligere uttalelser vises det til «Innføring av baner mot Oslo S (utredning) som sentral premissføringer for utredning av alternativer. Men den ble kun foretatt med involvering av togselskapene og Ruter, og det ble ikke gjennomført formell ekstern kvalitetskontroll (KS1). Utredningen ble også kun «behandlet internt.» Bane Nor viser også til "alternativer for tunnel i Gamlebyen i Oslo i søndre korridor" fra 1999, og "KVU Oslo-Navet - vurdering av tidligere konsepter og forslag" fra 2014. Det er gjennomgående at alternative helhetlige løsninger i Planprogrammet avvises med stykkevise delargumenter fra disse utredningene alle med sine egne begrensete premisser som føringer.

8. Bydelsutvalget viser til at Bane NOR og Jernbaneverket selv har fått i gjennom at sentrale deler av Nasjonal Transportplan knyttet til inter-city-utbygging er forskjøvet i tid, samtidig som det er usikkerhet rundt finansiering. Også Bane Nors egen handlingsplan utsetter arbeidet med Brynsbakken, etter ferdigstilling av Drammen stasjon,. Dette betyr at det er mer enn nok tid til å vurdere helhetlige og samfunnsmessige alternativer grundig.

9. Bydelsutvalget viser også til mange kritiske bemerkninger ved tidligere offentlig ettersyn av Planprogrammet, inkludert Byantikvaren, som uttaler at det også må «legges til grunn et fullverdig alternativ med optimalisering av banetrafikken og avgreningen i Brynsbakken hvor det bevaringsregulerte trehusmiljøet på ’Hylla’ og Enebakkveien som historisk veifar samtidig blir ivaretatt som kulturminneverdier.» Bemerkninger som i stor grad sammenfaller med bydelens tidligere uttalelse.

10. Problemer rundt trafikkavvikling, også for gående og syklende, inkludert universell adkomst og bevaring av kulturminner og miljø og parkområder, synliggjort i framlagte planprogram, forsterker bydelsutvalgets skepsis til Planprogrammet nåværende begrensninger.

11. Bydelsutvalget viser til at Bane Nor sier selv at «Kvalitetssikringen sier at det er usikkerhet om hvor mye kapasitetsøkning Brynsbakkenpakken isolert sett vil medføre, men det vurderes at pakken er en forutsetning for utnyttelse av ny jernbanetunnel og må bygges uansett.» Det er nettopp denne forutsetningen som bedre må vurderes helhetlig knyttet opp mot alternativer. Bydelsutvalget viser i sammenhengen til at det i vedlegg til Gamlebytunell-rapporten (notat 1. april 2011) heter om Oslo S løsning at «Dette kompliserer videre sportilgang fra disse plattformene mot Brynsbakken der stigningsforholdene forverres. Senking av hele Oslo S og tunneler gjennom Gamlebyen kan kompensere for dette. Forestående ombygging på Oslo S kan aktualisere vurdering av slike muligheter.» Bydelsutvalg vil sterkt framheve at dette fortsatt er et aktuelt alternativ å vurdere i Planprogrammet, og at en del av «grunnlagsmaterialet» for Planprogrammet må være en ny vurdering av mulighet for «Gamlebytunnel» og tilpasset løsning for Oslo S med ny/nye tunneler og sporomlegging. Dette betyr også at Planprogrammet må inkludere ny jernbanetunnel mellom Oslo S/Lodalen og Ensjø for Gjøvikbanen, og mellom Oslo S/Lodalen og Bryn for tog retning Lillestrøm. Dette må ses i sammenheng med arbeidet med å få på plass en ny sentrumstunnel for jernbanen.

12. Bydelsutvalget viser til at sporområdene gjennom Gamle Oslo framstår som en barriere som deler bydelen. Bane Nors planer for Brynsbakken vil forsterke en massiv mur som vil dele opp Gamle Oslo mellom Vålerenga og Kværnerbyen, og hindre trivsel, gode bomiljøer og en framtidsrettet byutvikling. Bydelsutvalget er imot samtlige av Bane Nors planer for Brynsbakken både for å få bort barrieren og for å bevare kulturminner og parker- grøntområder og ivareta gode bomiljøer. Gjennom Gamle Oslo må jernbanen i fremtiden gå under bakken.

13. Bydelsutvalget mener at planer for flytting og erstatningstomter må ses i sammenheng med jernbanetiltak – uavhengig av om det fremmes som separate saker.

Ikke rør parken!
Hilsen Geir Hem, vara i Byutviklingskomiteen for Rødt