Program


Valgprogram for Rødt Farsund 2019 - 2023

Rødt vil at innbyggerne i Farsund kommune skal være lykkelige her og stolte over hjemkommunen sin. Vi vil ha en miljøvennlig kommune, med offentlig styrte velferdsordninger og en skole som det går gjetord om. Vi vil at de stadig økende forskjellene i menneskenes levekår utjevnes. Vi vil at barn og unge skal ha en fantastisk oppvekst i Farsund, slik at de blir værende. Vi vil ha likestilling, 6-timersdag, kort vei til sykehus, godt lokaldemokrati og trygge arbeidsplasser.

Kommunepolitikk og demokrati

 • Rødt Farsund vil arbeide mot tvangssammenslåing med nabo­kommuner. Vi ønsker små politiske enheter der det er kort veg mellom de folkevalgte og folket. Dette er av største viktighet for et fungerende demokrati og for rekrutering til politikken.
 • Dersom kommunesammenslåing skal vurderes må Farsunds inn­byggere få retten til å avgjøre selv gjennom en folkeavstemning.
 • Rødt vil motarbeide krefter som legger begrensninger på det lokale selvstyret, eksempelvis TISA/TPP og EØS-avtalen.

Miljø

Rødt vil ha rettferdig miljøpolitikk. Mange gebyrer og avgifter slår skeivt ut, og gjør hverdagen vanskelig for de som har minst å rutte med fra før.

Rødt Farsund vil

 • Arbeide for økt satsing på fornybare og alternative energikilder. Vi har milde vintre, størst jordbrukskommunen i Vest Agder, mye sol og vind. Vi har også industrikompetanse i kommunen vår. Dette legger forholdene til rette for bioenergi, geotermisk energi, bølgekraft og solcelle-energi.
 • Ha fokus på bærekraft i kommunen.
 • Kjempe mot landbaserte vindkraftparker.
 • Ta vare på matjord og dyrkbar mark, og verne slike arealer mot ­utbygging. Vi bor i den kommunen med størst areal av dyrka og dyrkbar mark i Vest-Agder, arealer med stor verdi for fremtiden.
 • At lekeplasser i Farsund kommune skal vedlikeholdes og oppgraderes, slik at barn og barnefamilier får lyst til å ta dem i bruk.
 • Ha en god utendørs møteplass for alle generasjoner i Farsund, Vanse og Borhaug.
 • At kommunen begynner å prioritere midler til opprusting og vedlikehold av offentlige eiendommer, framfor å selge dem til private for kortsiktig gevinst.
 • Farsund er en sykkelby. Vita Velo er underveis, men det bør satses mer bevisst på «hverdagssyklingen» – strekket til og fra jobb.

Oppvekst og fritid

Fra 2013 til 2017 økte barnefattigdommen i Farsund kommune fra omlag 5% til cirka 10%. Rødt ønsker å få på plass forebyggende tiltak, og samtidig gjøre det vi kan for å utjevne forskjellene i kommunen. Vi vil sikre alle barn en god oppvekst, uavhengig av foreldrenes inntekt.

Rødt Farsund vil:

 • Styrke SFO-tilbudet og fjerne egenandelen, slik at ingen barn og unge faller utenom på grunn av foreldres økonomi. På sikt bør SFO være gratis for alle barn i 1.-4. klasse.
 • Innføre gratis barnehage for alle. På veien dit vil Rødt Farsund jobbe for gratis kjernetid for fire- og fem-åringer.
 • At fremtidig behov for barnehageplasser dekkes av kommunale eller ideelle barnehager, ikke kommersielle.
 • At det skal gjennomføres økonomisk tilsyn med barnehagene i ­kommunen.
 • Innføre forsøk med leksefri skole i Farsund kommune.
 • Rødt ønsker at skolenes utearealer skal gi gode stimuli til barna og ha god estetikk.
 • Bevare dagens skolestruktur, Borhaug skole må bestå.
 • Jobbe for å bevare Lista Adrenalinpark.

Nei til privatisering

Rødt mener at barnehager, skole, helse- og eldreomsorg, renovasjon, vann og strømforsyning, lokal infrastruktur og kulturtilbud er offentlige oppgaver. Vi vil skjerme disse sektorene for markedskreftene.

Arbeid og likestilling

Rødt Farsund vil:

 • Arbeide for et forsøksprosjekt med 6 timers normal arbeidsdag for de kommunalt ansatte.
 • Ha heltidskultur i kommunal sektor. Opprette en vikarpool med fast ­ansatte vikarer i oppvekst-, helse- og omsorgssektoren.
 • At kommunen skal sette krav om at serveringssteder må betale sine ansatte den lovpålagte minstelønnen for å kunne få skjenkebevilling
 • Ha på plass en modell i Farsund der man setter krav til bedriftene om fast ansettelse, faglært arbeidskraft, tariffavtaler og læreplasser når kommunen skal kjøpe varer og tjenester.
  Se eksemplevis «Skiensmodellen» og «Oslo­modellen»
 • Kjempe mot bemanningsbyråer
 • Øke antall kommunale lærlingplasser.

Sosialhjelp og kommunale boliger

Rødt Farsund vil:

 • At satsene for sosialhjelp skal beregnes ut fra SIFO-satser.
 • Gjennomføre en sterk økning av det kommunale boligtilbudet, finansiert med billige, langsiktige Husbanklån. Boligene skal integreres i sammensatte og varierte bomiljø.
 • At barnetrygd skal holdes utenfor inntektsberegning for sosialstønad.
 • Legge ned en innsats for å sikre at kommunens egne utleieboliger lever opp til gjeldende Helse- Miljø- og Sikkerhetsforskrifter.

Integrering og inkludering

Rødt Farsund vil:

 • Gå inn for at kommunen skal bosette flere bosettingsklare flyktninger enn det som gjøres i dag.
 • Styrke norskundervisningen
 • Skape en inkluderende kommune hvor alle skal føle seg velkommen uansett kulturell og etnisk bakgrunn.
 • At kommunen skal tilby språk- og jobbpraksis for en god integrering.

Helse og omsorg

Det skal ikke være større sjanse for å dø fordi du bor i en liten ­kommune. Rødt Farsund skal kjempe for at helsetilbudene våre forblir lokale og ­pålitelige.

Rødt Farsund vil:

 • Kjempe for en god legevaktsordning i Farsund kommune
 • Beholde lokalsykehuset i Flekkefjord. Vi må sikre at helsetilbudet i Lister ikke blir ytterligere rasert, og at tilbud som fødeavdeling, ambulanse­tjeneste og akuttmottak i Flekkefjord opprettholdes.
 • Rødt ønsker økt grunnbemanning i eldreomsorg, psykiatri og barnevern.
 • Rødt vil kvalitetssikre at eldre og pleietrengende får tradisjonell, god og næringstett mat og drikke.

Flere fraflyttere må vende hjem!

Mange unge reiser fra distriktet for å ta høyere utdanning. Statistikk viser at disse ofte ikke vender tilbake etter endt utdanning. Farsund Kommune har meget lav andel innbyggere med høyere utdanning særlig på landsbasis, men og regionalt.

Det er i dag ingen politisk vilje for å etablere rimelige boliger til førstegangsetablerere i Farsund sentrum. Boligmarkedet i Farsund sentrum skal ikke kun være tilpasset velstående pensjonister men gi mulighet og rom for alle aldersgrupper og pengebøker.

Kulturlandskapet

Rødt vil arbeide for større fokus og hurtigere tilbakeføring av kulturlandskapet i samarbeid med fylket, bøndene og ildsjeler. Kulturlandskapet er viktig for identitet, friluftsliv, turisme, helse og trivsel.

Rødt mener Flått-problematikken i Farsund må tas på alvor, og tilbakeføring av kulturlandskapet er en del av løsninga.

Transport / Kommunikasjon/ Drift

Rødt Farsund vil:

 • ha samferdselsløsninger for sine innbyggere. Vi trenger et bedre kollektivt­ilbud, dobbeltspor på jernbanen og trygge veier.
 • undersøke muligheten for hurtigbåt mellom Farsund og Kristiansand/Stavanger
 • presse på for bedre bredbånd og mobildekning. Tilbudet og kvalitet varierer mye etter hvor man bor i kommunen.
 • ha eget budsjett og midler til vedlikehold og drift i sommerhalvåret, som ikke reduseres ved snørike vintre.
 • samarbeide aktivt med Statens vegvesen for å få oppgradert tilfart­sårene til Farsund så raskt som mulig.
 • stemme mot bompenger som veifinansiering.

Kommuneøkonomi

Rødt Farsund mener at kommunen får beholde altfor lite av det ­innbyggerne betaler inn i form av skatter og avgifter. De fleste kommuner har mindre inntekter enn de burde hatt. Likevel skjer det sløsing i mange kommuner gjennom prestisjeprosjekter, innleie av konsulenter, økt byråkrati på grunn av organisering etter bestiller-/utfører-modellen og konkurranseutsetting.

Farsund kommune har i dag en uforsvarlig høy gjeldsgrad, og vi mener kommunen nå bærer preg av en økonomisk vanstyring som har pågått over lenger tid. Det er behov for et friskt pust i Farsund kommunestyre.